(16.10 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Já tam poté předkládám pozměňující návrh, jeden z pozměňujících návrhů, který má umožnit odpouštění pokut. Tak jako už dneska dokáže daňový řád, nebo daňový řád počítá s tím, že se dají odpouštět penále, tak já přicházím s tím, aby se to mohlo týkat i pokut.

Takže poprosím nejenom o podporu těchto návrhů, ale o podporu návrhů z celého politického spektra, které na rozdíl od toho, co přináší sem paní ministryně, se naopak snaží podnikatelskému prostředí v České republice pomoci, a ten špatný zákon, ten zákon proti podnikatelům, který sem paní ministryně Schillerová přinesla, dostat do takové kondice, že nebude podnikatelům v České republice škodit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřila k daňovému řádu. Protože zde byla celá řada myšlenek již vyřčena, krátce shrnu.

Jak už jsem zmiňovala, tak si zaslouží daňový řád jednu pochvalu, a to že Ministerstvo financí využilo potenciál daňové informační schránky, která existuje už dlouhou dobu, ale zatím poplatníkům sloužila jen okrajově, většinou pouze ke zjišťování stavu na daňových účtech. A toto může být samozřejmě přínosné pro malé podnikatele, kteří nemají zřízenou datovou schránku.

Na druhou stranu vnímáme, že je navržena řada změn, které ve srovnání se současným stavem přinesou v mnoha ohledech pro daňové poplatníky výrazně horší podmínky. Zmiňme například několik ustanovení, jako je zrušení toleranční doby pro podání daňového přiznání a placení daně, výjimky, při kterých daňovému subjektu nevzniká nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně, či zrušení úroku z neoprávněného vymáhání správce daně.

Jak zde již mnohokrát zaznělo, tak asi nejzávažnější výtkou je prodloužení doby vratky DPH z 30 na 45 dní. Jednorázově to přinese státu, resp. státnímu rozpočtu, 16 miliard korun. A samozřejmě to může způsobit problémy i na straně poplatníka. Dost často zaznívá, že tato úprava je úpravou proklientskou, s čímž se ovšem my nemůžeme ztotožnit, protože si myslíme a jsme přesvědčeni o tom, že změny významně zhorší pozici daňových poplatníků a zároveň nejsou nijak nezbytné.

Podpoříme některé pozměňovací návrhy, v podstatě většinu pozměňovacích návrhů kolegů z ostatních klubů. My jsme se rozhodli podat dva pozměňovací návrhy, ke kterým se připojili kolegové Ferjenčík v jednom případě a ve druhém Ferjenčík a pan poslanec Martínek. Obě ty úpravy jsou celkem jednoduché. Týká se to pozměňovacího návrhu, který je pod písmenem C1 a týká se změny úroku z prodlení. A pozměňovací návrh C2, kde se přidává bod - cituji: "V případě, kdy je dosavadní výsledek kontrolního zjištění sdělován při jednání s daňovým subjektem, daňový subjekt se může vzdát práva na stanovení lhůty pro případné vyjádření podle odst. 2 ústně do protokolu". Myslím, že jsou to celkem dobré návrhy, a proto bych vás prosila o jejich podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní zde mám již přihlášeného v rozpravě, nebo zaznamenaného v rozpravě pana poslance Martínka, ale mám za to, že ten již hovořil, takže to je v tuto chvíli všechno. Táži se, jestli se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky. Je. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Tak děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, byť jsem se účastnila samozřejmě všech čtení v Poslanecké sněmovně, ale také všech jednání rozpočtového výboru a trpělivě jsem dodávala podklady, dodávala jsem analýzy, na všechny dotazy jsem odpovídala, tak jsem připravena na zejména ty zásadní argumenty, které tady zazněly, znovu tedy zareagovat i z tohoto pléna.

Nejdřív bych si dovolila takovou krátkou reakci na pana předsedu Stanjuru. My jsme si to vyjasňovali na rozpočtovém výboru, tak já se pokusím znovu. Prostě není možné, není možné práva a povinnosti stanovit pouze vyhláškou. Prosím, jsem právník, navíc jsem působila sedm let v Legislativní radě vlády v komisi pro finanční právo. To prostě není možné. Já jsem to vysvětlovala stokrát, nevím, jakou analýzu pan předseda má, ale jasně jedná se o pozměňovací návrh paní předsedkyně Vostré. Jedná se o to, že jsme v časové nouzi. Já vždycky budu hájit a upřednostňovat - a řekla jsem to ve svém úvodním dnešním slově, řekla jsem to i na rozpočtovém výboru - klasický celý legislativní proces se vším všudy, ale tady jsme v časové nouzi. Jestliže nám uložil Ústavní soud zjednat nápravu do konce roku 2020, tak jediná možnost, kdy máme otevřený daňový řád, je prostřednictvím tohoto pozměňovacího návrhu.

A já bych chtěla zdůraznit, a toto je právní debata, ne politická, že Ústavní soud v nálezu uvedl, že okruh údajů v požadovaných formulářích musí být stanoven zákonem. Popřípadě dále konkretizován pod zákonným právním předpisem. Takže prosím, přečtěte si ten pozměňovací návrh! Tam dáváme zákonný rámec a současně zmocnění pro vydání vyhlášky, která samozřejmě bude následovat. Ale ta vyhláška musí být vydána v souladu se zmocněním, které je v zákoně, a na základě zákonných mantinelů. Takže to jenom opakuji, že prostě je to takhle v pořádku. A toto je jediná možná cesta. Já samozřejmě nemám radost z toho, že to musíme řešit prostřednictvím pozměňovacího návrhu, a jsem ráda, že ho paní poslankyně, paní předsedkyně Vostrá podala. Připravilo ho Ministerstvo financí. To jsme nikdy nezatajovali, a protože jsme v časové nouzi. A to je podstatné. Abychom to, co nám vytýká Ústavní soud, napravili. Takže to je pro mě zásadnější a to tedy v tomto případě stojí nad tím, abychom to zdržovali a nedodrželi lhůtu stanovenou Ústavním soudem. Takže k tomu.

Bavili jsme se tady, zaznělo tady několikrát, že se ruší liberační lhůta. Já jsem vysvětlovala na rozpočtovém výboru, máte propočty, máte k tomu tabulky, že sice se ruší pětidenní liberační lhůta pro vznik sankce za pozdní placení daní, buď už úrok, nebo pokuta, ale zato se zvyšuje částka, která je rozhodná pro výpočet této sankce, a to z 200 korun na 1 000 korun, a já jsem podpořila už na rozpočtovém výboru a podpořím to zase dnes - pozměňovací návrh pana poslance Onderky, kde on to zvedá z 200 korun na 1 000 korun. (V sále je hluk.)

Já vám dám takový příklad úroku. A říkala jsem to na rozpočtovém výboru. Když bude mít někdo daň 10 tisíc, tak mu sankce díky zvednutí rozhodné částky vznikne až po 370 dnech. Přišel opět, získal 370.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní ministryně, já si dovolím vás přerušit a požádám sněmovnu o větší klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Když bude daň 50 tisíc korun, získává 74 dnů, kdy mu nebude úročeno. Když bude mít 100 tisíc, získává 37 dní. Když bude mít 5 milionů, získává nulu. Ale to nás netrápí, ne? To jsme si řekli i na rozpočtovém výboru. Já tady vedu neustále debatu, a vedu ji u rozpočtu a u všech daňových balíčků, o tématu zvyšování, snižování daní. Necháme si to, to se určitě bude opakovat při každé další novele daňových zákonů. Já jenom připomínám, že za šest let se sníží daně o 130 miliard. To je podstatné. A nebudu teď v tuto chvíli tu debatu rozvíjet. Tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP