(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Svolám kolegy do sálu, protože budeme hlasovat. Než budeme hlasovat, je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými kartami. Zároveň vás seznámím s omluvenkou. Paní poslankyně Majerová Zahradníková se omlouvá od 16.45 hodin z pracovních důvodů. A nyní tedy budeme hlasovat.

Jako první je zde návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Počet přihlášených se nám ještě neustálil. Anebo možná ustálil.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení k přepracování. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 152 bylo přihlášeno 135 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 70. Návrh na vrácení k přepracování nebyl schválen.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu? Děkuji vám.

hlasování číslo 153 bylo přihlášeno 136 poslanců a poslankyň, pro 133, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk dalšímu výboru. Má někdo návrh na nějaký další výbor? Není tomu tak.

 

Zazněl zde ale ještě návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výboru, a to o 30 dní na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 154 bylo přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro 82, proti 38. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme lhůty pro projednávání tohoto tisku zkrátili. Končím tento bod. Děkuji navrhovateli a zpravodajce.

 

Posuneme se dál, a to k bodu číslo

 

53.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Lubomír Zaorálek. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Jak už bylo řečeno panem předsedajícím, měl bych vám předložit v prvním čtení zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Co je podstata toho zákona? Žijeme ve světě, který se poměrně velmi dramaticky mění. Mění se i způsob, kterým jsou poskytovány informace. A zásadní změna, kterou zákon přináší, je, že reaguje na ten nárůst informací, které jsou v elektronické podobě, ať se to týká elektronických knih, nebo různých elektronických dokumentů. Takže doplnění knihovního zákona se týká toho, čemu se dneska říká web harvesting.

Co to je? Tak to je něco jako sběr, vlastně mapování a uchovávání vybraných elektronických informací ve všech těch vydavatelstvích a způsobech, kterými se dnes nabízejí. Dá se to rozdělit na neperiodické publikace, knihy elektronické a na periodické elektronické dokumenty. A vlastně tento zákon zavádí novou povinnost pro vydavatele, jejíž podstatou je, že tak jako to prozatím bylo u vydávaných knih a periodik, tak nyní by platilo, že by vydavatelé poskytovali - ale pouze Národní knihovně, aby to bylo jednodušší, pouze Národní knihovně by se poskytoval výtisk jednak neperiodické publikace v elektronické podobě, to znamená elektronické knihy, a stejně tak by se to týkalo i vybraných periodik, která jsou v elektronické podobě, tak by také poskytovaly jeden povinný výtisk nebo dokument Národní knihovně. Takže podstatou je právě toto zavedení nové povinnosti - podávání takto povinných elektronických periodických i neperiodických publikací Národní knihovně.

Národní knihovna to bude soustřeďovat. U ní se to takto bude shromažďovat tím web harvestingem. A ona potom samozřejmě z těchto povinně odevzdaných elektronických výtisků bude vytvářet databáze a k nim potom budou mít přístup i zákonem stanovené další knihovny a instituce v zemi. To znamená, z toho, co takto Národní knihovna shromáždí, potom budou tyto elektronické informace periodické i neperiodické dále získávat a moci s nimi pracovat i ostatní knihovny v zemi. Takže ten způsob samozřejmě, kterým se to děje, ten je také stanoven v zákoně. Samozřejmě to musí být v souladu s autorským zákonem. A obsah se potom dále takto zpřístupňuje i všem dalším možným čtenářům i v regionech přes další knihovny. To je v podstatě to, co tento zákon zavádí jako novou formu práce s elektronickými informacemi, která reaguje na současný stav světa kolem nás.

Rád bych řekl, že to, co tam je tedy navrženo a co by se mělo nyní realizovat podle tohoto návrhu zákona, bylo diskutováno jak s knihovníky, poměrně široce s knihovnickou obcí, a také s vydavatelskou. Takže všechny strany, které jsou v tomto zapojeny, byly součástí té diskuse. A vlastně návrh, který vám předkládám, mohu říci, že je výsledkem konsenzu mezi knihovníky, vydavateli a ministerstvem.

Ještě bych rád k tomu možná připomněl, zvláštní režim budou mít ty elektronicky pořízené publikace, které jsou určené pro osoby se zrakovým postižením, protože jejich příjemcem bude tiskárna, nebo knihovna a tiskárna pro nevidomé, kterou máme jako organizaci v rámci Ministerstva kultury. Je to podobné, jako to máme dneska ve spojení se slepeckým písmem, tak i řekněme je tady jedna subkapitola, která se týká osob se zrakovým postižením a jejich možnosti dostat se k těm elektronicky šířeným a předávaným informacím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP