(10.10 hodin)
(pokračuje Adamec)

Já také nejsem nadšeným zastáncem toho, aby NKÚ kontroloval samosprávu jako takovou. Nakonec s kontrolou NKÚ jsem se setkal jako starosta při kontrole efektivnosti využití státních peněz, kde to považuji za normální a správné. A nebudu tady říkat podrobnosti té kontroly, která dopadla dobře, ale nicméně jak byla efektivní, o tom bych tady mohl mluvit celé hodiny a to nehodlám. Na druhé straně si je potřeba uvědomit skutečně to, že dneska těžko oddělujeme ty samosprávné peníze od peněz státních, respektive ty veřejné peníze dneska jsou pojem, který občas smazává rozdíl mezi samosprávou a státní správou, a když se bude ptát někdy třeba i na kraji nebo v jiných institucích, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou, tak vám nebudou schopni pořádně odpovědět.

Nejsem zastánce tohoto řešení, nicméně představa, že obce jsou svobodné samosprávy, ta už je dávno pryč. (Upozornění na čas.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan poslanec Pávek chce reagovat faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom velmi krátce. Víte co? Máme velmi dobře našlápnuto od obcí a samosprávných celků k národním výborům. To je totiž to, kam to znova všechno ústí. Jestliže prostě začneme omezovat práva samospráv na sebeurčení a seberozhodování, a to se týká zejména finančních prostředků, které mají ve své samosprávné působnosti, nemluvím teď o těch, které jsou v přenesené působnosti, nebo státních prostředků, ale v okamžiku, kdy prostě na ně dosedneme tíhou toho státu a jeho kontroly prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu, tak starostové přestanou být starostové, obce přestanou být obce a budeme tady mít jenom škálu národních výborů s jejich předsedy. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Adamec ještě chce také reagovat faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, abychom se nestrašili těmi národními výbory úplně, je potřeba se na to podívat střízlivým pohledem, je ráno, doufám, že to tak je.

Takže já musím říct, že tento zákon obecně jako ústavní zákon rozšiřuje pravomoci NKÚ. A to, jakým způsobem to dopadne na ty obce, budeme řešit v těch následujících zákonech, které jsou vlastně jakoby podřízené tomu ústavnímu zákonu, tak tam se bavme o tom, co NKÚ může ještě kontrolovat na těch obcích, jaké obce a podobně, ale tohle je samozřejmě obecné rozšíření pravomocí, jak já to chápu. A samozřejmě já s tím mám také problém v tomhle duchu. Na druhé straně to vlastní provádění těch kontrol bude řešit následný zákon a tam se o tom pobavme a tam si to prostě vysvětlujme, co ještě je samospráva a co už samospráva není. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktické poznámky byly vyčerpány. Ptám se, zda je ještě zájem někoho vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já jenom v rychlosti poděkuji za diskusi. Myslím, že tady bylo několik podnětů, kterými bychom se do budoucna mohli zabývat, například úprava toho rozpočtového určení daní. Minimálně kraje by to určitě uvítaly. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan zpravodaj, zájem o závěrečné slovo? Nemá. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim vždy sdělil stanovisko.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavně-právní výbor na své 55. schůzi, která se konala 5. února 2020, přijal návrh procedury a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích v následujícím pořadí. Nejprve bychom vyjednali technické úpravy, ale ty nebyly představeny, a tak budeme moci přímo hlasovat o návrhu A. Pokud tento bude schválen, stávají se návrhy B a C2 nehlasovatelné. Pak bude následovat hlasování o pozměňovacím návrhu C1, a pokud ten bude prohlasován, tak D, který je totožný, bude nehlasovatelný. A v závěru budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tuto proceduru si nyní hlasováním schválíme.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 216. Přihlášeno je 185, pro 177, proti nikdo. Procedura byla schválena a já poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Jan Farský: Procedura byla schválena, a proto můžeme hlasovat o návrhu pod písmenem A. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 217. Přihlášeno 185, pro 70, proti 1. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Protože nebyl schválen pozměňovací návrh pod písmenem A, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko garančního výboru? (Stanovisko garančního výboru je souhlasné.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 218. Přihlášeno 185, pro 176, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Tím, že byl schválen pozměňovací návrh pod písmenem B, stal se pozměňovací návrh pod písmenem C2 nehlasovatelný a můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu C1. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 219. Přihlášeno 184, pro 40, proti 32. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Vzhledem k tomu, že návrh D byl totožný, o něm už tedy nebudeme hlasovat a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. (Předsedající: Ano.) Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, souhlasím. Protože se jedná o ústavní zákon, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Já tedy poprosím o přípravu kvora. Už je nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle sněmovního tisku 229, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 220. Přihlášeno je 185, pro 138, proti 9. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám další bod, kterým je

 

213.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 360/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo za navrhovatele paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodaj garančního výboru, kterým je kontrolní výbor, pan poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 360/10, který byl doručen 24. ledna 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 360/11. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP