(11.20 hodin)

 

Poslanec Kamal Farhan: Přistoupíme k bodu C. Jedná se o body 9 a 10. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování 233 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 233 ze 180 přítomných pro 35, proti 128. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Jedná se o bod C, pokud jde o body 1 až 8 a 11. Budou-li tyto body přijaty, jsou pak nehlasovatelné pozměňovací návrhy A, B2 a B3. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování 234 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 234 z přítomných 180 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: V tuto chvíli, jak jsem již avizoval, se body A a B2 a B3 staly nehlasovatelnými. Proto přikročíme k pozměňovacímu návrhu pod bodem B1. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování 235. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 235 z přítomných 180 pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu B4 a stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování 236 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 236 z přítomných 182 pro 30, proti 119. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod číslem B5. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování 237. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 237 z přítomných 182 pro 28, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Kamal Farhan: Ano, je to tak, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžeme tedy přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 516, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 238 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 238 z přítomných 182 pro 178, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 216.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

217.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 530/ - třetí čtení

Děkuji panu ministrovi Adamu Vojtěchovi, že zůstal u stolku zpravodajů. Zpravodajkou garančního výboru, výboru pro zdravotnictví, je paní poslankyně Olga Richterová. Také ji požádám, aby zaujala své místo. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 530/3, který byl doručen dne 24. ledna 2020. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 530/4. Ptám se pana ministra, jestli má zájem před otevřením rozpravy. Má.

Ještě požádám znovu sněmovnu o klid. Ještě chvilku, pane ministře. Rád bych, abychom i tento tisk byli schopni projednat v důstojném prostředí. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skutečně velmi stručně připomenu, že jde o návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Cílem návrhu je zejména adaptace dvou unijních nařízení v co nejkratší době. Dále ovšem, jak to již bývá u návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví, tak hlavním tématem i pozměňovacích návrhů je oblast očkování a přijetí dětí na zotavovací akce a školy v přírodě bez dokladu o řádném očkování.

Za sebe osobně nemohu se ztotožnit s pozměňovacími návrhy, které v zásadě popírají zásadu kolektivní imunity a mohou u veřejnosti přispět k dalšímu snižování vnímání potřebnosti pravidelných očkování, a tím vést ke snadnějšímu šíření nakažlivých nemocí ve společnosti. To znamená, nemohu podpořit návrhy, kterými se vypouští povinnost doložit v lékařském posudku podrobení se stanovenému pravidelnému očkování nebo imunitu k nákaze u dětí účastnících se zotavovacích akcí. V případě zotavovacích akcí se jedná o dlouhodobější pobyty náhodně vytvořených velkých kolektivů dětí, navíc zpravidla s více zatěžujícím programem, a tedy s mnohem větším nebezpečím šíření nakažlivé nemoci nebo rizikem poranění.

Naopak tuto úpravu podporuji, pokud jde o školy v přírodě, to znamená, zde se domnívám, že není nutné trvat na současné podmínce v zákoně, protože tyto pobyty trvají krátkou dobu. Je to jasně definovaný kolektiv, který je pohromadě celý školní rok, a provozované aktivity jsou méně fyzicky náročné.

Dále nemohu souhlasit s návrhem na vypuštění povinnosti podrobení se pravidelnému očkování jako podmínky pro přijetí do dětských skupin, soukromých mateřských škol a předškolních zařízení, v nichž je provozována živnost výchovy dětí nad tři roky věku. V tomto směru se domníváme, že pro zachování příznivé epidemiologické situace je zcela nerozhodné, jestli jsou dané pečující subjekty soukromé, či zřízené státem, nebo územní samosprávou. Z tohoto pohledu ochrany veřejného zdraví by měly být podmínky u všech těchto subjektů stejné.

Také nemohu podpořit návrh měnící rozsah opatření proti šíření infekčních onemocnění fyzickými osobami a zužující informační povinnost nakažených osob vůči poskytovateli zdravotních služeb. Mám za to, že nastavení příslušných opatření minimalizujících potenciální riziko přenosu onemocnění při poranění je třeba zachovat zejména pro ochranu samotných zdravotníků při ošetřování těchto osob.

Dámy a pánové, tento vládní návrh zákona uvádí český právní řád do souladu s unijní úpravou, a plní tak zejména tedy naše závazky vyplývající z členství v Evropské unii a zároveň řeší otázku očkování a dalších oblastí, o kterých ještě bude určitě řeč. Prosím o jeho podporu. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP