(11.30 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás stručně informovala o předložené dohodě o převádění a sdílení příspěvku do jednotného fondu pro řešení krizí označovaného jako IGA. IGA je mezivládní dohoda, která doplňuje text nařízení o jednotném mechanismu řešení krizí a řeší některé otázky související s ustanovením a fungováním jednotného fondu pro řešení krizí.

Vůči České republice se IGA použije ode dne jejího případného vstupu do bankovní unie, a to buď přijetím eura, či uzavřením institutu tzv. úzké spolupráce s Evropskou centrální bankou a zapojením do jednotného mechanismu dohledu. Pro Českou republiku jako členský stát mimo eurozónu tak v současnosti nevyplývají z podpisu této dohody žádné další povinnosti. IGA je však relevantní i pro státy, které se bankovní unie zatím neúčastní. Prostřednictvím ustanovení o tzv. mimosmluvní odpovědnosti totiž IGA zajišťuje, aby státy stojící mimo bankovní unii skrze rozpočet Evropské unie nehradily případné náklady rozhodnutí v rámci jednotného mechanismu řešení krizí, na kterých se nebudou podílet. IGA také upravuje postup pro případ budoucího přistoupení nového člena do bankovní unie či případné vystoupení člena z bankovní unie. IGA se tedy věcně dotýká i postavení nečlenů bankovní unie, proto se Česká republika aktivně zapojila do procesu vyjednávání textu dohody a stala se také jejím signatářem.

Vláda vyslovila souhlas se sjednáním této dohody v květnu 2014 a na základě toho pak dohodu za Českou republiku podepsal velvyslanec a stálý představitel České republiky při EU, tehdejší, pan Martin Povejšil, samozřejmě s výhradou ratifikace. V témže roce pak byla tato dohoda předložena oběma komorám Parlamentu České republiky k vyjádření souhlasu s ratifikací, Senát svůj souhlas udělil ještě v prosinci 2014. V Poslanecké sněmovně byla IGA projednána ve výborech s doporučením udělit souhlas s ratifikací, avšak do konce volebního období nedošlo k jejímu projednání ve druhém čtení. IGA je proto znovu předkládána oběma komorám Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací, došlo pouze k aktualizaci znění předkládací zprávy, která je součástí vámi obdrženého materiálu.

Zároveň bych si dovolila připomenout, že ratifikaci dokončily již všechny země eurozóny a ostatní signatářské státy prozatím stojící mimo bankovní unii s výjimkou České republiky, Dánska, Polska a Chorvatska, přičemž Chorvatsko tak plánuje učinit v nejbližší době. Považuji proto za vhodné, aby Česká republika nezůstala příliš dlouho v trojici signatářských států, které dohodu stále neratifikovaly, a tedy aby svůj ratifikační proces dokončila.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Původně byl zpravodajem pro prvé čtení určen pan poslanec Vít Rakušan, který není přítomen, je omluven, zastoupí ho jako zpravodajka paní poslankyně Karla Šlechtová, ale protože jsme v prvém čtení, musíme dát o změně zpravodaje hlasovat.

 

Takže budeme hlasovat o změně zpravodaje, místo Víta Rakušana Karla Šlechtová se ujme této role.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 317 přihlášeno 143 poslanců, pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Šlechtová je zpravodajkou a teď jí dávám slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci, já jenom vypíchnu to, co zde již paní ministryně sdělila, a to že Česká republika by měla převzít plná práva a povinnosti smluvní strany právě z této dohody IGA dnem přijetí eura jako své měny. Jak zde sdělila i paní ministryně, do té doby pro nás nevyplývají žádné finanční ani jiné závazky. Uzavření IGA je v souladu s právním řádem České republiky a nedotkne se ani závazků, které vyplývají z našeho členství České republiky v Evropské unii, a je rovněž v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Proto doporučujeme její ratifikaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Petr Beitl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, já bych mohl jenom zopakovat to, co tady už bylo dvakrát řečeno, že Česká republika nemusí přistupovat k této dohodě, v současné době, jak bylo řečeno, je výjimkou, a já bych doporučoval, abychom tou výjimkou zůstali minimálně do té doby, než Evropská unie rozhodne kromě zřízení jednotného fondu pro řešení krizí o opatřeních, která by vedla k rozpočtové a fiskální disciplíně států, které s tím dnes mají obrovské problémy, můžu tady jmenovat Řecko, Španělsko, Itálii. A ten jednotný fond vzniká právě proto, aby z něj byly sanovány stávající chyby těchto vlád a těchto rozpočtů. Pokud do toho nevstoupíme, nic se nestane. Doporučuji jít tou cestou, o které jsem mluvil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Dále se z místa do rozpravy hlásí pan poslanec Holík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se připojím k prohlášení svého předchůdce. Znovu opakuji, v současné době nejsme členem eurozóny, a pokud bychom se do ní dostali, bude to pro naši republiku výrazné finanční zatížení. Takže za této situace považuji přijetí této smlouvy jako nepřijatelný hazard. Říkám to za poslanecký klub SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo má paní ministryně. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem to tedy řekla v úvodním slovu a zopakuji to. Je pravda, že bychom nemuseli být součástí této dohody, protože nejsme země eurozóny. Nicméně jsme dneska vlastně v trojici států, které zatím neratifikovaly tuto smlouvu, a je dobré, abychom tam byli, abychom naopak hlídali to, že se nebudeme v žádném případě podílet na žádných nápadech typu, že bychom platili za nějaké chyby, nebo přispívali na nějaké chyby států, které vlastně musí přispívat v rámci eurozóny do toho jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takže to není na žádné sanování chyb, ale naopak je dobré u toho být a tyto věci sledovat. Proto si myslím, že je důležité tuto smlouvu ratifikovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Budeme se zabývat přikázáním výboru k projednání. Organizační výbor opět navrhl přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano. Pan poslanec Skopeček vystoupí s návrhem na přikázání dalšímu výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já bych navrhl ještě výbor pro evropské záležitosti, to si myslím, že je téma, které by mu slušelo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Ještě někdo z poslankyň a poslanců chce vystoupit s návrhem na přikázání dalšímu výboru? Ne, budeme tedy postupně hlasovat.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 318 přihlášeno 144 poslanců, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 319 přihlášeno 144 poslanců, pro 120, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti, a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Nové omluvy: paní poslankyně Tereza Hyťhová se omlouvá z dnešního jednání po celý jednací den z pracovních důvodů, pan poslanec Miloslav Rozner se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP