(16.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A slovo má paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážená paní poslankyně, děkuji za vaši interpelaci. Na úvod bych ráda zdůraznila, že se jedná o nezávazné metodické doporučení k tvorbě plánu výchovy, které je součástí příručky péče o děti v mikrojeslích. Je to tři roky staré nezávazné metodické doporučení. Doporučení. Toto doporučení obsahuje především praktické informace k provozu služby v pilotním ověření, přijímání dětí, provoz, přípravu relevantních dokumentů, odkazy na právní předpisy a tak dále. Ze strany provozovatelů mikrojeslí jsou na příručku velmi dobré ohlasy. Na příručce se včetně závěrečné odborné recenze podílela odborná platforma, jejímiž členkami a členy byli rovněž přední čeští odborníci na vzdělávání. Metodické doporučení k plánu výchovy a péče nemělo za cíl připravit závazné postupy. Ty si v podstatě stanovuje každý zřizovatel mikrojeslí sám, protože tato příručka je pouze doporučující.

Myslím si, že problematika genderově citlivého přístupu je pouze dílčí částí dokumentu, je zmíněna jako jedna ze součástí etických principů. Další etické principy, které jste necitovala, jsou úcta k životu a zdraví, k pozitivnímu vztahu k přírodě a ke zvířatům, k ochraně přírody jako takové a k šetrnému zacházení s potravinami, vzájemná úcta mezi lidmi, respekt, solidarita a spolupráce. Dále jsou tam zmíněny úplně stejným poměrem kromě již zmiňovaných řešení konfliktů nenásilnou cestou, život v moderní společnosti včetně používání moderních technologických prostředků a také nerozlišování v moderní společnosti osoby podle věku, pohlaví či barvy pleti. Jako zdroj inspirace v těchto principech jsou uvedeny mimo jiné knihy pana Zdeňka Matějčka, pana Ladislava Špačka a publikace České rady dětí a mládeže k Úmluvě o právech dítěte. V úvodu zmiňovaného metodického materiálu je uvedeno, že vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, které bylo naposledy MŠMT aktualizováno v roce 2016, a záleží na každé pečující osobě, zda se bude při plánování inspirovat dalšími vzdělávacími programy.

Dle specifických pravidel pro mikrojesle musí poskytovatel služby připravit plán výchovy a péče před zahájením poskytování služby a seznámit s ním rodiče. To považuji opravdu za důležité. Rodiče, než své dítě umístí do mikrojeslí, musí být s tímto plánem výchovy a péče seznámeni a logicky z toho vyvozuji, že musí také s tímto plánem výchovy a péče souhlasit. Tím pádem je obsah dokumentu zcela v kompetenci jak rodičů, tak zřizovatele, respektive pečující osoby, a rodiče pak rozhodují, na jakých principech má být jejich dítě vychováváno. Celkově máme v České republice nebo vznikne sto mikrojeslí pro děti až do čtvrtého roku věku.

Pokud bych to měla vše shrnout, vážená paní poslankyně, tak vlastně úcta k ostatním, výchova dětí k myšlení, které obsahuje také diverzitu, je podle mě důležitá, a pokud s tím rodiče i pečující osoba souhlasí, tak na tom nevidím nic závadného. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně má doplňující dotaz.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za odpověď. Ale i když je to nezávazné, jak říkáte, tak bohužel si nemohu pomoci, ale všechny tyto kroky, které jsem zmiňovala, vedou k vymývání mozků našich nejmenších. Je to podle mě zřejmý útok na tradiční rodinu, kdy otec je muž a žena matka, a je to popírání jejich nezastupitelné role při výchově. Aspoň to, co jsem zmiňovala já. A můžu jenom apelovat na rodiče, aby si rozmysleli a ať si pohlídají, kdo jejich děti učí a co jim už od útlého věku vtloukají do hlavy, a aby si to rodiče nenechali líbit a vybírali si jesle podle toho, jestli praktikují tuto příručku, nebo jestli ji nepraktikují.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní ministryně bude reagovat.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážená paní poslankyně, dovolím si nesouhlasit s vaším tvrzením. Myslím si, že zmiňování toho, že lidé jsou různí a i rodina má různé formy, není vymývání mozků. Připomenu, že polovina dětí v České republice se rodí mimo manželství. Může se nám to líbit, nebo ne. Já bych si přála, aby to číslo bylo jiné. A z té poloviny dětí, které se narodí v rámci manželství, tak se polovina rozvede v následujících letech. Každá čtvrtá rodina v České republice je samoživitelská rodina. To znamená, že ta diverzita evidentně je už součástí našeho života, a zmiňovat to před dětmi není vymývání mozků. Nevychovávají se děti v mikrojeslích, jak vy říkáte, k těmto principům, jenom je vlastně zmiňováno, že existují i jiné formy rodiny než pouze ta tradiční. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A poprosím o přednesení další interpelace, v pořadí 23. Pan poslanec Petr Beitl bude interpelovat ministra školství Roberta Plagu. Prosím.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, při své práci v terénu jsem se setkal s problémem, který vzbuzuje loňská výzva V5 Sport, investice pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Konkrétně se jedná o podprogram 133D 531, a tím problémem je závazný termín nejzazšího dokončení realizace dotovaných staveb. Připomínám, že jde o investiční titul, ve kterém lze získat prostředky od 3 do 30 mil. korun. Výzva byla vyhlášena 20. 9. loňského roku, ukončena 31. 10. téhož roku. A pozor, termín ukončení dotovaných akcí je do 31. 12. 2020, tedy tohoto roku. A podotýkám, že ke dnešnímu dni, to je řádově konec ledna, ještě nebyly vyhlášeny výsledky soutěže, subjekty tedy nevědí, zda v té soutěži uspěly.

Až bude soutěž vyhlášena, je dalším krokem vyhlášení soutěže na dodavatele stavebních prací, eventuálně dopracování stavebních dokumentací k dokumentacím prováděcím. Obecně řečeno je tedy na proinvestování 30 mil. jedna zúžená stavební sezóna, samozřejmě pod rizikem ztráty dotace a sankcí. Přitom minimálně v loňském roce byla ve stejném dotačním titulu realizace rozdělena do dvou let. Všichni snad musí vědět, jaké problémy v dnešní době nedostatku pracovních sil a mnohdy i materiálu mají stavební firmy. A tlak na z mého pohledu zcela nesmyslný termín dokončení akce rozhodně nepřispěje k vysoutěžení výhodné ceny pro investory a představuje pro ně neúměrné riziko.

Ptám se tedy, vážený pane ministře, co si o tom myslíte, a dále, co vedlo úředníky ministerstva ke stanovení těchto podmínek. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Odpovězeno vám bude písemně v zákonné lhůtě. Další na řadě je poslanec Zdeněk Podal. Taktéž interpeluje ministra školství.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás ve věci otevřeného dopisu poslancům Parlamentu České republiky, sepsaného zaměstnanci Základní školy Úpice-Lány s podporou starosty města Úpice. Dne 10. 1. 2020 jsem s panem místopředsedou Sněmovny Okamurou a poslankyní paní Šrámkovou v Úpici vyslechl důvody k sepsání otevřeného dopisu. Stručně uvedu důvody dopisu.

Učitelé popsali situaci, která se stává obecným problémem, zcela pokřivené pojetí sociální politiky, které rezignovalo na vymáhání základní společenské odpovědnosti od lidí, myšleno rodiči dětí, kteří se školou nespolupracují. Druhou příčinou je současné pojetí inkluze, kdy rozhodování o dětech, myslí se tím přeřazení do speciálních škol, je plně na rozhodnutí rodičů. Fakticky je narušen řád a smysl práce ve školách a řada učitelů začíná rezignovat na tyto hodnoty ve své práci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP