(16.30 hodin)
(pokračuje Metnar)

Tady chci ale říct, protože k tomu následně dojdu, ano, bylo to s tou alokovanou částkou. A nebyla tam změněna ta částka, a to z důvodu, že nebyla ještě provedena registrace na Ministerstvu financí a nemohli jsme ji v tom kapitolním sešitě uvést na pravou míru, protože nebyl souhlas Ministerstva financí. To je pravda.

Dále bych chtěl říct, tak jak jsem již dnes médiím řekl, že původní alokace finančních prostředků vyplývala z marketingového průzkumu zpracovaného v letech 2014 a 2015 a vycházela jako ocenění vlastního systému bez všech funkcionalit, které budou dodány. Tato jediná chyba v celém projektu, a tuto chybu jsem přiznal, neměla v žádném případě žádný vliv na realizaci projektu a v souvislosti s tímto jsem již minulý týden přijal jasná pravidla, aby se tato chyba neopakovala. Dále bych chtěl říci a doplnit, že pracovník, který byl zodpovědný za tento krok, již na Ministerstvu obrany nepracuje.

Ministerstvo obrany v případě této veřejné zakázky od počátku postupovalo plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel zvolil zadávací způsob, který plně odpovídá všem tuzemským a unijním obecně závazným předpisům. Tady bych chtěl říct, že byla zvolena výjimka § 29d, což se tady v tomto případě jasně jedná o vojenský materiál. Ministerstvo obrany svůj zákonný postup kroků dokládá a bude dále dokládat.

Dále je třeba zdůraznit, že pořizujeme aktuálně nejmodernější pasivní sledovací systém, složením velmi odlišný od dodávky pro NATO před šesti lety. Kromě růstu cen a vývoje technologií v průběhu let je podstatný rozdíl v parametrech porovnávaných systémů, neboť systém pro naši armádu je bojově nasaditelný, mobilní, s balistickou ochranou a je určen pro komplexní zajištění pozemních, vzdušných a námořních cílů, zatímco systém pro NATO, které pořídilo, je bez balistiky. Je to situovaný nebo postavený systém jako přehledový systém pro zajištění pouze vzdušných cílů. Je zde zásadní rozdíl nejen v požadované funkcionalitě použitých technologií, ale především ve složení systému.

Dále bych chtěl zdůraznit, že cena za pořízení dvou kompletů pro armádu činí 1,24 mld. korun bez DPH a byla ověřena nezávislým znaleckým ústavem, který vzešel ze samostatného výběrového řízení. V závěru nezávislého posudku je explicitně uvedeno, že cena je v místě a čase obvyklá a nespekulativní.

O veřejné zakázce jsem v únoru 2019 informoval vládu. Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic 14. ledna 2020 podepsal kupní smlouvu s dodavatelem zařízení, což je společnost ERA, a. s. Pořízení nových pasivních sledovacích systémů je plně v souladu s bezpečnostními zájmy ČR a s potřebami zajištění bezpečnosti území ČR, odpovídá našim závazkům vůči Severoatlantické alianci, zvyšuje naši interoperabilitu (Čas, pane ministře.) a naši vojenskou techniku.

Na závěr mi dovolte říct, že vzhledem ke spekulacím, které se objevily v médiích, jsem nařídil důslednou kontrolu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás poprosím... Právo na doplňující dotaz bude mít pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Karel Krejza: Děkuji za odpovědi. Já jenom si dovolím panu ministrovi předat materiál, který jsme měli na podvýboru pro akvizice z 8. 11. 2019. Zakázka tam není. A doplňující otázka je ve smyslu, kde na to vezme Ministerstvo obrany peníze. V rozpočtu je nemáte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, pan ministr má slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji. Já se podívám na ten materiál, který jste mi předal, když jsem se připravoval na tu interpelaci. Mám tady ty dvě zaslané tabulky jak z února, které byly předány na výbor, a jednak z toho září roku 2019. Mám je tady.

Co se týče samozřejmě finančních prostředků, tak ty finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu, a kdyby nebyly alokovány a neměli bychom tento projekt posvěcený, registrovaný financemi, tak by ani nedošlo, nemohlo dojít, to (je třeba) si uvědomit, nemohlo by dojít ani k podpisu smlouvy. To je základní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, já vás poprosím, abychom to neřešili pokřikováním v rámci sálu. A dalším vylosovaným poslancem je pan poslanec Radek Rozvoral, interpelace na ministra vnitra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený nepřítomný pane ministře, žádám vás o urgentní sdělení, jakým způsobem jako ministr vnitra, který je zodpovědný za bezpečnost občanů, konáte ve věci řádění gangu, který v obcích jihovýchodně od Prahy ve velkém vykrádá domy. Žádám vás zároveň, abyste neprodleně učinil veškeré kroky k zajištění pořádku a bezpečnosti občanů.

Podle dostupných informací má gang na svědomí již kolem 120 vloupání a pachatelé stále nejsou dopadeni. Obracejí se na nás zoufalí občané s žádostí o pomoc. Jelikož se občané nemohou plně spolehnout na vámi řízené Ministerstvo vnitra, pod které spadají také další příslušné složky, tak si již někteří raději hlídají bezpečí svých domovů a rodin s vlastní zbraní v ruce. Situace je neúnosná. Pachatele zajímá hlavně finanční hotovost a šperky. Přednedávnem jste v Lidovém domě prohlásil, že je dnes Facebook obrovské nebezpečí pro demokracii, s čímž s vámi nesouhlasím a tvrdím, že nebezpečím není Facebook, ale gang zlodějů, který již delší dobu řádí kolem Prahy. Stejně jako další kriminálníci, kteří enormně ohrožují či obtěžují slušné a řádné občany.

Takže vás tímto ve jménu občanů, kteří se na nás obrátili, důrazně žádám, abyste začal pracovat pro občany ČR a řešil v prvé řadě jejich bezpečnost. Proto se ptám, co dělá Ministerstvo vnitra pro to, aby se navyšovaly stavy policistů, kterých se obecně po celé republice nedostává. Ze statistik je také patrné, že ze Středočeského kraje utíkají policisté do Prahy za lepšími platy. Pokud by vláda nevyhazovala prostředky na financování stále se zvyšující byrokracie a bobtnání úřednického aparátu, na financování neziskových organizací s politicko-ideologickým programem, na nákup předražené armádní techniky, na podporu solárních baronů a nepotřebné inkluze ve školství, tak by se zcela určitě pár miliard na navýšení počtu policistů a navýšení jejich platů našlo. Je to v zájmu nás všech (upozornění na čas), jelikož bezpečnost našich občanů musí být prioritou a hlavním posláním každého politika. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Odpověď vám bude vypracována písemně. A na řadě je paní poslankyně Jarošová, bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážená paní ministryně, mám dotaz k materiálu vydanému Ministerstvem práce a sociálních věcí nazvanému Metodický pokyn pro zřizování mikrojeslí, konkrétně k příloze Plán péče a výchovy v mikrojeslích.

Dovolte, abych ocitovala několik pasáží z této přílohy: "Děti jsou vedeny k vědomí rozdílnosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách. Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí mezi muže a ženy, zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví, například společné hry s autíčky nebo panenkami. Pokud je to možné, vybíráme hračky, například panenky, i jiné než světlé barvy pleti. Při čtení pohádek vybíráme mimo klasických českých nebo evropských i pohádky z jiných kulturních okruhů. Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen."

Vážená paní ministryně, k čemu má příručka sloužit? Na čí popud byla vytvořena? Má to být příprava naší nejmladší generace na multikulturní soužití, nebo se jedná o další útok na tradiční rodinu a nezastupitelnou roli mužů a žen pro její vyvážené fungování? To znamená, je to šité na míru LGBT komunitě? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP