(13.20 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Já myslím, že s ohledem na úpravu té úhrady za vydobytý nerost by to mělo jít i do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Bylo tomu tak i v minulém volebním období, když se ta úhrada měnila. Mohou přijít zástupci krajů, dávalo by to smysl, a můžeme se konkrétně tady té části horního zákona věnovat. Takže výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Kobza a poté pan poslanec Ferjenčík s dalšími návrhy. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že horní činnost má přeshraniční a mezinárodní rozsah, doporučuji, aby bylo dáno k posouzení také výboru pro evropské záležitosti a zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čili dva výbory, ano. A nyní pan poslanec Ferjenčík s návrhem.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Nebude to školství. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji rozpočtový výbor, protože logicky tento zákon se také týká příjmů státní pokladny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Mám zde tedy šest návrhů na další výbory. A pokud nikdo již nemá žádné další, tak přistoupíme k hlasování. Svolal jsem vás před předchozím hlasováním, takže to není třeba činit znovu. Je zde žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. O návrzích budeme hlasovat v tom pořadí, jak jsem je zaznamenal.

 

Takže jako první, až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí.

Vypadá to, že počet je ustálen, zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 96 je přihlášeno 132 poslanců a poslankyň, pro 120, proti nikdo. Tento návrh byl tedy přijat.

 

Dále je zde návrh na přikázání ústavně-právnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 97 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 91, proti 8. Návrh byl také přijat.

 

Dále zde je návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti?

hlasování číslo 98 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Jako další zazněl návrh na přikázání výboru pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti?

hlasování číslo 99 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 38. Tento návrh nebyl přijat.

 

Jako další zazněl návrh na přikázání výboru pro zahraničí.

Zahajuji hlasování číslo 100 a ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti přikázání zahraničnímu výboru? Děkuji vám.

V hlasování číslo 100 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 37, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

A jako poslední zazněl návrh na přikázání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování číslo 101 a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti?

V hlasování číslo 101 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 21. Tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali jako dalším výborům výboru pro životní prostředí, ústavně-právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

A pak zde ještě byl návrh na prodloužení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Je to hlasování číslo 102. Kdo je proti prodloužení lhůty? Děkuji vám.

V hlasování číslo 102 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 124, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme lhůtu prodloužili.

 

To byla poslední záležitost v tomto prvním čtení. Já vám děkuji a děkuji zpravodaji a navrhovateli a posuneme se dál.

 

Jako další bod je zde bod číslo

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 644/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova. (V sále je hlučno.)

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, já vás přeruším a požádám ještě o větší klid v sále. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dořeknu jenom. Vážení páni poslanci, návrhem zákona se mění dva zákony v oblasti posuzování shody výrobku a upravují se tyto zákony ve třech oblastech.

První oblastí je zavedení takzvaného sponzorovaného přístup k technickým normám a jiným technickým dokumentům, přičemž tato úprava bude znamenat povinnost pro ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy zajistit u České agentury pro standardizaci bezplatný přístup k technickým normám. To považujeme za důležitou věc. Navrhovaná úprava bude mít zásadní přínos zejména pro podnikatelský sektor, který tak bude bezplatně mít zpřístupněny všechny právní předpisy, které jsou zezávazněné technické normy, a jiné technické dokumenty. Bylo to dlouze projednáváno. Myslíme si, že to je velmi vstřícný krok, po kterém podnikatelské prostředí volalo mnoho let.

Druhou oblastí, pro kterou je tedy tento návrh významný, je zajištění částečné implementace dvou nařízení Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků a jedná se konkrétně o nařízení o zdravotnických prostředcích a nařízení o diagnostických prostředích, takzvaných in vitro, s tím, že se stanovuje povinnost pro členský stát určit orgán, který bude zajišťovat jmenování a oznamování subjektů, a tímto orgánem bude v České republice Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Třetí oblastí je úprava akreditačního procesu, a to u Českého institutu pro akreditaci, což je rovněž důležité a trochu se to zjednodušuje vše. V současnosti se totiž žadatel o akreditaci může proti rozhodnutí akreditačního orgánu odvolat, a to k Ministerstvu průmyslu a obchodu, a tím předkládaným návrhem dochází k přesunutí této pravomoci rozhodnout to odvolání proti rozhodnutí akreditačního úřadu s MPO na statutární orgán akreditačního orgánu, konkrétně tedy na jejího ředitele. Čili zjednoduší se to a myslíme si, že nedojde k žádnému negativnímu vlivu.

Předkládaný návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami.

Závěrem si vás tedy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s uvedeným návrhem zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP