(16.50 hodin)
(pokračuje Podal)

Škola sama si v této situaci nepomůže, potřebuje podporu zřizovatele a orgánů státní správy. Zásadní je, že je nutné začít se změnou legislativy, která ukončí pozitivní diskriminaci a zvýhodňování lidí odmítajících povinnosti. V současné chvíli je nutné poskytnout škole maximální podporu v řešení jejich situace. Bohužel si myslím, že ani pracovníci OSPOD nejsou vybaveni dostatečnou legislativní podporou v rámci MPSV.

Součástí návštěvy byla návštěva Gymnázia v Úpicích, kde paní ředitelka upozorňuje, že je nejvyšší čas oznámit podmínky maturitní zkoušky z matematiky, zda vůbec bude a v jaké formě. Zde jsme se také dozvěděli, že někteří žáci se bojí po setmění vycházet na ulici. Toto souvisí s nepřizpůsobivými občany. (Upozornění na čas.) Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Odpověď vám bude zaslána a další v pořadí je vylosovaná interpelace na dvacátém pátém místě. Pan poslanec Radek Holomčík bude interpelovat pana ministra dopravy.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane nepřítomný ministře, chci se zeptat na problém přístupnosti vlakové dopravy pro lidi s omezenou schopností pohybu po přechodu vlakových linek k soukromým dopravcům.

Dle našich zjištění a vyjádření z řad vozíčkářů došlo k rapidnímu zhoršení podmínek při využívání vlakové přepravy, a to nehovořím o tom, že pouze 54 % z nich má bezbariérový přístup. V této souvislosti bych rád upozornil na článek devět Úmluvy o právech lidí s postižením, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2009. V ní se píše: Státy umožní osobám se zdravotním postižením žít nezávisle a plně se zapojit do všech oblastí života společnosti. Státy přijmou příslušná opatření k zajištění přístupu osob se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními, hmotným životním podmínkám, dopravě, informacím a komunikaci včetně informačních a komunikačních technologií a systémů atd. Tato opatření, která budou zahrnovat identifikaci a odstraňování překážek a bariér bránících přístupnosti, se budou týkat mimo jiné budov, dopravní sítě, dopravy a dalších vnitřních i venkovních zařízení atd.

A já bych se právě v souvislosti s problémy, které jsem v úvodu avizoval, rád zeptal pana ministra na dvě věci. Jednak jaké jsou minimální standardy, které Ministerstvo dopravy vyhlásilo pro zajištění přístupnosti ve vlakové dopravě, a jak kontroluje jejich provádění. A druhá otázka. Jak Ministerstvo dopravy apeluje na kraje, aby do svých výběrových řízení zakomponovaly podmínky týkající se bezbariérovosti? Těším se na odpověď. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další interpelací je interpelace číslo dvacet šest, pan poslanec Ondřej Profant... Je. Prosím, pane poslanče. Interpelace směřuje na ministryni pro místní rozvoj. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážená paní ministryně místního rozvoje, veřejné zakázky jsou relativně složité téma. Je zcela logické, že jsme vyvinuli jednotný systém, který zaručuje správnost procesu, který známe jako Národní elektronický nástroj, zkráceně NEN. Problémem je, že ministerstvo tento vývoj zcela nezvládlo. NEN často vypadává, nereaguje. Vloni se dokonce ztratila data o desítkách zakázek a úřady je musely vyhlásit znovu. Já bych očekával, že úředníci Ministerstva pro místní rozvoj by se měli snažit udělat tento systém přívětivější, aby jeho používání nebylo utrpení, ale namísto toho úředníci Ministerstva pro místní rozvoj jeho nepřehlednosti využívají a organizují soukromá školení za tisíce korun.

Třeba takové tříhodinové školení s Ing. Janem Séglem z odboru elektronizace veřejných zakázek stojí krásné čtyři a půl tisíce korun. Přijde vám to v pořádku? Berou si vaši úředníci pro tyto účely dovolenou, nebo to dělají v pracovní době? Nebylo by lepší, kdyby se starali o to, aby ten systém byl odladěný, funkční, abychom měli pozitivní zpětnou vazbu, aby ho například obce chtěly samy používat? Protože v současnosti ho používají jenom ti, komu je to nařízeno. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám a poprosím paní poslankyni Golasowskou, která bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v minulosti jsem vás interpelovala v souvislosti s kvalitou a počtem inspekcí v sociálních službách. Dle registru máme zhruba 5 500 registrovaných sociálních služeb a pouze 39 inspektorů. Ve své odpovědi jste mi uvedla počet inspekcí provedených za období let 2015 až první pololetí 2019, což, jak uvádíte, bylo 1 145 inspekcí, což je v průměru 21 inspekcí za měsíc a 252 inspekcí za rok. Tento počet je více než nedostatečný. Také jste mi odpověděla, že vnímáte problém jako palčivý a Ministerstvo práce a sociálních věcí se jím intenzivně zabývá.

A já se, paní ministryně, ptám, v jakém časovém horizontu MPSV navýší počet inspektorů - toto také bylo a stále je předmětem diskuzí i na sociálním výboru - a jaké konkrétní kroky k navýšení počtu inspektorů podniká, například výběrová řízení a podobně. A také se ještě ptám, jaký počet inspektorů by byl dle vás dostačující. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, vážená paní poslankyně, za váš zájem o problematiku inspekcí sociálních služeb. Já si myslím, že zejména v souvislosti s mediálně známou kauzou zařízení Slunečnice v Moravskoslezské kraji je tato věc více než palčivá.

Co se týká otázky navýšení počtu inspektorů sociálních služeb, tak bych vám ráda sdělila, že v nejbližší době bude provedena mimořádná systemizace na Ministerstvu práce a sociálních věcí, pravděpodobně k 1. 3., nebude to záviset na rezortu práce a sociálních věcí, ale závisí to zejména na Ministerstvu vnitra, a výsledkem této mimořádné systemizace má být navýšení počtu systemizovaných míst pro inspektory o deset dodatečných pozic.

Průběžně se MPSV snaží realizovat kroky k uvolnění finančních prostředků Ministerstvem financí na mzdové náklady na pozici inspektora sociálních služeb v rámci systemizace na základě opatření E2.4, které se jmenuje postupně navyšovat počet inspektorů v rámcovém dokumentu sociálních služeb zařazených v rámci státní služby do MPSV, uvedeném v rámcovém dokumentu schváleném usnesením vlády České republiky číslo 245 z roku 2016, z 21. března 2016, a jedná se o národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025, kde bylo stanoveno, že každý rok bude navýšen počet systemizovaných míst o 50 inspektorů. To znamená, že k prvnímu čtvrtletí tohoto roku bychom chtěli v rámci vnitřních rezerv MPSV navýšit počet míst o deset pozic. V případě uvolnění finančních prostředků Ministerstvem financí na mzdové náklady, nebo na platové v tomto případě, na pozici inspektora sociálních služeb v rámci systemizace jsem připravena realizovat kroky vedoucí právě k navýšení počtu inspektorů sociálních služeb.

Další projednávanou variantou je hledání možností znovuzapojení specializovaných odborníků - víte, že dva roky to není možné na základě auditního nálezu - a tou se v současné době zabývá sekce právních činností a sociální politiky na našem ministerstvu. V závěru minulého roku jsme o tom komunikovali, opětovně proběhlo jednání se zástupci Ministerstva vnitra, jehož výsledkem je domluva, realizace společných kroků pro zajištění průchodnosti zapojení specializovaných odborníků do procesu realizace inspekcí poskytování sociálních služeb v legislativním prostředí České republiky.

Ta jednání probíhají nadále a já bych chtěla, abychom se na konci jako Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí shodli na procesu ukotvení pozice specializovaných odborníků v rámci právě již zmiňované prováděné inspekční činnosti. Specializovaní odborníci, lidé z terénu z těch zařízení by pak mohli býti opakovaně přizváváni k místnímu šetření u poskytovatele sociálních služeb jako osoba přizvaná, jako speciální institut, na základě uzavřené inominátní smlouvy o poskytnutí odborné podpory při výkonu inspekce sociálních služeb. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP