(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pěkné dopoledne. Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

60.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
/sněmovní tisk 678/ - prvé čtení

Z pověření vlády návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec, který už je připraven. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tady budu velmi stručný. Jedná se o tzv. změnový zákon, který předkládáme jako standardně v těchto situacích v zájmu přehlednosti, aby tedy doprovodné novely k zákonu o odpadech a k zákonu o výrobcích s ukončenou životností byly osamostatněny do předkládaného změnového zákona.

Předkládaný návrh zákona nahrnuje změny celkem devíti zákonů. Asi tím nejvýznamnějším je zákon o místních poplatcích a tou nejvýznamnější změnou, kterou předkládaný návrh změnového zákona obsahuje, je vlastně nová úprava poplatku za komunální odpad. Nově bude tato problematika upravena pouze v zákoně o místních poplatcích, čímž bude odstraněna dosavadní dvoukolejnost právní úpravy. Novela tohoto zákona byla zpracována v úzké součinnosti s Ministerstvem financí jakožto jeho gestorem.

Obec si bude moci zvolit jeden ze dvou typů poplatků s ohledem na svá specifika a potřeby. První variantou je poplatek, který je paušálního charakteru a je založen na přihlášení poplatníka v dané obci, případně na vlastnictví nemovité věci sloužící k bydlení nebo k rekreaci, ve které není přihlášena žádná osoba. Druhou variantou je poplatek, který je odvozen od skutečného množství vyprodukovaného odpadu. Obcím je tedy umožněna flexibilita ohledně volby jednoho z typů poplatku, což byl jeden z požadavků Svazu měst a obcí v rámci projednávání tohoto zákona. Obce s různými typy poplatků umějí pracovat i v současnosti a nepředpokládají se žádné aplikační problémy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. My jsme tady teď projednávali dva návrhy zákonů, zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Vy všichni asi víte, že oba ty zákony mají velký přesah do jiných zákonů. Největší, tak jak už řekl i pan ministr, asi do zákona o místních poplatcích, ale také o živnostenském podnikání, případně o dani z příjmů, o pozemních komunikacích a dalších. Bylo tady vysvětleno, čeho se to týká. Já nebudu dál zdržovat, to je za mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy není - a ano, pan poslanec se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo. Já bych i u tohoto sněmovního tisku chtěl navrhnout prodloužení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, paní zpravodajka také nemá zájem. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Je zde jiný návrh na přidělení garančnímu výboru k projednání? Není. Takže přivolám poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále.

 

Budeme hlasovat o tom, že garančním výborem projednání tohoto návrhu bude výbor pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 187 přihlášeno 148 poslanců, pro 130, proti nikdo. Tento návrh jsme přikázali jako garančnímu výboru výboru pro životní prostředí.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zazní návrh z pléna. Pan poslanec, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji za slovo. Asi pro jistotu ještě navrhuji hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Žádný další návrh není. Takže s oběma návrhy se postupně vyrovnáme hlasováním.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 188 přihlášeno 150 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 189 přihlášeno 150 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrhem se budou zabývat jak hospodářský, tak výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Ještě je tu poslední věc, se kterou se vyrovnáme hlasováním, a to je návrh pana poslance Elfmarka, abychom prodloužili lhůtu o 20 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 190 přihlášeno 151 poslanců, pro 130, proti 2. Konstatuji, že jsme lhůtu prodloužili o 20 dnů.

 

Končím projednání prvého čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní zpravodajce. A pan ministr zde zůstane, protože se budeme zabývat bodem

 

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 679/ - prvé čtení

Vládou je opět pověřen pan ministr životního prostředí. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Opět děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jako poslední bod z těchto čtyřčat si dovoluji předložit návrh zákona, kterým se mění zákon 477/2001 Sb., o obalech. Cílem návrhu zákona je zajištění transpozice dvou směrnic Evropské unie, které jsou součástí tzv. balíčku oběhového hospodářství. Tyto směrnice revidují stávající směrnici o odpadech a směrnici o obalech a obalových odpadech. Kromě změn vyplývajících z transpozice zahrnuje navržená úprava i změny vyplývající z vyhodnocení dosavadní aplikace zákona v praxi. Za účelem zajištění transpozice požadavků směrnice Evropské unie se v zákoně o obalech navrhují zejména následující změny.

Za prvé, návrhem zákona dochází k úpravě podmínek plnění povinnosti zpětného odběru obalů nebo odpadů z obalů, včetně stanovení minimální hustoty sběrné sítě. Sběrná místa pro odpady z obalů musí být nově zařazena do obecního systému odpadového hospodářství a být pro občany dostupná v docházkové vzdálenosti. Autorizované obalové společnosti budou povinny provádět tzv. ekomodulaci. Já už jsem o té ekomodulaci hovořil před chvilkou v rámci zákona o výrobcích s ukončenou životností a já vám teď jenom pro zajímavost uvedu příklad, jak by taková ekomodulace třeba mohla vypadat. (V sále je značný hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom se omlouvám, pane ministře. Prosím sněmovnu o klid. Dámy a pánové, prosím, ztišme se, ať můžeme slyšet pana ministra. Děkuji. Prosím, pokračujte.***
Přihlásit/registrovat se do ISP