(16.40 hodin)
(pokračuje Munzar)

Já si dovolím na začátku jeden konkrétní příklad, který je spíše pro vaše pobavení. Jeden paragraf se věnuje době archivace dokladů a mění se doba archivace dokladů o přepravě z jednoho roku na dva roky. Já vám přečtu větu z důvodové zprávy, to vás určitě pobaví. "Doba jednoho roku pro uchování dokladů o nákladu se prodlužuje na dobu dvou let s ohledem na požadavky vyplývající právě z nařízení číslo 11 z roku 1960."

Jestli to tedy má být transpozice nařízení z roku 1960, tak musím konstatovat, že ministerstvo vyvinulo sobě vlastní neuvěřitelnou akceschopnost a rychlost a celou záležitost během 60 let akcelerovalo. Jen nechápu, a to bych možná požádal pana ministra, zda mi odpověděl, proč mohl být do dnešního dne v našich vnitřních předpisech jeden rok. Takže mám vážné pochybnosti o tom, že se skutečně jedná o transpozici. Ale tohle byl jenom takový detail, kterým jsem chtěl jenom upoutat vaši pozornost.

Další příklad, který je daleko závažnější, který také z mého pohledu nevyplývá z žádných evropských předpisů, a je to pouze návrh ministerstva, tak novela přichází s některými novými přestupky, které v určitých případech vedou zároveň k finanční pokutě a zároveň k zákazu řízení na tři až šest měsíců, a to bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem takového případu. A musím říct, že třeba takovýto přestupek může být pro některé dopravce, případně jejich zaměstnance, profesně likvidační.

Dále - a to je podle mého názoru největší výhradou - dále ministerstvo navrhuje u vybraných přeprav zkrátit délku okruhu vyjmuté přepravy z povinností ze stávajících 100 kilometrů od běžného stání vozidla na 50 kilometrů. Česká republika tedy nechce dále už využívat tu maximální výjimku, kterou evropské předpisy umožňují. A k tomu nás žádná Evropa nenutí, to navrhuje samotné Ministerstvo dopravy a úředníci z Ministerstva dopravy, snížit tuto výjimku.

Mě velmi pobavilo kouzelné zdůvodnění Ministerstva dopravy, že rozloha České republiky je jiná než u ostatních států. Já jsem si tedy do dnešního dne myslel, že jeden kilometr je stejná míra vzdálenosti jak v papežském státě San Marinu, Slovensku, České republice, Francii, Německu. Ale pochopil jsem, že na Ministerstvu dopravy platí, že zítra již znamená včera a měřítko kilometru je také relativní. Takže až nám pan ministr bude ukazovat možná grafy, kolik se otevřelo dálnic v České republice, tak si prosím buďme všichni vědomi, že to jsou prostě jiné kilometry než za našimi hranicemi. Protože není kilometr, zdá se, jako kilometr. A to je jediné zdůvodnění, dámy a pánové, v důvodové zprávě pro snížení výjimek na polovinu. Že je to pouze s ohledem na rozlohu České republiky. Takže opět se jedná o gold-plating.

Skutečný dopad regulace je popsán pouze v jedné nenápadné větě. A slovy Sira Humphreyho z Jistě, pane ministře - vy jste to našel, respektive vy jste to četl, ano, já jsem tu větu našel a četl jsem ji a dovolím si ji ocitovat: "Reálně by mohl znamenat zvýšení mzdových nákladů dopravce v souvislosti s nutností zaměstnat více řidičů."

Dámy a pánové, kde se v současné době najdou v České republice další řidiči? Už dnes je nedostatek, pane ministře, řidičů zejména pro potřeby veřejné dopravy.

A to mě vede k tomu, že RIA k tomuto tisku je velmi nedostatečná, protože se nevěnuje těmto dopadům do celého odvětví. RIA úplně pomíjí širší sociálně-ekonomické dopady navrhované novely. K hodnocení tohoto tisku a předložené RIA využiji samotná slova vlády z webu, z internetu Úřadu vlády: Kvalitní RIA totiž vede ke kvalitní regulaci. A dámy a pánové, to, co je nám předkládáno v rámci důvodové zprávy, není kvalitní RIA. Z tohoto důvodu podám návrh na vrácení zákona k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, ten návrh jsem zaznamenal. Nyní paní poslankyně a zpravodajka Ožanová se hlásila do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Já překvapím trošku kolegu z hospodářského výboru. Já naopak dám návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů, protože za mě je ta důvodová zpráva dostatečná. Nicméně já sama jsem si psala důsledně připomínky, které říkal, a domnívám se, že je potřeba si to důkladně na hospodářském výboru vyříkat. Za mě to, že by se měla dodržovat pravidla, a proto je potřeba vzít více řidičů - víte, to nedodržování pravidel, zvláště dob odpočinku a podobně, vede k velkým problémům, k dopravním nehodám a jiným problémům na cestách. Potom se divíte, že ty kamiony třeba jedou pomalu, máte unaveného řidiče, který nám tam začíná pospávat, protože nedodržuje doby odpočinku. Domnívám se, že ta sankční opatření jsou v takovýchto případech prosím vás docela nutná.

A co se týče doby archivace. Já se domnívám, že právě z mé praxe - nemám to z důvodové zprávy, vycházím pouze ze své praxe - pro různá správní řízení a pro dokazování jsou tyto věci docela podstatné, abychom zjistili, jak vlastně dopravce či řidič dodržuje předpisy této republiky.

Takže ještě jednou zopakuji, dávám návrh na zkrácení ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Munzar. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. K tomu, co říkala paní zpravodajka vaším prostřednictvím. Já si myslím, že bez ohledu teď na politickou příslušnost naším úkolem není neustále opravovat návrhy zákonů a novely zákonů, které nám přicházejí mnohdy v nedostatečné kvalitě z ministerstev. A pokud důvodová zpráva nezdůvodňuje, proč se krátí některé výjimky, proč se zpřísňují nějaké přestupky, a zároveň ta důvodová zpráva se snaží tvářit jako implementace evropských předpisů, a přitom je to naše vnitřní rozhodnutí, tak já už jsem tady několikrát i při minulých tiscích vystupoval, že mně se tato praxe nelíbí. Pokud by v důvodové zprávě bylo dostatečně vysvětleno, proč k tomu ministerstvo přistupuje, pak se můžeme samozřejmě ve výborech bavit, jestli je to správný návrh, nebo jestli máme někdo jiný. Ale pokud to ministerský úředník napíše pouze jako transpozici evropských předpisů a dostatečně to nezdůvodní, tak to je ten důvod, proč to navrhuji pro přepracování. To je proto ochrana celé Sněmovny, aby úředníci na ministerstvech si toto napříště nedovolovali. Proto já navrhuji tento návrh k navrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška k faktické poznámce i do rozpravy. Takže pokud se nikdo další nehlásí... (O slovo se hlásí ministr Havlíček.) Do rozpravy, pane ministře? Tak klidně můžete do rozpravy. Myslím, že to nikomu nebude vadit. Tak já v tom případě tedy rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, což jsem pochopil, že pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji mockrát za připomínky, které zazněly. No, asi mě nařknete, že nejsem na to úplným specialistou, ale mimo pár vtipných poznámek jsem úplně nepochopil, co je tam špatně. Rozumím tomu, že můžeme diskutovat nad tím, co je transpozice a co není transpozice. Ale máme nějaké závazky vůči Evropské unii, snažíme se prostě to, co tam je, dává-li to smysl, prostě řádně implementovat.

A co je podstatnější - a tam bych souhlasil, nechť se o tom diskutuje na hospodářském výboru - je to, jestli ta zpřísnění, která tady jsou, dávají smysl vůči třeba bezpečnosti. Přece nemůžeme na jednu stranu jenom říct, tak pomozme třeba těm, kteří jsou provozovatelé těch kamionů, když se tady jednoznačně zpřísňují pouze, řekněme, ta závažná porušení, která jsou například manipulace s taxametrem a tak dále. Mně se na tom nezdá nic divného, protože tím na druhou stranu prostě chráníme bezpečnost a to, co dnes a denně zažíváme na silnicích. To znamená, z tohoto úhlu pohledu se k tomu takhle přistupovalo. A troufám si tvrdit, že to, co tam zaznělo, dává smysl.

Asi jste měl pravdu v té takzvané archivaci ve smyslu toho, že to bylo někdy od roku 1960 jeden rok. No tak měly to být dva roky, na to se přišlo. Možná se na to mělo přijít před dvaceti, patnácti lety, přišlo se na to teď. Upraví se to. Opět, já v tom tedy nevidím úplně žádný fatální problém, že se to teď tady upraví na to, jak to má mít. Můžeme diskutovat o tom, kdo na to měl přijít v minulosti. Ale zase to si tedy nemyslím, že nějakým fatálním způsobem ovlivní dneska bezpečnost provozu nebo prostě ziskovost těch společností, které v té oblasti jsou. Troufám si tvrdit, že to je dneska na diskusi v hospodářském výboru, ať se tam tedy pobavíme o každém z těch bodů, které tam jsou. Ale ta podstata, proč to děláme, je jasná. Je to proto, aby se zajistila bezpečnost provozu a aby se omezilo a zamezilo určitým nekalým praktikám. A ty jsou dost jasně a striktně tady vydefinovány. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP