(11.10 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Pouze se dvěma ustanoveními pozměňovacího návrhu pana ministra máme zásadní problém a ta nepodpoříme. Jedná se o písmeno C9 a 10, a tady také navážu na kolegyni Gajdůškovou. I my jsme přesvědčeni o tom, že vzhledem k toku miliard ve veřejném zdravotním pojištění je potřeba důsledná veřejná kontrola, a představa, že by se tato kompetence přesunula na vládu a již by o zdravotně pojistných plánech nerozhodovala Poslanecká sněmovna, to považujeme za velmi rizikové, a to bez ohledu na to, kdo v té vládě sedí. Po příštích volbách tam může sedět někdo jiný. Nicméně tento záměr ministerstva nepodporujeme a zde budeme zásadně proti.

Takže na závěr shrnu pozici klubu KDU-ČSL. Klub KDU-ČSL podpoří vládní novelu, pokud projde pozměňovací návrh pana ministra Vojtěcha vyjma bodů C9 a 10, kde budeme zásadně proti. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Ještě než udělím slovo panu poslanci Válkovi, tak konstatuji, že náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan poslanec Hrnčíř. Nyní pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Protože vidím obavy v některých očích, opravdu budu stručný. Za náš klub - my tento pozměňovací, nebo my tento návrh zákona a tu změnu podporujeme, jsme si vědomi toho, že je potřeba ji udělat.

Domníváme se, že v bodě C, tedy písmenu C bod 9 a 10, by bylo vhodnější, aby schvalovala pojistné plány Poslanecká sněmovna i z toho důvodu, tedy tyto dva body nemůžeme podpořit. Nicméně jsme rádi, a já osobně jsem velmi rád, že finální verze toho pozměňovacího návrhu, která přišla do zdravotního výboru, byla v té formě, jako ji pan ministr předložil, a je podle mě velmi rozumným kompromisem. Já budu pak zvědavý na to, jak bude v praxi fungovat a jak se vlastně ten pojištěnec dozví, kdo jsou ti další pojištěnci. Ale to je diskuse, kterou jsme vedli na zdravotním výboru, a nehodlám ji tady otvírat.

Chtěl bych připomenout pouze jednu věc, která tady nebyla zmíněna a souvisí s touto změnou ve schvalování těchto orgánů a nominací do těchto orgánů. Domníváme se, že je třeba zahájit diskusi o budoucnosti zdravotních pojišťoven a vůbec o možnosti připojištění, potenciálně o tom, jak se mají lišit zaměstnanecké pojišťovny od Všeobecné zdravotní pojišťovny a zda bychom se neměli vrátit k tomu, proč původně zaměstnanecké pojišťovny vznikaly a jakou měly náplň. Myslím si, že i když nechtíc, by tady toto mohlo tuto diskusi odstartovat, a myslím si, že tato diskuse je nesmírně důležitá, legitimní a souvisí s tím, v jaké situaci je obecně financování zdravotní péče a v jaké situaci jsou finanční prostředky pro zdravotní péči.

Tedy finálně tento návrh zákona podpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi za jeho vystoupení. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Třešňák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Jen ve stručnosti, protože to zde bylo předřečníky otevřeno, tedy k návrhům C9, C10, tuším, pana ministra, o kterých se tu mluvilo jako o jakémsi osekání kompetencí Sněmovny při schvalování zdravotně pojistných plánů. Já to zde velice často opakuji, nicméně opět připomenu, pokud zdravotně pojistné plány budou Sněmovně předkládány včas, bylo by to skvělé, ale zatím zde doputovaly vždy s dvouletým zpožděním. A schvalovat víceméně rozpočet pojišťovny s dvouletým zpožděním je absurdní, a dělo se to tu doposud.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nikoho přihlášeného nemám v rozpravě. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Ano. Závěrečné slovo pana ministra zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Já velice děkuji všem kolegům za tu debatu a za podporu toho finálního řešení v rámci mého pozměňovacího návrhu. Cením si toho.

Jinak pokud jde o otázku sběru podpisů a souladu s ochranou osobních údajů, skutečně by zde neměl být žádný problém. Ten zákon vysloveně stanoví, že součástí podpisového archu je i podepsání souhlasu se zpracováním zcela minimálního rozsahu osobních údajů, to znamená jméno, příjmení, číslo pojištěnce. Mimo jiné tato podmínka byla i součástí toho původního vládního návrhu, který prošel připomínkovým řízením včetně Úřadu pro ochranu osobních údajů, který s navrženým řešením neměl žádný problém. To znamená, i Úřad pro ochranu osobních údajů se k tomuto vyjadřoval a nikterak tento systém nerozporoval jakožto nesouladný se zákonem o ochraně osobních údajů nebo s GDPR, takže v tomto směru by skutečně žádný problém v praxi být neměl a věřím tomu, že to tedy bude dobře fungovat.

Takže ještě jednou děkuji za tu vyjádřenou podporu a prosím teď i při hlasování o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pokud nemá zpravodaj zájem o závěrečné slovo, požádám ho, než přikročíme k hlasování, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako pan ministr. Ještě zagonguji, protože jsem požádal kolegy, kteří diskutovali na jiná témata, o to, aby je přenesli do předsálí. Odhlásil jsem vás všechny, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Pane zpravodaji, hned jak se kolegové usadí, tak vám udělím slovo k proceduře hlasování. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na základě usnesení výboru pro zdravotnictví z 55. schůze ze dne 5. února 2020 si vám dovolím přečíst návrh procedury.

1. Návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené v třetím čtení, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. (Poznámka předsedajícího: Nebyly.)

2. Návrh C, pokud jde o body 9 a 10.

3. Návrh C, pokud jde o body 1 až 8 a 11, bude-li přijato, je nehlasovatelné A, B2 a B3.

4. Návrh A, bude-li přijato, je nehlasovatelné B2 a B3.

5. Návrh B2 a B3.

6. Návrh B1.

7. Návrh B4.

8. Návrh B5.

9. Hlasovat o návrhu zákona jako celku.

K jednotlivým bodům vás seznámím se stanovisky výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Vidím přihlášku k proceduře pana kolegy Třešňáka. Prosím, váš návrh na změnu procedury.

 

Poslanec Petr Třešňák: Je to ten návrh, co jsem zmiňoval v rozpravě, tedy předřadit hlasování o návrzích B2 a B3 před návrhy C1 až C8.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili to předřazení, pane zpravodaji - vaše doporučení, nebo nedoporučení a rozhodnout hlasováním.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dobře. Moje doporučení je - nebo takhle. Jelikož byl návrh změny procedury, asi bychom o tom měli hlasovat, měli bychom hlasovat o protinávrhu. Jinak já zastávám stanovisko zdravotního výboru o proceduře. Takže můj návrh je zůstat u původní procedury, ale předpokládám, že musíme hlasovat o protinávrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, o protinávrhu kolegy Třešňáka rozhodneme v hlasování číslo 231, pokud někdo jiný nenavrhuje jinou změnu. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování 231, je to změna procedury podle kolegy Třešňáka. Kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji vám, hlasování 231, z přítomných 177 pro 58, proti 94. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji předložil zpravodaj podle usnesení výboru pro zdravotnictví, a to v hlasování číslo 232, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 232, z přítomných 177 pro 162. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle procedury. Pane zpravodaji, první návrh. Legislativně technické nebyly, takže můžeme začít céčkem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP