(11.40 hodin)
(pokračuje Válek)

A dále bych chtěl přece jenom požádat o tolerantnější přístup Poslanecké sněmovny a zvážit argumenty pro to, proč v těch kolektivech, kde si platí a kde jsou to soukromé školky, školy v přírodě nebo skupiny dětí, možná v některých případech zvážit méně přísná pravidla pro to očkování pro určité skupiny dětí. Tady bych byl přece jen tolerantnější a myslím si, že diskusi o tomto bychom neměli házet pod stůl a neměli bychom být tak velmi radikální.

Závěrem ještě jednou děkuji za velkou shodu na zdravotním výboru a jsem rád, že Poslanecká sněmovna, jak to tak vypadá, snad bude kráčet rozumnou cestou, která podporuje očkování a přitom akceptuje obavy rodičů dětí, které mají očkování absolvovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi. Svého stranického kolegu předběhne paní zpravodajka, která se přihlásila do rozpravy. Paní zpravodajko, hlásila jste se do rozpravy a jako zpravodajce vám tedy udělím přednostní právo. Kolega Třešňák jistě posečká. Máte slovo. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se jako zpravodajka -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším a znovu požádám Sněmovnu o klid! Ani já vás neslyším. Takže kdo diskutuje jiné téma, tak zásadně v předsálí.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já jsem se jako zpravodajka, vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlásila kvůli nezbytné legislativně technické úpravě, kterou je potřeba načíst teď, když je otevřená rozprava. A sice jde o to, že nyní představil pan poslanec Válek své návrhy, u kterých jsme mnozí připodepsaní, pak bude představovat pan poslanec Třešňák a tam jde o to, že u toho upřesnění kontraindikací se vlastně jeden pozměňovací návrh opírá o stávající znění zákona, a přitom, jak to vypadá ze shody na zdravotním výboru, tak by mělo projít vlastně vynětí toho slova trvalá kontraindikace, aby tam byla čistá kontraindikace. Z tohoto důvodu je potřeba přijmout potom legislativně technickou úpravu, která by zajistila, aby se při současném přijetí těch dvou pozměňovacích návrhů, C2 a E2, v rámci celého zákona používal jenom ten pojem kontraindikace.

Takže já to načtu. Jde o to, že podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji následující legislativně technickou úpravu. Pokud budou současně přijaty pozměňovací návrhy C2 pana poslance Třešňáka a E2 pana poslance Válka, tak se v bodu 17b pozměňovacího návrhu C2 zrušuje slovo trvalou.

Děkuji za pozornost, pak o tom budeme hlasovat v té legislativně technické sekci procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a nyní pan poslanec Třešňák, řádně přihlášený do rozpravy. Připraví se Vít Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě dnes jednou pěkné dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já opět navážu na předchozí debatu, protože novela zákona o ochraně veřejného zdraví se skutečně stala půdorysem k debatě o požadavcích na povinné očkování.

Na začátku bych zde rád uvedl, že jako Piráti skutečně považujeme očkování za zásadní preventivní nástroj veřejného zdravotnictví, nicméně návrhy, které jsme buď předložili, nebo se k nim připojili napříč subjekty v Poslanecké sněmovně, vlastně ve velké míře odstraňují některé zásadní nelogičnosti a ve své podstatě jsou tak hlavně nyní, tak jak jsou v zákoně, trestem rodičů a dětí. A někdy i kromě odpovědnosti rodičů a pediatrů do toho zatahují i ředitele škol a mateřských škol.

Začnu tedy tím, který mám hlavně tímto na mysli, tedy ten požadavek na kompletní proočkovanost dětí na školách v přírodě, který navrhujeme v pozměňovacím návrhu C2, respektive tedy zrušit povinnost, aby ředitelé škol museli hlídat proočkovanost při školách v přírodě. Zdůvodnění je jednoduché. Děti tráví v tom stejném, identickém kolektivu deset měsíců v roce, a pak by jim bylo zakázáno na jeden týden odjet na školu v přírodě. Jsem rád, že tento pozměňovací návrh získal podporu i výboru zdravotnictví, takže doufám, že je reálná šance, že projde i dnes ve třetím čtení.

Dále zmíním pozměňovací návrh C3, kde navrhujeme zrušit povinnost dokladovat kompletní proočkovanost u soukromých mateřských škol a dětských skupin. Zde krátce. Jedná se víceméně o soukromoprávní vztah a svobodnou volbu v tomto vztahu, ačkoliv chápu, že to vzbuzuje ty největší kontroverze, nicméně je nutné si uvědomit, že opravdu některé dětské skupiny jsou malé kolektivy třeba čtyř pěti dětí.

Dále - a to navážu na kolegu Válka - podporujeme pozměňovací návrhy k vypuštění trvalých kontraindikací a povinné hepatitidy B. A obecně jenom zdůrazním, jak zde bylo opět zmíněno panem kolegou Válkem, kterého si velice vážím, důvodem pro tyto pozměňovací návrhy je hlavně rozptýlit obavy těch některých odmítačů očkování, a ne je pouze zahánět do kouta zbytečnými restrikcemi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za diskusní příspěvek. Pokračujeme vystoupením pana poslance Kaňkovského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré ještě dopoledne. Vážení pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, rád bych vás seznámil s pozicí klubu KDU-ČSL k předložené novele. Tato novela je transpoziční. My v tom jádru té transpoziční novely tuto novelu podporujeme.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů, tak jenom krátce. Jednoznačně podporujeme pozměňovací návrh paní kolegyně Brzobohaté pod bodem D2, týkající se úhrady očkování proti meningokoku. Za to moc děkujeme.

Dále podporujeme pozměňovací návrh pod bodem A paní poslankyně Adámkové, tam jsem i spolupředkladatelem. Já jsem hluboce přesvědčen, že v současné složité epidemiologické situaci tím spíše by hlavní hygienik měl mít vzdělání lékaře, a to s příslušnou specializací. Chci tady říci, že to není nic osobně proti současné pozici hlavní hygieničky, ale my vnímáme problém v segmentu ochrany veřejného zdraví dlouhodobě jako neuspokojivý. Jsme přesvědčeni o tom, že ty epidemiologické výzvy, které dnes prožíváme, mohou být i do budoucna. To se netýká jenom koronaviru, to se může týkat dalších infekčních nákaz. A je také potřeba si uvědomit, že tady máme další epidemiologické výzvy, a to je například vzrůstající rezistence na antibiotika, se kterou se dneska již potýká například jižní Evropa. Takže jsem přesvědčen, že pozice hlavního hygienika by měla být obsazena specializací lékaře s příslušnou odbornou specializací v oblasti veřejného zdraví a hygieny.

Pokud se týká očkování, KDU-ČSL dlouhodobě podporuje očkování, protože i my to považujeme za naprosto zásadní preventivní nástroj v ochraně veřejného zdraví před závažnými infekčními chorobami. Tady se nic nemění. Nicméně určité pokrytectví, které máme v současném znění zákona, týkající se právě účasti dětí na zotavovacích akcích v některých předškolních zařízeních, považujeme spíše proti očkování, proti tomu, aby rodiče věřili a měli důvěru v to, že očkování funguje. Takže tady my podpoříme pozměňovací návrhy kolegy Třešňáka, Válka či Farského.

A na závěr mi dovolte říci, že si myslím, že tento zákon je velmi důležitý a stane se ještě důležitějším právě v případě, pokud uděláme určitou inventuru, zejména v oblasti ochrany veřejného zdraví, a zejména i pokud se týká účasti dětí na některých akcích, jako jsou letní tábory, školy v přírodě či jiné zotavovací akce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nyní pan poslanec Petr Pávek v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, jenom velmi krátce. Nebude to debata o očkování, bude to debata o znění tohoto zákona. Já bych vás rád seznámil se stanoviskem klubu Starostů a nezávislých.

My podpoříme všechny pozměňovací návrhy s výjimkou D1, v souladu tedy s nedoporučením výboru pro zdravotnictví. Ušetřím si dlouhou debatu o přístupu státu, který svým radikálním a někdy až šikanózním způsobem vlastně podrývá u skupiny obyvatel důvěru v očkování, a domnívám se, že je opravdu nežádoucí, abychom vyčleňovali některé děti z akcí jenom proto, že například nemají kompletní proočkovanost z důvodů, které nakonec určil třeba i lékař, z důvodů nějakých kontraindikací a podobně. Takže tento přístup nepovažujeme za šťastný. To je důvod, proč podpoříme tedy pozměňovací návrhy jak kolegy Válka, tak kolegy Třešňáka. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Pávkovi. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda v rozpravě. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Máte slovo, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP