(13.10 hodin)
(pokračuje Luzar)

Já si myslím, že si všichni dokážeme představit, co by se stalo, kdyby nějaký významný těžař, který má dohodu se svým odběratelem a prodává mu za určitou sumu nějaké suroviny, a tyto údaje od konkrétního těžaře se dostaly na volný trh a ostatní začali vyžadovat podobné ceny nebo podobné přístupy. Tady ten konkurenční boj je docela závažný a v této oblasti, která je, znovu opakuji, pod obrovským odstřelem z Evropy jako závažný a budeme se tím muset také zabývat. (V jednací síni je stálý hluk, přímo před řečnickým pultíkem delší dobu debatuje kroužek poslanců.) Nechci protahovat -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a možná přece jenom požádám sněmovnu o klid, respektive některé kolegy, aby svá jednání přesunuli do předsálí nebo se případně usadili v lavicích. Není to úplně důstojné. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Leo Luzar: Byla tady zmiňována obava o určitou možnost retroaktivity. A jak jsem si přečetl ten návrh zákona, já jsem tam spatřoval určitý problém, na který jsem dopředu upozorňoval na hospodářském výboru na jednání, že to vnímám, a pokud se nám nepodaří tuto retroaktivitu, to podezření z možnosti, že bychom se mohli dostat jako stát do soudních sporů o to, že uplatňujeme nějakou retroaktivitu, jako docela nebezpečné. Česká republika je zemí, která zná historicky problémy, které jí způsobují soudní spory a pře. Nechci teď zmiňovat Diag Human a podobné záležitosti. Ale víme si své a víme, jak je těžké v arbitrážích uspět a kolik to stojí prostředků a kolik sil, abychom se toho vyvarovali. Proto osobně doporučím a navrhnu ve své řeči zpravodaje, ne v obecné rozpravě, aby se tím zabýval i ústavně-právní výbor, protože si myslím, že je důležité vědět, že zákon, který připravujeme, nemůže být napaden u mezinárodních institucí a nemůže být použit jako určité beranidlo vůči České republice.

Chtěl bych tady na závěr říci, že ten horní zákon, ač pro mnohé z jiných oborů lidské činnosti nepřipadá až tak důležitý, ve svém důsledku zasahuje do velice hodně oblastí fungování českého průmyslu a obecně se dotýká velkého počtu občanů. Jsem rád, že i kolegové, kteří tady přede mnou vystoupili, a děkuji za tu bohatou diskusi, upozorňovali ve svých projevech většinou právě na ten dopad na obyčejné občany České republiky, a neměli bychom my jako poslanci to brát jako technicistní nějakou novelu nebo nějakou úpravu zákona. Bude to jedna z důležitých věcí, která může určit směr českého průmyslu na další desetiletí dopředu, bude ovlivňovat energie, bude ovlivňovat ceny v České republice, a s tímto bychom k tomu také měli přistupovat ve vší vážnosti.

Děkuji, že jste mi dovolili zde takhle promluvit, aniž byste mě příliš přerušovali, děkuji za to, že tomu věnujete pozornost, a ve svém závěrečném slově zpravodaje dám návrhy k hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než se posuneme dál, pan poslanec Polanský mění svoji původní omluvu a od 13 hodin je již přítomen.

Nyní zde mám s faktickou poznámkou do rozpravy pana poslance Kobzu. Takže prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych rád reagoval na předřečníka s tím, že není úplně pravda, že by se těžební firmy u nás chovaly všechny tak, aby to bylo košer a v souladu se zájmy České republiky. Abych odešel od svých oblíbených rud do oblasti nerud, o kterých se zmínil pan kolega Luzar, tak bych mu doporučil navštívit například Dvůr Králové a podíval se, jak vypadá zdroj cementu pro Evropskou unii a jakým způsobem vypadá životní prostředí v této oblasti. Já si myslím, že to je určitě důležitý bod.

Já bych chtěl říct ještě jednu věc. Tady samozřejmě dochází k prolínání jednotlivých oborů a my bychom se neměli v uvažování o horním zákoně specializovat jenom na horní činnost jako takovou, protože například se připravuje ústavní zákon na ochranu vody a zase zde důlní činnost může pro zásobování vodou a pro vytváření rezervoárů vody hrát velice důležitou roli, protože právě vytěžené prostory umožňují toto skladování vody. Anebo pak v případě, že dojde k vytvoření větších ploch vodních, dochází ke zvýšenému odpadu, dochází k vytváření mikroklimatu a má to samozřejmě dopad i na způsob života v nejbližším okolí. Jako příklad mohu uvést dopad blízké kaskády u Mikulova, kde mimo jiné vznikla v Čechách, v České republice nejlepší oblast pro vlašské ryzlinky, což stojí samo o sobě za úvahu.

Takže myslím, že bychom měli hledat řešení právě v prolínání s ostatními obory - se zemědělstvím, s životním prostředím, s průmyslem, se zpracovatelským průmyslem (upozornění na čas) - a tam najít nejvhodnější vzorec spolupráce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám žádných dalších přihlášek do rozpravy. Pan poslanec Benda se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, poslouchám, zejména poslouchám s napětím, když se snaží kolegové navrhnout, aby to projednal i ústavně-právní výbor. Ale musím říct, že jedna věta mě od pana ministra trochu překvapila, když říkal: se všemi jsme se dohodli a všem bude zachována lhůta do roku 2025, aby něco převedli, technické rezervy na faktické rezervy nebo něco podobného, a jenom dvě firmy z oblasti těžby uhlí a tři firmy z oblasti těžby štěrkopísků nebo čeho budou ty, kterým to dáme do roku 2022. Pokud tam něco takového je, a já to fakt nevím, tak si myslím, že to je ustanovení, které potenciálně má diskriminační charakter, pokud bylo řečeno všem do roku 2025, a najednou se pro jenom některé vybrané toto období zkracuje o tři roky. Tak jenom na to jsem chtěl upozornit, že mě tato věta pana ministra poměrně, poměrně překvapila a že by bylo třeba, ať už to přikážete ústavně-právnímu výboru, anebo nepřikážete, se podívat i na tuto část, jestli se opravdu nejedná o něco, co je selektivně diskriminační.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a opět v tuto chvíli paní poslankyně - ne. Dobře, takže v tuto chvíli nemám žádných dalších přihlášek do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj má zájem, prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedající. Já bych si ve svém závěrečném slově dovolil navrhnout ctěné Sněmovně k hlasování určité návrhy. Rád bych, a děkuji za tu diskusi, že se nerozšiřuje příliš, protože jsem si teď vzpomněl, že bychom třeba to mohli přikázat i petičnímu výboru, který se docela závažně zabýval problémy těžby štěrkopísků, a ty petice občanů tady byly. Ale nechci tuto problematiku vůbec zlehčovat, naopak bych byl velice rád, kdybychom se soustředili na tu základní materii tohoto zákona, a jak již jsem avizoval ve svém slově, bych byl velice rád, kdybyste přikázali také k projednání tento materiál ústavně-právnímu výboru z těch problémů, které tady zazněly a které také vnímám, ale hlavně také životnímu prostředí, protože si myslím, že tam budou zaznívat docela zajímavé argumenty a věci, které bychom si měli umět dopředu vypořádat. Čili bych byl rád, pokud byste ještě mimo garančního výboru přidělili tento tisk ústavně-právnímu výboru a výboru životního prostředí.

Děkuji. Pardon, omlouvám se. Ještě bych chtěl navrhnout, pokud pan ministr nevyjádří nesouhlas, ale je to v tom termínu, abychom prodloužili lhůtu na projednávání o 20 dnů, tak abychom i těm výborům umožnili v normálním čase se tím zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, poznačil jsem si. To byla tedy závěrečná slova. Mám za to, že návrh na vrácení či zamítnutí nepadl, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Zaznívá gong.) Pokud tomu tak není, tak já už jsem svolal kolegy do sálu.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se: kdo je pro přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování pořadové číslo 95: bylo přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat dalšímu výboru, nicméně zde již zazněly dva návrhy, takže životní prostředí a ústavně-právní výbor. Pan poslanec Feri se hlásí s nějakými dalšími návrhy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP