(16.20 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Co se týká těch opatření, která my jsme v důsledku této tragické události, nebo jaký závěr z toho vlastně vyvozujeme, tak musím říct, že v tuto chvíli běží meziresortní připomínkové řízení k novele zákona o sociálních službách, to znamená, v tuto chvíli máme otevřený zákon, kterým by se dalo zareagovat. Já také ode dneška, koneckonců bylo to na tiskové konferenci, znám příčiny toho požáru, byla to manipulace s otevřeným ohněm, a víte, že ty protipožární standardy ve všech nových zařízeních jsou již mnohem přísnější. Problém je s těmi staršími zařízeními, nicméně tam stojíme před Sophiinou volbou, zda zvýšit úroveň ochrany klientů, nebo vlastně tato zařízení zavřít. Já si myslím, že ta diskuze bude velmi důležitá. Chceme ji provádět ve spolupráci se zřizovateli, s kraji, ale také zejména s vámi zákonodárci v Poslanecké sněmovně, jakmile novelu zákona 108 vyšleme do legislativního procesu.

Co se týká těch investic na materiálně technickou základnu, tak bych si s vámi dovolila nesouhlasit. Já jsem vlastně jako ministryně práce a sociálních věcí podruhé za sebou vyjednala částku půl miliardy korun na investice do pobytových zařízení v oblasti sociálních služeb. Chtěla bych na příští rok, aby ta částka byla vyšší, aby se každý rok neustále zvedala, protože dlouhodobě mluvím o tom, že do roku 2030 budeme muset vystavět dodatečných nějakých 12 až 15 tisíc míst v pobytových zařízeních. I když souhlasím s tím, že akcent rozvoje sociálních služeb by měl být na terénní a ambulantní sociální služby, tak aby každý, kdo může, zůstal doma, nicméně když už to nejde, tak abychom zvládli vlastně stárnutí společnosti. Pokud máme limit milion a půl na lůžko, tak podle jednoduchého propočtu je to věc, na kterou budou potřeba desítky miliard korun. A já jsem si to stanovila také jako cíl vyjednávání budoucího programového období evropských fondů, aby nám vlastně s budováním těch dodatečných kapacit pomohlo také financování z evropských fondů.

To znamená, jestli mám stručně shrnout odpověď na vaši otázku, největší prostor na diskuzi těch opatření bude v rámci novely zákona 108, kde právě dobíhá mezirezortní připomínkové řízení. Co se týká navýšení ze státního rozpočtu na investice do infrastruktury sociálních služeb, tak tam jsme podruhé za sebou vyjednali vysoký rozpočet půl miliardy korun. Budeme v tom pokračovat a chceme navyšovat. Bez zapojení evropských fondů na výstavbu těchto 12 až 15 tisíc dodatečných míst v příštích deseti letech stárnutí jako takové nezvládneme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má pan poslanec zájem o doplňující dotaz. Má. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji paní ministryni za její odpověď. Ta akutní opatření vítám a určitě proti nim nic nemám. Ale pokud se týká těch investic do sociálních služeb, tam si také já dovolím nesouhlasit, protože v těch uplynulých letech se investovalo v sociálních službách o něco více, alespoň v některých letech, a hlavně je potřeba říci, že ta potřebnost narůstá. A pokud se podíváme na poměr toho, kolik Ministerstvo práce a sociálních věcí na investice v sociálních službách - a nejenom na ty rekonstrukce, ale i na výstavbu nových i komunitních typů zařízení - věnuje a jaké jsou žádosti, tak ten nepoměr tam narůstá. Takže ta potřebnost je větší, a pokud tady má vláda velmi ambiciózní Národní investiční plán, který počítá s řadou science fiction akcí, mimo sociální oblast, tedy musím říci, tak se ptám, kde jsou priority této vlády. Nám stárne populace, máme tady velký problém se zajištěním některých typů služeb a v science fiction Národním investičním plánu se na sociální oblast poměrně hodně zapomíná. Takže podle mého názoru vláda tento typ služeb podceňuje a potom z toho samozřejmě vyplývají ty problémy, které jsou. A je potřeba také říci, že kraje výrazně zainvestovaly do sociálních služeb, ale bylo to za pomoci evropských fondů a tato možnost postupně vysychá. Takže podle mého názoru je potřeba, aby vláda toto vzala jako fakt a aby skutečně připravila plán, jak sociální služby zainvestovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Teď si, vážený pane poslanče, dovolím s vámi nesouhlasit. Naopak, na náš popud Ministerstva práce a sociálních věcí právě ta sociální oblast byla do Národního investičního plánu zabudována. A je tam přesně ten počet 12 až 15 tisíc dodatečných míst do roku 2030. To znamená, že naopak je jasně vidět, že to je priorita naší vlády, této vlády, vystavět dostatečnou kapacitu v pobytových zařízeních sociálních služeb. A co se týká evropských peněz, tak ony ty výzvy nebo ty peníze vysychají v tomto programovém období, protože toto programové období končí. A jak jsem uvedla, tak pro mě je to obrovská výzva a priorita vyjednat ještě více finančních prostředků pro kraje, ale také obce na příští programové období, abychom v tom trendu mohli pokračovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím, aby nám další interpelaci přednesl pan poslanec Vít Rakušan. Bude interpelovat ministra vnitra Jana Hamáčka.

 

Poslanec Vít Rakušan: Vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, bohužel nepřítomný pane ministře Hamáčku, vystupuji zde jako zástupce starostů ze Středočeského kraje.

Jistě jste pane ministře zaregistroval něco, co se ustálilo pod názvem Jesenická výzva. Je to výzva starostů z té přípražské oblasti, kteří si stěžují na akutní nedostatek policistů ve Středočeském kraji, především v té suburbanizované oblasti okolo Prahy. Do této oblasti se přistěhovalo během posledních let 250 tisíc lidí. Absolutně tomu neodpovídá nárůst počtu policistů ani tabulkových míst, ale ani reálného zvýšení policejního dohledu v této lokalitě. Za poslední dva měsíce došlo jenom ve městě Jesenice k vloupání více jak do 15 rodinných domů. Přímo na Štědrý den byly vyloupeny čtyři domy. Mediálně jsme zaregistrovali vaše výzvy v tom smyslu, že vítáte, že si občané zakládají domobrany, že občané sami investují do nejrůznějších bezpečnostních systémů a mají systém sousedské pomoci, kdy si vzájemně avizují pohyb cizích osob. Toto podle mě není adekvátní reakce ministra vnitra. Ten by se měl postarat o to, aby ne občané v naší zemi brali právo do vlastních rukou, ale aby systém fungoval tak, že občanům v naší zemí skutečně bude zaručena bezpečnost.

Proto se vás, vážený pane ministře, ptám, jakým způsobem hodláte řešit alarmující nedostatek policistů ve Středočeském kraji a jakým způsobem se Policie České republiky připravuje na to, že ve Středočeském kraji by v dalších letech mělo přibýt až 300 tisíc obyvatel. Není možné nechávat starostky a starosty těchto obcí bez pomoci a já vás prosím o úzkou součinnost se Středočeským krajem a brzkou odpověď na moji interpelaci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dovolte mi přečíst omluvu. Omlouvá se pan poslanec Marian Bojko od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Další byla vylosována interpelace pana poslance Karla Krejzy. Bude interpelovat ministra obrany Lubomíra Metnara. Prosím.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, mám několik otázek k zakázce na pasivní sledovací systém, který byl údajně pořízen v nedávné době. Byl o této zakázce informován výbor pro obranu? Existuje znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou? A má firma, která ho zpracovala, dostatečné zkušenosti k zakázce vojenských akvizic? Proč byla zvolena výjimka, když podobný systém nebo stejný systém soutěžilo NATO prostřednictvím své agentury NCIA v otevřeném řízení a cena byla 434 milionů korun? A nakonec, jak je možné, že naše cena údajně vychází na 1,5 miliardy korun? A poslední otázka. Je smlouva podepsána? Kdo ji podepsal? Schválila toto vláda? Kdy a s jakým výsledkem a kdy se očekává první platba? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji a slovo má pan ministr.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi v úvodu stručně zrekapitulovat projekt nákupu pasivního sledovacího systému pro armádu. Nejdříve bych chtěl uvést, že výbor pro obranu obdržel informaci o záměru pořídit pasivní sledovací systém pod názvem DPET jako podklad na schůzi konanou dne 6. února 2019, ty tabulky mám u sebe, v rámci pravidelného reportu Ministerstva obrany k veřejným zakázkám s plánovanou alokací finančních prostředků nad 50 milionů korun. Aktualizovaná verze tohoto podkladu byla výboru zaslána v říjnu 2019. Zároveň bylo pořízení systému DPET včetně alokace finančních prostředků v jednotlivých letech obsaženo v návrhu rozpočtu ČR na rok 2020 v kapitole Ministerstva obrany, se kterým samozřejmě byl taktéž výbor seznámen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP