(17.50 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Situaci se snaží změnit projekt Dětství bez násilí, konkrétně centrum Locika, které spolupracuje například s nadací Terezy Maxové a dalšími. To centrum se specializuje právě na práci s dětmi ohroženými domácím násilím a také s celou rodinou. Přitom na vyřešení problémů 2,5 tisíce evidovaných dětí ohrožených domácím násilím by stačilo 80 milionů korun. Například tato státem podporovaná služba již s úspěchem funguje rok na Slovensku a na Západě je už řadu let samozřejmostí.

Vážená paní ministryně, já se vás chci zeptat, zda se MPSV bude zabývat financováním pomoci dětem, obětem domácího násilí, nejenom například pro toto centrum, ale myslím celorepublikově, aby taková centra mohla poskytovat pomoc dětem, obětem domácího násilí, v celé republice. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji a slovo má paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážená paní poslankyně, děkuji za vaši interpelaci. K vašemu dotazu bych ráda uvedla, že Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě podporuje preventivní a podpůrné projekty na podporu rodin a dětí, a to prostřednictvím dotačního titulu Rodina, který vznikl v roce 2005 a aktuálně byl navýšen o 20 % meziročně na částku 120 milionů korun pro rok 2020. V rámci tohoto programu MPSV podporuje organizace, neziskové organizace, které mimo jiné realizují aktivity týkající se prevence násilí v rodinách a propagují pozitivní rodičovství. Specificky rodinami v krizi se zabývá dotační podoblast s názvem Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, kde jsou podporovány fyzické a právnické osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany, které nabízejí mimo jiné podporu při rozvoji rodičovských kompetencí v oblasti výchovy a péče o děti v rodinách, které se již dostaly do evidence ohrožených dětí. Jejich situaci už řeší orgány sociálně-právní ochrany dětí, viz - můžu vám pak říci jednotlivé částky, jak jsou na tom finančně v rámci dotačního programu Rodina jednotlivé organizace a jaké částky v minulých letech obdržely.

Dané aktivity jsou velmi významné právě svým působením v blízkosti rodin, kdy mohou s rodinou v krizi pracovat, nebo konají tak, aby k násilí v rodinách obecně nedocházelo, nebo naopak pomáhají skrze podporu komunity odhalovat takové případy před eskalací. Důležité je také říci, že v roce 2009 byla odstartována vládní kampaň Stop násilí na dětech, která běží kontinuálně, a rovněž v minulých letech byla vypracována Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice pro roky 2008 až 2018 a Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí pro ty samé roky. V souvislosti s tímto tématem vám doporučujeme se obrátit zejména na Úřad vlády, který má tuto problematiku v gesci.

Aktuálně MPSV, abychom se vrátili k naší odpovědnosti, připravuje v souladu s opatřením uvedeným v koncepci rodinné politiky pracovní skupinu k problematice primární prevence a práce s rodinou. Pracovní skupina bude vznikat v průběhu prvního pololetí tohoto roku a předpokládáme zastoupení jak organizací přímo pracujících s rodinami v terénu, jako je Síť pro rodinu, Asociace manželských a rodinných poraden, tak zástupců státní správy, kterých se problematiky úzce dotýká. To znamená, kromě zástupců MPSV také zástupci již uvedeného Úřadu vlády, Ministerstva školství, ale také i Ministerstva zdravotnictví.

Pokud budete mít zájem, tak vám pak můžu sdělit ty jednotlivé částky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Já vám děkuji, paní ministryně, za odpověď. Já sama spolupracuji s OSPODem, takže vím, jak to tam probíhá. Spolupracuji také se sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, jejíž účel je poskytovat vlastně nebo pracovat s rodinou a působit i preventivně.

Můj dotaz zněl spíš na to, zda MPSV chystá nějakou konkrétní podporu pro centra pro děti, které už procházejí traumaty, které si už vlastně tím domácím násilím prošly, protože si pořád myslím, že je nedostatečné finanční ohodnocení nebo finanční alokace pro centra, která by měla terapeuty a psychology pro děti a pro práci s rodinou. Protože to je opravdu - myslím si, že na to je potřeba docela dost peněz. Protože abyste dneska získala nějakého odborníka, který má třeba svoji praxi, ať už to je terapeut, nebo psycholog, tak je to všechno o penězích. Takže mně se jednalo ne o tu práci preventivní a pro tu práci s rodinou, kde se neřeší jenom domácí násilí, ale spousta dalších věcí, mně se jednalo spíš už o tu práci následnou. To znamená práce s dítětem, které si prošlo traumatem domácího násilí, ať už ono samo bylo fyzicky týráno, anebo má vlastně psychické trauma z toho, že bylo svědkem domácího násilí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, paní ministryně může odpovědět.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tak abych odpověděla, abychom nezdržovali, protože se tady páni poslanci tím zabývají. Tak já si myslím, že právě to, co jsem uvedla, že navýšení toho dotačního titulu Rodina, kde se s těmito rodinami pracuje, o 20 % je poměrně velký krok. Došlo k navýšení pod mým vedením po, tuším, třinácti letech. To znamená, že to je opravdu pokrok. A co se týká pak té práce, tak jak jste speciálně uvedla, tak tam jsme už v novele zákona o sociálních službách, ke které běží meziresortní připomínkové řízení, nebo tuším, že dneska dobíhá dokonce, a tam jsme představili také celou řadu aktivit, které mají pomoci dětem, které jsou oběťmi domácího násilí.

Je to na samostatnou diskusi. Velmi ráda, pokud budete mít zájem, tak se o tom můžeme pobavit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, já vám děkuji. Podle jednacího řádu poslední interpelace může být přednesena nejpozději v 17.55 hodin, takže vám všem děkuji. Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Současně končím dnešní jednací den a schůze bude pokračovat zítra v 9.00 hodin dle schváleného pořadu schůze. Dobrý večer všem.

 

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP