(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A paní místopředsedkyně vlády, prosím vás o uvedení toho bodu, který jsem už otevřel.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představila vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předkládaného vládního návrhu zákona je zajistit sčítání lidu, domů a bytů v České republice v roce 2021. Připravované sčítání je součástí celosvětového programu cenzů OSN, které se konají jednou za deset let. Zároveň slouží k implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky sčítání budou zdarma přístupné všem uživatelům ve státní správě, samosprávě i soukromé sféře, a to v maximálním územním detailu. Návrh, který máte před sebou a který zpracoval Český statistický úřad, schválila vláda usnesením č. 666 ze dne 30. září 2019. Prošel standardním připomínkovým řízením a byl předložen bez rozporu. Rovněž byl projednán pracovní komisí Legislativní rady vlády.

V návrhu jsou upraveny zejména práva a povinnosti osob a působnost zapojených subjektů, příprava sčítání, obsah zjišťovaných ukazatelů, způsob získávání a postu zpracování údajů a také zpřístupnění výsledků. Návrh zákona je zpracován tak, aby byla zajištěna maximální možná ochrana při nakládání s individuálními údaji občanů. Zároveň je kladen důraz na využití dat v existující databázi státní správy v největším možném rozsahu. Díky tomu budou občané vyplňovat o polovinu méně údajů než v roce 2011. Například domovní list se ruší a veškeré údaje o domech budou získány z registru státní správy.

Sčítání se uskuteční v průběhu března až dubna 2021. Rozhodný okamžik sčítání, tedy okamžik, ke kterému budou údaje zjišťovány, je v návrhu stanoven na půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

Vláda svým výše citovaným usnesením si dovoluje navrhnout Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení. Důvodem je zejména nutnost připravit a provést zkušební sčítání v roce 2020 u cca 25 tis. bytů po celé České republice již podle zákonem ustanovených pravidel, a během reálného sčítání tak předejít zjištěným problémům. Proto je nezbytné, aby zákon včetně všech prováděcích předpisů nabyl účinnosti co nejdříve.

Dalším důvodem je, že se jedná o tzv. jednorázový zákon, v uvozovkách, který je implementací závazných evropských předpisů a jehož realizace umožní splnění mezinárodních závazků České republiky vyplývajících z členství v EU.

Dovoluji si tedy požádat o schválení tohoto návrhu zákona v rámci výše navržené procedury dle § 90 odst. 2 zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, to znamená, vyslovení souhlasu s vládním návrhem zákona již v prvním čtení.

Současně dovolte, pane místopředsedo, abych požádala, zda by bylo umožněno vystoupení předsedovi Českého statistického úřadu Ing. Marku Rojíčkovi zde, na plénu Poslanecké sněmovny, aby jako ústřední orgán státní správy, který odpovídá za sčítání lidu, domů a bytů, tady vystoupil. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Já ještě požádám o slovo... Můžeme to udělat jinak. Vy jste navrhla, aby mohl vystoupit pan Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Aby se vůbec mohl zúčastnit schůze, musíme to schválit hlasováním. Takže já přivolám poslankyně a poslance do sálu. A nejprve se budeme znovu přihlašovat, protože jsem vás všechny odhlásil. (Chvilku čeká.)

 

Hlasujeme o účasti předsedy Českého statistického úřadu při projednávání tohoto bodu. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 139, přihlášeno 136 poslanců, pro 136 poslanců, proti nebyl nikdo. Takže prosím, aby sem byl uveden pan předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

 

V tuto chvíli dám slovo zpravodaji pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Petr Venhoda. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Venhoda: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už zde paní vicepremiérka detailně uvedla, tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy EU sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Jeho obsahem je působnost správních orgánů v oblasti sčítání, práva a povinnosti osob v souvislosti se sčítáním, příprava sčítání, způsob získávání údajů a jejich zpracování a zpřístupnění výsledků sčítání. Zákon je bezkonfliktní a doporučuji projednat dle § 90 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, a jak jsme odsouhlasili, tak teď bych požádal pana předsedu Českého statistického úřadu Marka Rojíčka o vystoupení. A pak budeme pokračovat podle toho, jak jsou poslanci přihlášeni do obecné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda ČSÚ Marek Rojíček: Takže děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí, myslím si, docela dobře shrnula to podstatné, co se týká zákona. Já bych to doplnil.

Jak už bylo i řečeno, projekt v návrhu zákona je koncipován tak, aby byla zajištěna maximální možná ochrana při nakládání s individuálními údaji občanů. Maximálně využíváme administrativní data. V návrhu je kladen důraz na využití dat z existujících databází státní správy. Díky tomu budou občané vyplňovat o polovinu méně údajů než v roce 2011. Například domovní list se ruší. Veškeré údaje o domech budou získávány z registru státní správy a rovněž tak plně využijeme údaje z registru obyvatel a také z dalších agendových systémů, jako např. systém evidence obyvatelstva, případně cizinecký informační systém.

Navrhujeme velmi moderní pojetí sčítání. Formuláře bude možné vyplnit odkudkoliv on-line, tedy např. i přes mobil např. v městské hromadné dopravě cestou do práce. Chceme, aby se občané v co největší míře sečetli prostřednictvím pohodlného on-line formuláře, a pouze ti, kteří se z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou sečíst přes internet při sčítání, se budou moci sečíst klasickým papírovým způsobem. Sčítání také bude levnější, než bylo minulé sčítání. Předpokládané výdaje v kapitole Českého statistického úřadu na sčítání v roce 2021 jsou absolutně nižší proti skutečným výdajům v kapitole ČSÚ na sčítání 2011, a pokud zohledníme inflaci, lze hovořit o reálné 22procentní úspoře.

Pokud to tedy shrnu, ty základní parametry: bude nižší počet otázek; využijeme všechny možné registry ministerstev; nabídneme jednoduché on-line formuláře; zrealizujeme projekt efektivněji a levněji než před deseti lety.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak už bylo také zmíněno, předložený návrh zákona o sčítání je implementací závazných evropských předpisů. V případě jeho nepřijetí by to samozřejmě mělo vliv na plnění mezinárodních závazků České republiky vyplývajících z členství v Evropské unii. Proto si i já vás dovoluji požádat o projednání a schválení tohoto návrhu. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP