(14.50 hodin)
(pokračuje Pojezný)

Nicméně jsem dostal taky dopis od další velmi fundované osoby, od členky asociace metodiků cizích jazyků AMATE, expertních týmů CERMAT i Národního ústavu pro vzdělávání, učitelky angličtiny na gymnáziu, která se dlouhodobě zabývá problematikou státní maturitní zkoušky z cizích jazyků. Vy jste dostali nakonec ten mail možná také. Nevím, jestli ve stejné podobě, ale určitě tam byla reakce právě AMATE k maturitní zkoušce z cizího jazyka. Nejen že mně poděkovala za vystoupení, ale píše:

Většina diskutujících se zabývala pouze otázkou zrušení či nezrušení povinné maturity z matematiky. Váš příspěvek jako jediný upozorňuje na závažná rizika spojená s redukcí státní maturitní zkoušky z cizích jazyků pouze na didaktický test. Státní maturita v současné době testuje u cizích jazyků komplexně jak dovednost porozumět psanému a mluvenému textu, tak i dovednost v cizím jazyce psát a mluvit. Novela zákona toto komplexní testování nesystémově rozbíjí, ponechává v rukou státu pouze didaktický test, který formou zaškrtávání správných odpovědí dokáže testovat jen pasivní porozumění. Hodnocení schopnosti aktivní aplikace jazyka, tedy mluvení i psaní, by bylo přesunuto stoprocentně do kompetence škol. Od učitelů cizích jazyků se tedy očekává, že sami připraví písemnou i ústní zkoušku na požadované úrovni, sami si ji definují a sami si definující hodnoticí kritéria pro tyto zkoušky a sami rozhodnou o tom, jaké budou požadavky na jejich splnění.

Tato novela nejen neumožňuje určit v rámci státní maturity dosaženou úroveň řečových dovedností v cizím jazyce, navíc přesouvá ústní a písemnou zkoušku z cizích jazyků zcela do kompetence škol v době, kdy nejsou vytvořeny dostatečné podmínky k tomu, aby k takové nesystémové změně mohlo dojít.

Novela školského zákona má totiž přesunout odpovědnost za komunikační část maturity z cizích jazyků do škol v době, kdy - za prvé - více než třetina, přesně 34,6 %, učitelů cizích jazyků na středních školách, kteří budou maturitu připravovat a realizovat, vyučuje jazyk bez příslušné aprobace, tedy bez garantované odborné způsobilosti. O tomto nakonec hovoří výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2018-2019 a bohužel vývoj aprobovanosti má podle zpráv České školní inspekce klesající tendenci. Za druhé, učitelé nejsou na tuto změnu, která by měla nastat již od příštího školního roku, vůbec připravováni. Za další, na většině středních škol s maturitními obory se před zavedením státní maturity z cizího jazyka nematurovalo, ani aprobovaní učitelé cizích jazyků nemají zkušenosti s přípravou maturitní zkoušky. Za poslední, nepřipravuje se žádná podpora učitelů.

Státní maturitní zkouška z cizího jazyka v současné podobě vyhovuje učitelům i žákům, budoucím zaměstnavatelům dává informaci o minimální dosažené úrovni cizího jazyka. Všechny části zkoušky jsou odborně připravovány a dodržují požadovanou úroveň. Stížnosti na nepřesnosti, nejasnosti, či dokonce chyby v jednotlivých částech zkoušky se v případě maturity z cizího jazyka po celou dobu neobjevily.

V příloze nám paní učitelka uvádí stanovisko AMATE, asociace metodiků cizích jazyků, hlavní důvody, proč považujeme zachování státní maturitní zkoušky ve stávající podobě za zcela zásadní. Vy jste dostali dvě přílohy. Dostal to každý, takže si myslím, že ten, kdo chtěl se s tímto seznámit, se taky seznámil.

Na závěr mi dovolte velmi krátce, jelikož jsem z oblasti, kde učitel národů Jan Amos Komenský byl před takřka čtyřmi sty lety ordinován za kněze, v Žeravicích, v krásném městečku na Kyjovsku, tak věřím, že naše rozhodnutí nakonec nebude takové, aby snížilo a snižovalo úroveň vzdělání našeho národa. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám a nyní budeme pokračovat tady v rozpravě. Na řadě je písemně přihlášená paní poslankyně Majerová. - Já se omlouvám. Hluboce se omlouvám. Faktická poznámka, pan poslanec Rais má přednost. Nemusíme to udělat... ne, faktická poznámka. Prosím. Ještě nezačala paní poslankyně. My se omlouváme oba, já jsem si nevšiml, že to tam naskočilo.

 

Poslanec Karel Rais: Tak jsme se navzájem všichni všem omluvili. Já jsem v podstatě chtěl říct, že vlastně toto už je třetí jednání, kdy víceméně se tady dávají na jednu hromadu argumenty pro maturitu z matematiky, na druhou stranu argumenty proti matematice. Domnívám se, že to je přesně, že bychom tyto diskuse měli přesunout na školský výbor a tam se domluvit a poté zkrátit projednávání tady tohoto návrhu o třicet dní. To by mělo časově vyjít, abychom to stihli, protože jsme taky v jakémsi časovém presu.

Čili víceméně apel směrem ke kolegům, abychom řadu těch jednání přenesli na školský výbor a zkrátili následně na třicet dní projednávání tohoto tisku. (Hlas z pléna: Vládního tisku.) Tohoto. Ano, hovořím o vládním tisku, protože jinak je tady návrh na zamítnutí, co se týká toho pirátského návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám a nyní tedy paní poslankyně. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji za slovo. Hezké dobré odpoledne, vážené dámy a pánové, já bych chtěla říct vzhledem k tomu, že je to sloučená rozprava, ke dvěma bodům.

K tomu prvnímu se vyjádřím velice stručně. Trikolóra podporuje, a proto ani nezamítla návrh toho zákona, podporuje to administrativní zjednodušení státních maturit. S tím problém nemáme, nicméně tak jak jsme již dnes v dopoledních hodinách uvedli na naší tiskové konferenci, a je to i součástí našeho programu, všeobecné vzdělání a všeobecná úroveň vzdělání ve vyspělých zemích je naprosto všude podmíněna i maturitou z matematiky. Myslíme si, že maturita jako taková by dokonce neměla mít pouze dva povinné předměty, že v rámci nějaké úrovně dovršené maturitní zkouškou by maturita měla obsahovat tři povinné předměty, a to je čeština, matematika a cizí jazyk.

A teď se vrátím jenom k té maturitě z matematiky jako takové. Ozývají se různé názory a hlasy, že na to společnost nějakým způsobem není připravena, učitelé na to nejsou připraveni. Já jediné, co vnímám, je tu nervozitu dětí. Nicméně v současné legislativě ten zákon takový, jaký je, s tou maturitou z matematiky počítal. Takže pokud by maturita z matematiky byla zachována, tak se vlastně absolutně nic nezmění. My v Trikolóře bráníme maturitu z matematiky z důvodů, které jsem již uvedla, protože to nejen prospívá úrovni vzdělání, ale je to také ve prospěch českého hospodářství a průmyslu.

A ještě pár zmínek k těm průzkumům. Já jsem si všimla právě v rámci té veřejné debaty o tom, na co bychom se měli soustředit a proč to někteří chtějí posouvat, že ti učitelé nejsou dostatečně kompetentní, s čímž nemohu absolutně, absolutně souhlasit, protože my tu matematiku od základní školy ty děti vyučujeme. Matematika je od nějaké třetí třídy v každodenním programu a časová dotace na tento předmět je pět hodin týdně. Je to až do deváté třídy, na střední škole totéž. Přece těm dětem po tolika letech neřekneme, že to bylo jenom tak. Já si myslím, že když je na něco věnována i taková časová dotace, nemluvě o obsahu financí, které to přináší, tak by závěrečná maturitní zkouška z matematiky být měla. A je to správně nastavené a nepřejeme si to měnit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP