(14.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Podle mých poznámek jsme se tak vypořádali se všemi návrhy, které dnes zazněly, a budeme dále pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Otevírám bod 24 a bod 25, u kterých je sloučená rozprava.

 


Sloučená rozprava k bodům 24 a 25
/sněmovní tisky 645 a 506/

Bod 24 je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 645, prvé čtení podle § 90 odst. 2. A dále je zde bod návrh poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy, Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 506 - prvé čtení. (Trvalý hluk v jednací síni.)

Těmito sněmovními tisky jsme se opětovně zabývali 18. prosince 2019 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili sloučenou obecnou rozpravu. Připomínám, že bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů, SPD a KSČM, proti projednávání podle § 90 odst. 2 u sněmovního tisku 645.

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr školství Robert Plaga a pan poslanec Lukáš Bartoň. Připomínám, že zpravodaji pro první čtení jsou poslanec Lukáš Bartoň, sněmovní tisk 645, a poslanec Ivo Pojezný, sněmovní tisk 506.

Nyní budeme tedy pokračovat v přerušené sloučené obecné rozpravě. Mám zde poznámku, že jednání bylo přerušeno při vystoupení pana poslance Iva Pojezného. Ptám se tedy, zda má zájem o pokračování. (Ano.) Pan poslanec má zájem pokračovat ve svém vystoupení. Prosím, máte slovo. Všechny ostatní zúčastněné prosím o klid v sále. Máte-li něco k diskusi, prosím, přesuňte svoji debatu do předsálí. Děkuji. Zvláště u stolku zpravodajů a před stolkem řečníka prosím o klid. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Dovolte, abych pokračoval v té řeči, která bohužel byla přerušena. Chci říct tedy, že ne vše, co se přerušuje, je příjemné, zvláště když jste v polovině projevu, ale když to bylo přerušeno vánočními svátky, tak to není až tak zlé.

Já jsem hovořil o odborném názoru velmi fundovaného člověka, který učí matematiku a anglický jazyk, člověka, který je deset let spolupracovníkem při vytváření hodnocení a validaci didaktických testů, certifikovaný hodnotitel ústní zkoušky z anglického jazyka, člověka, který dělal předsedu mnoha maturitních komisí a v současné době je i maturitním komisařem. Velmi zkráceně řeknu, hovořil nejen o matematice, ale také českém jazyce a cizím jazyce. On sám se staví proti změně hodnocení ať už z těch důvodů, že současné testy jsou mezinárodně porovnatelné, odpovídají mezinárodním standardům. Jednoznačně řekl, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se aktuálně snaží o to, aby se písemné práce a ústní zkoušky vrátily do profilové části, což naprosto postrádá logiku ucelenosti všech tří dílčích zkoušek, a to se potom v následujícím projevu budu snažit také prokázat.

Ta poslední část, o které jsem mluvil, byla o matematice. On sám hovoří o tom, že maturitní zkouška z matematiky není až tak problematická, de facto šikovný deváťák potom, co zvládne matematiku, by na těch 33 %, čili na čtyřku, bez problému zvládl maturitní zkoušku. A řekl jsem v neposlední řadě, že dostatek hodin na matematiku tak, aby tato matematika zůstala povinná i nadále. Studenti nebo žáci proberou tedy vše, co obsahuje katalog požadavků. Je tedy pouze na nich samotných, jak k matematice přistupují a zda se matematiku učí, nebo ne. Žel, mnozí mají pocit, že se do matematiky dá naučit podobně jako do dějepisu či jiných předmětů, tedy tak, že si něco přečtou nebo že se podívají a potom klidně tuto látku nějakým způsobem v uvozovkách okecají. Že se mohou učit jen tím, že se na příklady vypočítané dívají. Ale každý, kdo matematiku studoval, každý, kdo ji učil, ví moc dobře, že tak to není, že se musí vysedět. To znamená tak, že si osvojené učivo - že si k tomu sedne a propočítává si sám různé příklady na základě toho, co se naučil. Myslím, že o tom hovořil také pan kolega Zahradník. Je to tedy tak - máme tady hudebně vzdělané kolegy - je to tedy tak jako například na hudební nástroj. Není možné jenom hudbu poslouchat, dívat se, jak se na něj hraje, ale musíte si k tomu nástroji sednout, vzít do ruky a denně cvičit, abyste něčeho dosáhli. V tom je ta matematika trošku specifičtější oproti jiným předmětům.

Pokud by se ovšem něco mohlo měnit, a souhlasím s paní kolegyní Valachovou, ať se změní třeba nařízení vlády o stanovení oborů, které budou povinnou maturitu z matematiky mít. Ale rozhodně není rozumné vylévat vaničku i s dítětem, což současný návrh Ministerstva školství dělá. A ještě navíc pod touto rouškou chce změnit i český jazyk a literaturu a cizí jazyk. Ostatně tak jak někteří žáci a studenti nechtějí maturovat z matematiky, tak najdeme studenty, kteří mají problémy s českým jazykem a samozřejmě i s cizím jazykem. Bude to znamenat do budoucna, že budeme zvažovat, zda maturovat z českého jazyka nebo z cizího jazyka? Já doufám, že ne. Podle mne by každý úspěšný maturant měl mít své vysvědčení postavené pevně na trojnožce český jazyk - matematika - cizí jazyk v minimální státem stanovené úrovni.

Současní gymnazisté a lyceisté ekonomického lycea, pedagogického lycea, zdravotnického či technického lycea, kteří jsou dnes ve třetím ročníku a za necelý rok, myslím, že to bude koncem tohoto roku, budou podávat přihlášky k maturitě, teď žijí ve velké nejistotě, přestože se na celou tuto skutečnost, že budou maturovat z tohoto trojlístku, chystají podobně jako druhé a první ročníky. O všem se má rozhodnout tady v Poslanecké sněmovně, a třeba, což bych si rozhodně nepřál, se jim kompletně mají změnit pravidla, z čeho mají maturovat i jakým způsobem. Těsně před zkouškou něco takového není fér.

Já jsem dostal na své vystoupení, té první části, v loňském roce několik reakcí v mailu. Většina těch reakcí byla od studentů, kteří byli proti tomu, aby se povinně maturovalo z matematiky. Jeden z těch studentů se držel asi hesla, že drzé čelo je lepší než poplužní dvůr. Chtěl ode mě pouze smysluplnou odpověď, tedy tu, kterou chtěl sám slyšet. Ti ostatní, těm musím vzkázat, že buď mně psali tento mail někde na rande jedním prstem, ale chci jednoznačně říci, že budou mít nejen problémy s matematikou, ale také s českým jazykem. V cizím jazyce mně nikdo nenapsal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP