(10.50 hodin)
(pokračuje Elfmark)

Druhý bod je dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele. Pan ministr to ve své úvodní řeči krátce vzpomenul, ale dle současně platné zákonné úpravy musí každý výrobce elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému mít smluvně zajištěno sběrné místo, a to v každé obci nad 2 tisíce obyvatel. Nový zákon však v tomto bodě ustoupil tlaku kolektivních systémů, které nedisponují dostatečnou sběrnou sítí a prosazují vytvoření místa pro zpětný odběr pouze na každých 10 tisíc obyvatel v každém kraji. V praxi to znamená, že kolektivnímu systému stačí pouze vytvoření sběrného místa v největších městech kraje, tak aby splnil podmínku jedno sběrné místo pro 10 tisíc obyvatel, a nic ho dále nenutí vytvářet sběrnou síť i v menších obcích. Řešením tohoto bodu je ponechat současné zákonné úpravy, které byly do této podoby upraveny v roce 2014.

Jako poslední bod, na který bych chtěl upozornit, je stanovení jednotných podmínek pro provozování kolektivního systému. Návrh zákona některé aspekty řeší, ale bohužel ne v celé šíři, a to může mít negativní vliv na další vývoj zpětného odběru. Hlavním problémem současné právní úpravy je skutečnost, že zákon fakticky neumožňuje kontrolu kolektivních systémů. To se projevuje naprosto rozdílným přístupem k plnění povinností výrobců jednotlivými kolektivními systémy a má to potom dále významný dopad do nákladů jednotlivých systémů.

Na závěr bych chtěl tak jako u předchozího bodu navrhnout prodloužení projednání tohoto bodu ve sněmovních výborech o 20 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Elfmarkovi, který byl jediný řádně přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych chtěl vyjádřit stanovisko ODS. My také podpoříme propuštění tohoto zákona do druhého čtení. Myslíme si, že ten zákon vlastně nějakým způsobem je předmětem dohody mezi těmi provozovateli kolektivních systémů, mezi výrobci těch výrobků, na které se tento zákon vztahuje, takže tady si myslím, že bude jednodušší dohoda, nežli by se třeba rýsovalo u těch obalů nebo u toho předchozího zákona.

To, co říkal kolega Elfmark, si myslím, že je věc, která si zaslouží diskusi. My jsme právě v tom roce 2014 navrhli zjemnění sítě pro sběr, kde myslím, že limit byl dokonce 2 tisíce obyvatel, který byl měl zajistit místo sběru, zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v oblasti elektroniky. Myslím si, že tady by asi bylo možné si udělat určitou dohodu a vzájemně si ty návrhy podpořit.

Čili ODS podpoří postup do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Ptám se, kdo se hlásí ještě z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Já bych také chtěl vyjádřit podporu tomuto návrhu za klub SPD. Velmi mě potěšilo, že z úst paní zpravodajky jsem slyšel pojem opravitelnost. Opravitelnost, to je jedna z věcí, která si myslím, že poslední dobou velice byla vytěsněna konzumním způsobem výroby a vůbec spotřebou veškerých výrobků, a přitom v rámci ekologického a vůbec životního prostředí je to velmi důležitý pojem. Jednak opravitelnost a jednak, jestliže se tady hovoří o ukončené životnosti, tak vlastně podpora prodloužení životnosti těchto výrobků, jejich opravitelnosti, by měla být velmi důslednou součástí toho zákona. Máme tady možnost formou repase prodloužit některé výrobky a zvlášť u elektrovýrobků je to vyloženě nabízející se způsob.

My tento zákon podporujeme do dalšího čtení a budu velmi rád, pokud se garanční výbor právě touto otázkou opravitelnosti výrobků bude zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Jelínkovi za jeho vystoupení a ptám se ještě jednou, jestli se někdo hlásí z místa. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo a paní zpravodajka také nemá zájem. Konstatuji, že v rozpravě nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu a můžeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Já zagonguji vzhledem k tomu, že jsem požádal hlučící kolegy, aby hovory předsunuli do předsálí. Chvilku posečkám. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu, aby garančním výborem pro projednání tisku 677 byl výbor pro životní prostředí.

Rozhodujeme v hlasování číslo 183, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 183, z přítomných 141 poslance pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Hlásí se pan kolega Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych navrhl přidělit tento návrh zákona hospodářskému výboru, i u těch dvou zbývajících tisků, aby celý ten balíček byl projednáván v hospodářském výboru, protože se skutečně jedná o věci, které mají přímou souvislost s ekonomikou naší země, takže prosím, abyste mě podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další návrh?

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji za slovo. Já bych navázal na pana kolegu. Já bych to samé navrhl, aby to bylo přikázáno výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak aby to šlo komplet celé jako balíček, všechny ty čtyři zákony.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili stejně jako v předchozím bodě. Budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru hospodářskému a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Nejdříve hospodářský výbor.

Zahájil jsem hlasování číslo 184 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 184, z přítomných 142 pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v hlasování číslo 185, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 185, z přítomných 142 pro 134, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat.

 

Ještě padl v rozpravě návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů.

O tom rozhodneme v hlasování číslo 186, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 186, z přítomných 143 pro 96, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán výboru hospodářskému a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a lhůta k projednání je stanovena na 80, tedy o 20 dnů delší. Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod 59. Zároveň předám řízení schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP