(11.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní přistoupíme k projednání bodu

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 531/ - prvé čtení

Poprosím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o klid, abychom se mohli věnovat projednávání horního zákona. Děkuji vám.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych návrh novely horního zákona opětovně uvedl a navázal na to, co už jsem zde prezentoval. Dovolím si zrekapitulovat některé klíčové náležitosti z našeho pohledu velmi důležitého zákona. Co tedy konkrétně je ještě jednou předmětem této novely?

Za prvé je to odstranění takzvané pětileté fixace zvyšování úhrad z vydobytých nerostů. Zjednodušeně řečeno, po dobu pěti let byla vždy stejná sazba, nyní se vlastně tato pětiletá fixace ruší a bude možné vždy po daném roce tuto částku adekvátně upravit, pochopitelně s ohledem na to, jaké jsou možnosti dané zákonem.

Za další je to čistě technická, ale rovněž důležitá věc právě proto, aby se to dalo lépe sledovat, a to je doplnění v obsahu báňské technické evidence, a to v souvislosti s novým způsobem výpočtu úhrady. Jinými slovy, počítá se z množství vytěženého nerostu. V tuto chvíli Ministerstvo průmyslu a obchodu potřebuje informace o tržbách za vydobyté nerosty a o nákladech na těžbu. K tomu stát získá relevantní informace o trhu s vydobytými nerosty a bude se to moci tedy vypočítat.

Další důležitý bod je úprava takzvaných rezerv na sanace a rekultivace. Principiálně se jedná o to, že těžaři v současné době alokují zdroje povinné na sanace a rekultivace na dvou účtech, a to na účtu sanačním a na účtu běžném, čili nikoli na vázaném účtu, ale na účtu, se kterým mohou pracovat. Podstata je nyní v tom, že je zájmem, a proto je to v tom návrhu upraveno, aby se prostředky, které jsou právě na těch běžných účtech, čili pouze ten účetní pohled, aby se převedly na ten zvláštní vázaný účet, a to do 30. června 2022 s tím, že u ostatních organizací - a ty ostatní nejsou ty takzvaně velké a zásadní, my za ty velké považujeme těžbu uhlí, těžbu ropy a těžbu plynu - tak aby to měly až do 30. června 2025; to jsou obvykle střední společnosti stavebního charakteru, myslím tím těžba stavebního materiálu a tak dále.

Další náležitostí je zveřejňování informací o ochraně ložiskových území a ta poslední je posílení významu závaznosti surovinové politiky České republiky.

V části druhé je novela zákona o řízení ministerstev a jiných ústředních orgánů, která sjednocuje terminologii, což je opět technická záležitost. A ve třetí části zákona je ještě novela zákona o rezervách. Ve čtvrté je potom novela zákona o digitálních registrech. Jsou to spíše technické věci.

Vážené dámy a pánové, těším se na případnou konstruktivní debatu a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji panu místopředsedovi vlády. A slova se nyní ujme zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, tímto tiskem otevíráme horní zákon, který možná v tom pohledu předešlých debat o zákoníku práce a dalších záležitostech nevnímáte jako důležitý. Chci ale upozornit na některé věci, které již pan ministr otevřel. Tento zákon považuji za docela důležitý zákon, zvlášť pro všechny regiony, které jsou postiženy jak těžbou uhlí, která je nyní v Evropě, jak všichni víme, velice negativně vnímána, tak samozřejmě nesmíme zapomenout, že se týká i dalších odvětví českého průmyslu a může mít dalekosáhlé a rozsáhlé důsledky týkající se těžby.

Na závěr se ještě přihlásím do klasické rozpravy, abych nezneužíval slovo zpravodaje.

Chci tady jenom krátce upozornit a doplnit to, co hovořil pan ministr. Hovořil o rezervách na sanace a rekultivace na vypořádání důlních škod. Je to oblast, která bude velice důležitá. Zvlášť my na Moravskoslezském kraji budeme sledovat vývoj této situace, protože těmito důlními škodami jsme velice postiženi. Samozřejmě nesmím zapomenout na Ústecký kraj, který má podobné problémy. Hovořil zde o úplně jiném systému - zdůrazňuji - úplně jiném systému vypočítávání úhrad, který se nabourává do obchodních vazeb mezi těžaři a odběrateli těchto surovin, což považuji za druhý docela závažný bod, se kterým se bude muset vypořádat tento zákon.

Další věc je, že přesouvá zodpovědnost za stanovování těchto cen na Český báňský úřad. Tento úřad jako samostatný dozorovatel, nebo řekněme hlídač fungování báňských nebo těžebních záležitostí dostává obrovské kompetence a pravomoci, protože se k němu budou sbíhat veškeré údaje od všech těch, kteří dneska těží.

Jedná se také samozřejmě o zveřejňování informací o chráněných ložiskových územích. Tady chci jenom nenápadně upozornit, že se budu o tom zmiňovat ve svém vystoupení, a týká se budoucnosti třeba například vrtek, což jsou vysokorychlostní železniční koridory, o kterých se všichni tady nemusíme přesvědčovat, jak jsou potřebné. Z druhé strany si musíme uvědomit, že i tyto velké investiční záměry vyžadují určitou souhru toho, jakými nerostnými surovinami disponuje Česká republika. Více a podrobněji budu hovořit ve svém vystoupení.

Další a docela závažnou otázkou je memorandum. Dneska můžeme již vyhodnotit funkčnost, popřípadě nefunkčnost memoranda, které jsme ve Sněmovně přijali v minulém volebním období, a týká se zmrazení cen surovin. Je to jedna z oblastí, která jistě bude k diskusi, a budeme se o ní bavit.

Čili na závěr chci upozornit na to, že tato problematika není vůbec jednoduchá. Týká se docela velkých oblastí jak průmyslu, tak samozřejmě i těžařů. A očekávám docela výraznou diskusi k této otázce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, sám sebe překvapuji, že vystupuji k hornímu zákonu, ale ač jsem pražský poslanec, tak pocházím ze severu Čech a otázka úpravy úhrad z vydobytého nerostu je mi velmi blízká, a sice není to mimo materii, protože se mění, jak to zmiňoval pan zpravodaj prostřednictvím pana předsedajícího, metodika toho výpočtu. Ale nemění se to politické zadání, které zůstává od novelizace v roce 2016 stejné.

V minulém volebním období jsme proti tomu bojovali. Pan kolega Kučera z TOP 09 tu navrhoval korekci alespoň tedy té úpravy, aby všechno, nebo většina, tedy těch 67 %, nesměřovala do státního rozpočtu, ale něco zůstalo v kraji. To nebylo přijato, řeklo se, že to bude kompenzováno zvýšením té úhrady, dobře. A teď s tím přicházíme znovu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP