(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, ten návrh jsem zaznamenal. A nyní tedy otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže se ještě rozhlédnu, jestli se někdo nehlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu opět končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. Nezazněly návrhy, o kterých bychom měli hlasovat v tuto chvíli, nicméně budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Kolegy jsem již svolal zpět do sálu.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh?

Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 150 je přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Není tomu tak.

 

Nicméně ještě zde zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dní na 30 dní, takže budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 151 je přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 84, proti 5. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že jsme lhůtu pro projednávání zkrátili.

 

Tím projednávání tohoto tisku v tomto bodu končí. Já končím tento bod a děkuji navrhovateli a zpravodaji.

Jako další bod je zde bod 46, který též přísluší ministryni Benešové, která je omluvena, takže se přesouvá na konec bloku prvních čtení, stejně tak bod číslo 47 a bod číslo 49 se přesouvají na konec bloku prvních čtení pro nepřítomnost ministryně jakožto navrhovatelky.

 

A dostáváme se k bodu číslo 52, který otevírám. Jedná se o

 

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 643/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova. (V sále je hluk.) Prosím o klid v sále.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon 111 o silniční dopravě, přičemž tematicky lze tento zákon zjednodušit a rozčlenit do čtyř oblastí.

První z upravovaných oblastí je problematika požadavků kladených na dobu řízení tzv. velkých vozidel, bezpečnostní přestávku, doba odpočinku nebo vedení a uchovávání záznamů, přičemž návrhem tohoto zákona se stanoví povinnosti dopravců směřující k zajištění všech těchto požadavků. My zde navrhujeme využít maximálního množství fakultativních výjimek na různou specifickou přepravu, což jsme využili, a to, jak už jsem říkal, do té maximální možné míry, přičemž současně tyto speciální přepravy stanoví zvláštní požadavky na bezpečnostní přestávky a potom na vedení a uchování všech příslušných záznamů.

Druhá z upravovaných oblastí je problematika kontroly a správního trestání. Jinými slovy to, co v tom prvním nebude dodrženo, tak tady v té druhé oblasti bude nějakým způsobem sankcionováno. Čili opět se jedná o bezpečnostní přestávky, jedná se o dobu odpočinku, požadavek na vedení všech záznamů, uchovávání těch záznamů atd. Rozšiřuje se oprávnění vybírat kauce v režimu zákona o silniční dopravě a ukládá se výslovný zákaz výroby, nabízení, propagace a prodeje a všeho, co je s tím spojeno, zařízení, která jsou určena k neoprávněné změně údajů vedených tachografem.

Třetí oblast je oblast, která zahrnuje problematiku vydávání a odevzdávání karet tachografu. Tak jak jsem si dával dohromady, jedná se tedy o čtyři typy karet - řidiče, podniku čili zaměstnavatele, dílny, případně různé kontrolní karty pro různé složky typu policie atd., přičemž v rámci toho zákona dochází k provedení řady dílčích změn, různých právních úprav vydávání a odevzdávání těch karet ať už řidiče, podniku, anebo různé dílny či ty kontrolní karty. Rovněž se zde řeší úprava tzv. centralizovaného vedení údajů a nahrazuje se komplexní právní úpravou informačního systému digitálních tachografů.

No a ta čtvrtá oblast je zaměřena na problematiku podmínek profesní způsobilosti řidičů. Tady zjednodušujeme, nebo změkčujeme ta pravidla. Jedná se o volnější režim zejména pro řidiče v různých specifických oblastech, jako je třeba zemědělství, jako je lesnictví, jako je zahrádkářství nebo zahradnictví, či tyto oblasti. Principiálně jde o to, že jsou o něco menší a méně tvrdé požadavky na profesní způsobilost těch, kteří budou v těchto specifických oblastech, jako je třeba pravidelné školení řidičů. V zásadě je to možnost, které využíváme.

Současně v rámci návrhu přijetí tohoto zákona bude řidičům z třetích zemí umožněno prokazování profesní způsobilosti prostřednictvím osvědčení řidiče vydávaného dopravním úřadem podle nařízení 1072/2009 a v této souvislosti dochází k upřesnění příloh žádosti tohoto osvědčení.

Dovoluji si vás tedy tímto požádat o podporu předloženého návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Ožanová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po velmi podrobné zprávě pana ministra si dovolím být stručná. Cílem návrhu zákona je implementace stávajících unijních směrnic týkajících se silniční dopravy, zejména přeprava zboží vozidly, jejichž maximálně přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, a přepravy cestujících vozidly určenými pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče.

Dovolím si dále jenom zrekapitulovat čtyři hlavní body týkající se tohoto návrhu zákona. Za prvé, požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a vedení uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Druhým bodem je kontrola a správní trestání nedodržení požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Třetím bodem je vydávání a odevzdávání karet tachografů a vedení příslušného informačního systému. Čtvrtým bodem jsou podmínky profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel.

Předkládaným návrhem zákona dochází především k zajištění slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropské unie. Doporučuji, aby se Sněmovna návrhem zabývala a propustila jej do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a já otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Munzar, kterého tímto žádám, aby přednesl svůj příspěvek. A paní poslankyně se hlásí, ano.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Podle důvodové zprávy - a paní zpravodajka to tady několikrát zdůraznila - je, že tato novela se předkládá z důvodu evropských směrnic. To znamená, že se to snaží tvářit jako transpozice nějakých evropských předpisů, ale ono tomu tak není. Když se do té důvodové zprávy a na ten návrh podíváte, tak zjistíte, že je to spíše gold-plating. Dokonce bych řekl učebnicový příklad gold-platingu. Jak jsem se s tímto tiskem seznámil, tak jsem nabyl dojmu, že se jedná spíše o integraci stávajících podzákonných předpisů, kde zároveň dochází k některým zpřísňováním naším vnitřním českým rozhodnutím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP