(16.20 hodin)

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já do jisté míry s kolegou Holomčíkem souhlasím. Všem nám jde samozřejmě o to, aby zemědělská půda nebo ornice jako taková byla co nejmenší část roku bez pokryvu. S tím nelze než souhlasit. Ale je tady druhá záležitost, je tady ochrana práv majitelů odrůd. A tam samozřejmě se prostě vlamujeme úplně někam jinam. Farmářské osivo je záležitost, která tady byla mnohokrát diskutována, ale samozřejmě má to nějaké limity, a ty limity byly prolobbovány až na úrovni Evropské komise. Takže samozřejmě diskuse je možná, nicméně byl bych nerad, abychom se zase stali nějakým ostrůvkem v rámci Evropy, kde se bude něco povolovat na základě toho, že nebudeme dodržovat nějaké evropské předpisy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poslanec Holomčík bude reagovat s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. V reakci na pana kolegu Kotta vaším prostřednictvím, pane předsedající. Myslím si, že se shodneme. Je mi jasné, že tohleto jsou záležitosti legislativy, které řeší nejenom ty naše věci na národní úrovni, ale je to věc i evropské legislativy.

Na druhou stranu i naše vláda i naši zástupci v europarlamentu a naše vláda prostřednictvím Rady ministrů má možnost nějakým způsobem vyjednávat výjimky. Pokud bychom narazili na nějaký legislativní mantinel, má možnost legislativu ovlivňovat. A já, říkal jsem to už v minulé rozpravě, stav naší krajiny považuji za naprostou prioritu. A zároveň, a to jsem taky říkal, je mi jasné, že nemůžeme, pokud chceme, aby kvalita osivářství a šlechtitelství byla na nějaké úrovni, tak po firmách a lidech, kteří se tomu věnují, nemůžeme šlapat. Proto jsem mluvil o nějakých kompenzačních opatřeních, která bychom si s nimi měli vydiskutovat, aby případný výpadek, který v tuto chvíli nemám samozřejmě ještě úplně spočítaný, pro ně nebyl nijak dramatický. Takže jsme ve shodě a já se moc těším na debatu na výboru. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A v tuto chvíli skutečně již nemám ani dalších faktických poznámek, ani dalších přihlášek do rozpravy, takže pokud se nikdo další nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministra, ze strany zpravodajky. Není tomu tak. V tom případě svolám kolegy do sálu a budeme se nyní zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na jiný výbor?

Pokud tomu tak není, tak zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru. Kdo je proti přikázání zemědělskému výboru jako garančnímu? Děkuji vám.

hlasování číslo 148 bylo přihlášeno 140 poslanců a poslankyň, pro 121, proti nikdo, takže konstatuji, že jsme návrh přikázali zemědělskému výboru jako garančnímu.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Pokud tomu tak není, tak ještě zde zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dní, tedy na 30 dní.

Pokud nikdo nic nenamítá, zahajuji hlasování o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 149. Bylo přihlášeno 140 poslanců a poslankyň. Pro 99, proti 1. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme lhůtu pro projednání ve výborech zkrátili na 30 dní.

 

Tím projednávání tohoto bodu končí. Děkuji navrhovateli, zpravodajce.

Jako další je zde bod číslo 35, ale ten nemůžeme projednávat, protože paní ministryně je omluvena, takže se přesouvá na konec bloku prvních čtení, jak je historicky zvykem. Stejně tak bod 36 se přesouvá na konec bloku prvních čtení.

 

Budeme se zabývat bodem číslo 39, který otevírám. Je to

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 589/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova. A prosím o větší klid v sále. Děkuji. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o transpoziční návrh, který upravuje podmínky o námořní plavbě. Principiálně jde o to, že se uvádí do souladu požadavky směrnice Evropské unie 2018/131 s cílem zdokonalit a optimalizovat stávající systém ochrany námořníků pro případ jejich opuštění. Dochází k doplnění stávající zákonné povinnosti provozovatele námořního plavidla mít po celou dobu jeho provozování uzavřeno pojištění. Čili v zásadě je to jakýsi pohled na ochranu těch, kteří pracují na těch lodích, o pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a jiného finančního plnění vyplývající ze základního pracovněprávního vztahu. Rovněž se jedná o pojištění pro pokrytí nákladů spojených se zajištěním potřeb námořníků nezbytných pro přežití na palubě námořního plavidla.

Abych to ještě upravil, nebo upřesnil. Já jsem se s tím seznamoval, jak asi víte, relativně rychle. To námořní plavidlo se rozumí, že mohou být dva typy. Buď se jedná o námořní obchodní loď, a tady rovnou řeknu, u nás žádná není, čímž se většina z toho nás netýká. Nicméně jsou u nás námořní jachty, to jsou ty od 2,5 m do 25 m, a tam se tedy částečně něco z toho, co zde teď říkám, nás týkat bude. Ale principiálně je to jenom transpoziční směrnice.

V návaznosti na to nařízení dochází i k určení námořního úřadu, což u nás tedy je Ministerstvo dopravy jakožto správní orgán, a zároveň umožňuje tomuto námořnímu úřadu veřejnoprávní smlouvou pověřit takzvanou klasifikační společnost k provádění prohlídek a vydávání, potvrzování a prodlužování platnosti osvědčení soupisu. To je právě to, co se nás netýká, protože, jak už jsem naznačoval, žádné takové lodě u nás nejsou.

V návrhu zákona potom ještě dochází ke zpřesnění již provedené transpozice o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96.

Nicméně ten návrh ještě kromě těch implementací má i neunijní část. Tam se jedná o to, že uvedené unijní předpisy jsou ve značném rozsahu obsaženy změny unijně irelevantní (?), vyžádané potřebami aplikační praxe. Čili navrhuje se například explicitně vyloučit možnost provozovat lodě s jaderným pohonem pod státní vlajkou České republiky, upřesnit požadavek na obsazení provozovatele námořního plavidla a výslovně zakotvit tento požadavek jako podmínku pro zápis námořního plavidla do námořního rejstříku České republiky. Dále dochází ke stanovení horní hranice stáří lodě, při jejímž překročení nebude možno v určitých případech zapsat loď do námořního rejstříku České republiky. Zakotvení možnosti námořního úřadu čerpat pro účely řízení o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty, digitalizované fotografie a podpisy žadatelů o vydání tohoto průkazu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Feranec. A prosím sál o větší klid.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom stručně k tomu, co říkal pan ministr, jenom rekapitulace. Jedná se tedy o transpozici, ale mimo transpozičních záležitostí jsou tam i některé věci, které si vyžádala aplikační praxe. Jedná se o námořní plavbu, i když nemáme moře, máme asi 10 tisíc jachet, které plují pod českou vlajkou. A je tam i taková perlička, jak tady zmínil pan ministr, že do budoucna nebude možné, aby pod českou vlajkou plula loď na jaderný pohon, což se nám asi nestane.

Vzhledem k tomu, že je to vcelku bezproblémová záležitost, navíc je tam ta transpoziční lhůta, tak bych si dovolil předložit návrh na zkrácení lhůty pro projednávání o 30 dnů. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP