(17.10 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Jsme teď v současné době ve druhém čtení, takže ještě touto cestou bych poděkoval, že jste umožnili projednání v rámci druhého čtení na této schůzi, tak jak jsem vás o to opakovaně žádal v prvním týdnu této schůze. Předpokládám, pozměňovací návrhy, které jsme zpracovali jako podvýbor pro policii, blíže představí pan zpravodaj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Děkuji zástupci navrhovatelů a nyní, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Bělica: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vás seznámit s projednáním předloženého návrhu zákona ve výboru pro bezpečnost.

Výbor pro bezpečnost jako výbor garanční návrh zákona nejprve projednával na své 27. schůzi 4. 10. 2019, kde ale přerušil projednávání návrhu zákona do doby, než ho projedná podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečností služby.

Tento podvýbor návrh projednal dne 12. 12. 2019 a doporučil výboru pro bezpečnost s návrhem zákona vyslovit souhlas, nicméně k němu navrhl několik pozměňovacích návrhů. Jednalo se zejména o zapracování připomínek, které k návrhu zákona vznesla vláda, konkrétně o to, že:

- v úpravě podmínky bezúhonnosti v předkládaném návrhu zákona o obecní policii, čl. I bod 5, nebylo ve výčtu tzv. odklonů obsaženo odstoupení od trestního stíhání podle § 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže;

- dále v § 4b odst. 4 předkládaného návrhu zákona o obecní policii, čl. I bod 6, chybělo určení způsobu, jakým bude docházet k předávání žádostí a následně opisů z evidence přestupků mezi obcí a rejstříkem trestů, a přitom na jiném místě, např. § 24c odst. 4 návrhu zákona o obecní policii, toto předkladatel zakotvil;

- taktéž v navrhované nové formulaci podmínek pro odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v § 17a odst. 3 písm. c) předkládaného návrhu zákona o obecní policii, čl. I bod 34, byl použit pojem "oprávněná osoba", který byl značně neurčitý a mohl by působit výkladové potíže;

- dále nově zaváděná skutková podstata přestupku podle § 28 odst. 3 písm. b) předkládaného návrhu zákona o obecní policii, čl. I. bod 50, byla částečně duplicitní s již platnou a účinnou skutkovou podstatou § 125d odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu;

- a konečně část druhá předkládaného návrhu zákona obsahující novelu zákona o rejstříku trestů se jevila jako nadbytečná, neboť tuto úpravu předkladatel zakotvil již v § 4b odst. 4 návrh zákona o obecní policii, čl. I bod 6), což lze považovat za dostačující.

Všechny tyto nedostatky tak byly pozměňovacími návrhy v podvýboru odstraněny.

Nad rámec připomínek vlády k návrhu zákona byly vzneseny na podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečností služby ještě další dva pozměňovací návrhy, a to návrh na zpřesnění úpravy při podání vysvětlení osobou mladší 15 let. Při tomto úkonu dle současné právní úpravy musí být zajištěna přítomnost jejího zákonného zástupce, ale je jaksi opomenuto, pokud má osoba mladší 15 let ustanoveného opatrovníka. To bylo tedy pozměňovacím návrhem podvýboru upraveno a taktéž byl přidán dodatek, že nelze-li přítomnost zákonného zástupce nebo opatrovníka při podaní vysvětlení osobou mladší 15 let zajistit a věc nesnese odkladu, musí být zajištěna přítomnost alespoň pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí. O takto provedeném podání vysvětlení bude pak zákonný zástupce nebo opatrovník obecní policií vyrozuměn.

Druhým pozměňovacím návrhem podvýboru nad rámec připomínek vlády pak byl návrh na zpřesnění oprávnění strážníka při používání pout jako donucovacího prostředku. Nově do této právní úpravy bylo přidáno oprávnění strážníka použít pouta nejen proti osobě, která ohrožuje vlastní život, jak je to podle současné právní úpravy, ale také pokud ohrožuje i pouze svoje zdraví, a dále také proti osobě, která se pokusí bezprostředně po zákroku strážníka o útěk. Doposud je to upraveno tak, že strážník může použít pouta, pouze pokud se osoba pokusí o útěk při samotném zákroku strážníka.

Ve znění těchto všech pozměňovacích návrhů, které jsem přednesl, podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečností služby doporučil výboru pro bezpečnost vyslovit souhlas s návrhem zákona.

Nad rámec výše uvedeného bych k těmto pozměňovacím návrhům chtěl ještě dodat, že všechny tyto pozměňovací návrhy byly konzultovány z legislativního hlediska i s Ministerstvem vnitra. Návrhem zákona, včetně těchto pozměňovací návrhů, se tak znovu zabýval výbor pro bezpečnost na své další schůzi dne 9. 1. 2020. Výbor se celkově s předkládaným návrhem zákona a s pozměňovacími návrhy podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečností služby ztotožnil, a tak na svém daném jednání výbor pro bezpečnost doporučil Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas ve znění oněch pozměňovacích návrhů, o kterých jsem mluvil a které jsou obsahem předmětného usnesení výboru pro bezpečnost, sněmovní tisk číslo 550/5.

Vzhledem k tomu, že předložený návrh zákona počítal s účinností od 1. ledna 2020, což logicky je nyní neproveditelné, navrhl dále výbor pro bezpečnost datum nabytí účinnosti předloženého návrhu zákona na 1. ledna roku 2021, a to i s ohledem na to, aby byl dostatek času na proškolení strážníků s tou novou úpravou.

Dámy a pánové, předmětný návrh zákona projednal ještě výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 1. 11. 2019, kde pod sněmovním tiskem 550/3 přerušil projednávání, a následně výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona na svém zasedání 12. 12. 2019, které bylo poslancům doručeno jako sněmovní tisk 550/4, kde tento výbor doporučuje schválit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji garančního výboru panu poslanci Josefu Bělicovi, a protože byl, jak už bylo řečeno, tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, všechna usnesení máte doručena jako sněmovní tisky 550/2 až 5, tak bych požádal nyní zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Schillera, aby se ujal slova se svou zpravodajskou zprávou za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji, pane místopředsedo. Tak já potvrdím to, co říkal kolega. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 31. schůzi dne 12. prosince 2019 doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 550 projednat a schválit v předloženém znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji, a protože to byly všechny zprávy zpravodajů, tak nyní otevírám rozpravu, do které mám několik přihlášek. Jako první paní poslankyně Nevludová. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jako členka podvýboru pro obecní policie celou tuto věc také sleduji. V navržené novele navrhuji zrušit § 4b odst. 3 a 5, a to z důvodu, že na základě domněnek či podezření nemohou úředníci obcí a Policejního prezidia ČR rozhodovat, co je a co není založení, podpora, propagace nebo sympatizování s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka, co je, nebo není národnostní, náboženská anebo rasová zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, a to v tom smyslu, kdy to zasahuje do osobnostních práv a svobod člověka. Toto může spolehlivě rozhodnout z doložených důkazů pouze příslušný soud dle právního řádu České republiky. Navrhované znění odst. 3 nespecifikuje konkrétní skutečnosti, které by byly podnětem pro zahájení takového řízení. Slovní spojení "zjištěné skutečnosti" je nejednoznačné. Návrh by se tedy stal lehce ohebným, libovolně aplikovatelným na kohokoliv, kdo například svobodně vyjádří svůj názor na shromáždění, na demonstraci na sociálních sítích, na internetu, v médiích apod., což člověku umožňuje Listina základních práv a svobod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP