(17.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Kromě této změny zákon neobsahuje žádné další koncepční změny a všechny dosavadní postupy, povinnosti knihoven vůči sobě zůstávají zachovány. Takže všechny změny v tomto zákoně opravdu jsou jenom ty, které nezbytně navazují na veřejný zájem, kterým je uchovávání a předávání elektronických informací. Je to výhradně toto, co je předmětem úprav, které vám předkládám. A je to jediný smysl a význam těch změn. Takže já proto navrhuji, aby tady zákon, který mění tohle, co jsem nyní popsal, byl postoupen do druhého čtení a abychom ho tedy projednali, a přál bych si, abychom ho dnes propustili do druhého čtení. To je snad všechno, co jsem vám chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní mě požádal pan poslanec Munzar, aby mohl vystoupit k jednomu předchozímu hlasování, takže prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající, nebojte se, nebudu zpochybňovat hlasování. Pouze pro zápis: v hlasování číslo 152 jsem hlasoval pro a v záznamu je zdržel se. Takže jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Hyťhová. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Krátce bych tedy řekla, čeho se tento návrh týká. Je to vládní návrh zákona od Ministerstva kultury, kterým se mění tři zákony, a to zákon č. 257/2001 Sb., č. 46/2000 Sb. a č. 37/1995 Sb. Záměrem navrhované právní úpravy je v reakci na nové technologie a na rostoucí kulturní a společenskou důležitost elektronických publikací, dokumentů a dalších informačních zdrojů a rozvoj informační společnosti zajistit získávání, zpracování, uchovávání a zpřístupňování elektrických dokumentů - jsou to ty dokumenty, které jsou dostupné pouze prostřednictvím elektronického zařízení - informací a dat jako součástí národního kulturního dědictví, a to pro účely běžné knihovní praxe.

Jak už tady bylo zmíněno, jedná se především o Národní knihovnu. Mezi zásadní a hlavní změny tedy patří zakotvení povinnosti sběru vybraných dat a informací zveřejňovaných prostřednictvím služeb informační společnosti Národní knihovnou, včetně sběru volně dostupného elektronického periodického tisku. Dále umožnění a uchovávání dat a informací zveřejňovaných prostřednictvím služeb informační společnosti v rámci činnosti Národní knihovny a pořízení databáze těchto dat a informací. Zajištění přístupu oprávněných knihoven, zpřístupnění získaných dat a informací zveřejňovaných prostřednictvím služeb informační společnosti. Dále se to týká také zakotvení povinnosti vydavatelů odevzdávat stanoveným příjemcům povinné výtisky z každého vydání elektronické neperiodické publikace. Dále se to týká zajištění přístupu oprávněných knihoven a zpřístupnění získaných elektronických povinných výtisků.

Tento návrh také mění dvě vyhlášky, které by vešly v platnost od 1. ledna 2022. A jinak myslím, že asi tady všechno bylo řečeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášena paní poslankyně Melková jako jediná. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Melková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já mám potřebu se taky vyjádřit, i když pan ministr už tady velkou část sdělil, o co se v této novele týká. Tato nová právní úprava tedy reaguje na vývoj nových technologií, to už jsme tady slyšeli, a na potřeby informační společnosti. Současně umožňuje paměťovým institucím odpovídajícím způsobem využívat tyto možnosti.

Návrh je veden snahou o maximální zachování stávající struktury právních předpisů, abychom do nich zasahovali co nejméně. Reaguje na současný masivní nástup distribuce elektronických obsahů nejrůznějšího druhu v nehmotné formě prostřednictvím komunikačních sítí. Ambicí tohoto návrhu není od základů přebudovat právní režim neperiodických publikací a tiskového zákona, což potom už souvisí s autorským zákonem. Předložený návrh má jediný základní cíl, a to rozšířit povinnost odevzdávání povinného výtisku i na vybrané elektronické publikace. A také není ambicí řešit problematiku digitalizace jako takové, což vlastně je velmi široké téma, které právě zasahuje do autorskoprávní oblasti, kterou tady nechceme řešit.

Závěrem bych tedy ráda jenom dodala, že přijetí navrhované právní úpravy je nezbytné pro zachování informačních pramenů pořízených elektronicky jako významné složky kulturního dědictví. To je ode mě všechno, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a to byla jediná přihláška do rozpravy. Takže pokud se nikdo další nehlásí, tak rozpravu v tuto chvíli končím. Svolal jsem kolegy do sálu, protože budeme hlasovat. Nejdříve se tedy budeme zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na jiný garanční výbor? Není tomu tak, v tom případě zahajuji hlasování.

Ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 155 je přihlášeno 142 poslanců a poslankyň, pro 130, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk dalšímu výboru. Má někdo návrh na nějaký další výbor? Není tomu tak. Nezazněly ani další návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat. Takže děkuji navrhovateli a zpravodajce a projednávání tohoto bodu tímto končí.

 

Další je bod číslo

 

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 654/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podotýkám, že návrh novely zákona není transpozičním řešením. Je navrhován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a MPO je zástupcem navrhovatele v tomto případě. Důvodem předložení této novely je aktualizace současného znění zákona a jeho uvedení do souladu s nejnovějšími požadavky. Přičemž uvádíme ho do souladu s tzv. úmluvou.

O co se jedná? Zpřísňujeme pravidla zacházení s určitými chemickými látkami, zejména potom, co se týká určitého zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob, použití chemických zbraní a jejich zničení a vše, co se týká požadavků kladených na ochranu veřejných zájmů v oblasti chemické, ale i biologické, radiologické a případně jaderné. Proto ten SÚJB.

Dochází k docela zásadní koncepční změně v oblasti zákazu využívání těchto látek - a podotýkám - k určitým účelům. Když to přeložím trošku do češtiny, tak jak jsem se s tím seznamoval, netýká se to využití pro různé mírové účely, zdravotnictví atd., jedná se to pro účely takové, které mohou nějakým způsobem lidem, přírodě nebo třeba institucím uškodit. Opakovaně říkám, jedná se jenom o to, že se to dává do souladu s tzv. mezinárodní úmluvou. Tato úmluva, a tím pádem i naše novela zákona zakazuje užívání všech látek, které jsou způsobilé, a to je důležité, jsou to tři oblasti, způsobit buď smrt, nebo dočasné zneschopnění, anebo trvalou újmu na zdraví, a to jak lidem, tak zvířatům, ale platí to i třeba ve smyslu zničení rostlin apod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP