(10.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Ptám se paní ministryně, zda má jako navrhovatelka zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Paní ministryně, máte slovo. Všechny ostatní, ještě oslavující předchozí hlasování, prosím případně do předsálí a prosím o klid v sále! Ještě jednou prosím o klid v sále. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pokud jde o tento vládní návrh zákona, jenom chci připomenout, že jej schválila vláda 3. prosince 2018, předložila jej Sněmovně 20. prosince 2018 a návrhem této novely je vlastně realizován jeden ze závazků vlády obsažených v jejím programovém prohlášení, jehož cílem je rozšířit dosavadní omezený rozsah kontrolních pravomocí NKÚ. Rozšíření pravomocí směřuje vlastně k tomu, aby byl vyrovnaný rozpočet v budoucnu a aby se tedy hospodárně nakládalo s veškerým veřejným majetkem a prostředky. Předpokladem přijetí předloženého návrhu zákona je souběžné schválení ústavního rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a navazuje to na předchozí tisk 229, který jste schválili.

Pokud jde o další kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, má podle předkládaného návrhu nově podléhat vedle hospodaření s majetkem státu též hospodaření s dalšími nestátními veřejnými prostředky, hospodaření s prostředky poskytnutými vedle státního rozpočtu i z dalších veřejných rozpočtů, hospodaření právnických osob většinově vlastněných nebo ovládaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Pokud jde o dosavadní průběh, tak návrh zákona byl projednán v prvním čtení 12. února 2019, ve druhém čtení pak 21. ledna 2020. Byly vzneseny pozměňovací návrhy spočívající v zúžení okruhu územních samosprávných celků, jejichž hospodaření má podléhat kontrole NKÚ, na statutární města a kraje, v zúžení okruhu územních samosprávných celků, jejichž hospodaření má podléhat kontrole NKÚ, pouze na kraje, ve vypuštění kontroly hospodaření veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí z kontrolní působnosti NKÚ, v legislativně technických úpravách vyvolaných pozměňovacími návrhy a ve zvýšení počtu členů NKÚ z 15 na 17. Dále v posunutí zahájení kontrol na rok 2023 a v rozšíření působnosti NKÚ o průběžné vyhodnocování fungování systému kontrol. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě k předchozímu hlasování chce krátce vystoupit pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Netýká se to toho závěrečného hlasování, týká se to hlasování číslo 218, kde mám na sjetině, že jsem byl proti, chtěl jsem být pro. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní tedy otevírám rozpravu, do které se jak první přihlásil pan poslanec Vácha. (Není přítomen.) Poprosím pana poslance Valentu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám takový dojem, že pan kolega Vácha se dnes ráno omlouval, proto jsem byl připraven hovořit před ním tedy. No nic.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně mi nedá, abych po letech permanentního rozkrývání nepravostí v činnosti a hospodaření České televize, v podstatě činnosti úplně to plané, a to vždy v rámci každoročního projednávání těchto výročních zpráv, se teď na vás neobrátil a nepřimluvil se za přijetí této novely.

Je mi jasné, že změna zahrnout do kontroly hospodaření tímto zákonem i Českou televizi je pouze jednou z mnoha nyní deklarovaných, dle mého názoru, ale jednou z těch nejdůležitějších a společensky nejoprávněnějších. Nejedná se totiž o nic menšího, než je skoro 7 mld. korun ročně povinně odváděných často z kapes těch nejpotřebnějších sociálních skupin. Musím tedy v této souvislosti ocenit nově zařazený § 3, ve kterém se nově praví, že úřad vykonává kontrolu hospodaření s dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných zdrojů, přičemž hospodařením s dalšími veřejnými prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí tzv. hospodaření i jiné právnické osoby, a je zde taxativně uvedena i Česká televize. Chtělo by se říci no konečně, to to ale trvalo.

Pro vaši informaci, jak tomu bylo s kontrolou České televize ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu doposud. Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, je Česká televize právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Podle ustanovení § 1 odst. 3 tohoto zákona stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu. Z uvedeného je zřejmé, že hospodaření České televize s jejím vlastním majetkem nemá charakter hospodaření se státním majetkem, a proto na něj nelze doposud vztáhnout působnost Nejvyššího kontrolního úřadu ke kontrole hospodaření s tímto majetkem. Kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle schváleného rozpočtu patří podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona do působnosti Rady České televize. Nejvyšší kontrolní úřad dnes disponuje tedy pouze zákonnou pravomocí kontrolovat hospodaření České televize s televizními poplatky vybíranými na základě zákona, a to v její prospěch. Ale ona ta kontrola hospodaření s televizními poplatky také doposud, a to jaksi velice mazaně, nebyla možná.

Poslechněte si v tomto smyslu například část kontrolního závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu nazvané Televizní poplatky vybírané na základě zákona č. 97/2003 Sb. Cituji: "Náležité uplatnění kritérií odpovídajících hospodaření České televize s poplatky může být zabezpečeno pouze v případě, že o poplatcích - " a teď to zdůrazňuji: "bude účtováno odděleně a z účetnictví bude možno prokazatelně zjistit, z jakého finančního zdroje byly náklady jednotlivých činností uhrazeny, neboť -" a opět zdůrazňuji a podtrhávám: "hospodaření České televize s prostředky z ostatních finančních zdrojů kontrolní činnosti NKÚ nepodléhá." A proto Česká televize velice chytře takovýmto způsobem odděleně neúčtuje. Je zákonné oprávnění NKÚ ke kontrole hospodaření s koncesionářskými poplatky teoreticky sice možné, ale v podstatě prakticky vyloučené.

A jak si Rada České televize, která je dnes podivuhodně financována z rozpočtu samotné České televize, nejspíše asi proto, aby nebyla na managementu České televize plně závislá, plní své povinnosti, máme možnost registrovat všichni. Jedním slovem tragédie. Snad až teď při schvalování rozpočtu České televize na rok 2020 se trošku v Radě České televize probrali. Minimální transparence, minimální hospodárnost či například tzv. vykazované vyrovnané hospodaření, které je ale reálně v každoročním deficitu, a mnoho jiných negativ jsou alespoň dle mého názoru těmi hlavními aspekty, proč bychom dnes měli tuto novelu podpořit, byť bude i současně nutná legislativní změna ústavního charakteru, o které tady bylo jednáno v bodě předtím. Ale tato změna určitě bude stát za to. A říkám to zde nejen v zájmu jednotlivého koncesionáře, ale i samotné České televize, aby bylo do budoucna možné alespoň některá z mnoha obvinění či podezření, o kterých jsem sáhodlouze hovořil, a nejen já, při projednávání výročních zpráv České televize, rozptýlit. Některá jsou ale velice těžko vyvratitelná. Ale to už je na jinou diskuzi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP