(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže jako garanční navrhujete veřejnou správu a regionální rozvoj. Táži se, zdali někdo navrhuje ještě nějaký jiný návrh přikázat výboru jako garančnímu. Jiný návrh nevidím, takže nejprve budeme hlasovat o tom protinávrhu. Je tady žádost o odhlášení. Někdo tady ťuká, takže já vás odhlásím a znovu se přihlaste.

 

Nyní budeme nejprve hlasovat o návrhu na garanční výbor, o protinávrhu pana poslance Dominika Feriho. To znamená, zdali souhlasíte s tím... kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 197, přihlášeno 126 poslanců, pro 44, proti 21. Návrh byl zamítnut.

 

Takže budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 198, přihlášeno 127 poslanců, pro 124, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Ano, pan poslanec Dominik Feri. Ještě někdo se hlásí? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Já navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výbor ústavně-právní, protože ten aspekt té smlouvy, vůbec to nastavení, ten zásah do smluvního práva je podle mě tak velký, že bychom to projednat měli, minimálně jenom krátce. A rovněž bychom to měli projednat i z důvodu tvorby legislativy, protože tady to je podle mě mimořádný zákon v tom smyslu, jak je nadbytečný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já se táži, zdali má ještě někdo další návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům. Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Takže jako první budeme hlasovat návrh pana poslance Feriho, aby dalším výborem, který bude projednávat tento návrh, byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 199, přihlášeno 127 poslanců, pro 124, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o dalším návrhu pana poslance Feriho, aby tento návrh projednal také ústavně-právní výbor.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 200, přihlášeno 127 poslanců, pro 51, proti 25. Návrh byl zamítnut.

 

Takže tímto jsme projednali projednatelné. Přistoupíme k dalšímu návrhu. Jedná se o

 

71.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové
a Pavla Kováčika na vydání zákona o zajištění právní pomoci
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci)
/sněmovní tisk 152/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili po úvodních slovech navrhovatele a zpravodajky dne 27. června 2018 na 16. schůzi Poslanecké sněmovny a odročili jej do schůze, která bude zahájena v září 2018. Připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 152/1. Obecná rozprava nebyla otevřena.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Stanislav Grospič a zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Helena Válková. Tak a nyní jestli... Ano, za navrhovatele vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič. A paní zpravodajka má zájem také vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já bych chtěl říci, že Komunistická strana Čech a Moravy se několikrát pokoušela předložit zákon o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů s tím. Vycházeli jsme z toho, že právo na právní pomoc je založeno přímo ústavním pořádkem České republiky podle článku 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. A pak dál podle článku 40 odst. 3 věty třetí Listiny základních práv a svobod zákon stanoví, ve kterých případech má v trestním řízení obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.

Platná právní úprava poskytování bezplatné právní pomoci v zásadě tedy umožňuje a je i v praxi realizována. Ovšem je roztříštěná a ne vždy jednotná a ve svých důsledcích poskytuje orgánům, které mají o poskytování bezplatné právní pomoci, obhajoby, neúměrně široké uvážení.

Mohl bych tady uvádět teď výčet norem, který je obsažený v důvodové zprávě předloženého návrhu. Mohl bych také uvádět a hovořit o úmluvě, o právním postavení uprchlíků, o mezinárodním paktu, o občanských a politických právech, o evropské úmluvě, o předání žádosti o právní pomoci. A mohl bych také říci a řeknu, že předkládaný návrh zákona by měl právě upravit právo na poskytnutí právní pomoci, bezplatnou právní pomoc takzvanou, a novelizovat normy, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, které její úpravu právní pomoci upravují tak, aby její ustanovení nekolidovala s novými zákony a zejména s tímto novým zákonem s ohledem na specifičnost právě trestního řízení a dopadů na zástupce ex offo v případech nutné obhajoby.

Je tedy pravda, že tato norma byla předložena s cílem k tomu, aby právní pomoc byla poskytována systematicky, aby odstranila znepřehlednění dostupnosti žadatele, aby stanovila dostatečná transparentní pravidla, pomohla především lidem v sociální nouzi a aby také zavedla určitý centrální přehled o poskytované bezplatné právní pomoci. Je také pravda, že vláda k tomuto stanovisku dala negativní vyjádření. Nicméně protože se, kolegyně a kolegové, jedná o tisk, který má pořadové číslo 152, je tady v Poslanecké sněmovně už od roku 2018 a mezitím došlo k úpravě, která zčásti nahrazuje tu nesouladnou právní úpravu, a myslím tedy konkrétně na legislativně technické nedostatky, které do určité míry byly odstraněny právě nepřímou novelou zákona o soudních poplatcích a zákona o správních poplatcích, a použití nepřímé novely je potom považováno za legislativní techniku, která v tomto případě za určitých okolností sice nepřímo, ale vnáší do tohoto systému poskytování bezplatné právní pomoci určitý systém, a my jsme si vědomi toho, že by si vyžádalo ještě vzhledem k tomu, že jsou otevřeny další zákony, rozsáhlejší vlastně, komplexnějšího pozměňovacího návrhu, tak mi dovolte, abych jménem všech předkladatelů si dovolil požádat o stažení výše uvedeného předloženého návrhu zákona, protože vzhledem k časové prodlevě, na jakou bylo přerušené projednávání, a k tomu, že mezitím došlo k přijetí jiných novel, které řeší už danou problematiku, tak v podobě, v jaké byl připraven a předložen komunistickou stranou, byl zčásti splněn tento požadavek, zčásti postrádá smysl, a my jsme samozřejmě připraveni reagovat na nový právní stav a reagovat předložením nové právní novely, případné úpravy, po dohodě samozřejmě s příslušným Ministerstvem spravedlnosti. Ale v současné době tato novela z našeho pohledu už postrádá smysl k svému projednávání.

Navrhuji a žádám tedy o váš souhlas s jejím stažením jménem všech předkladatelů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak teď prosím vystoupí. (Poslankyně Válková chce vystoupit.) Paní poslankyně, my ještě nemáme otevřenou rozpravu. Takže chcete hned vystoupit, přestože není ještě otevřená rozprava. Dobře. Ona přednostní právo má i paní zpravodajka totiž. (Zároveň chce vystoupit poslankyně Černochová.) A paní zpravodajka se hlásila také. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ne. Já jsem jenom chtěla poprosit, protože je tady celá řada zákonů, kdy nevidím za vámi příslušné ministry, jestli by se členové vládní koalice nemohli postarat o to, aby došli do práce, tak abychom mohli dál pokračovat v těch bodech, kde budeme vyžadovat jejich přítomnost logicky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP