(11.20 hodin)
(pokračuje Hnilička)

Vzhledem k délce legislativního procesu schvalování změny Úmluvy nelze stihnout jejich zveřejnění ve Sbírce mezinárodních smluv k datu jejich platnosti, tj. od prvního ledna následujícího roku. Situace je dokonce taková, že nyní projednávané přílohy jsou vydány pro rok 2019, schvalujeme je tedy v době, kdy už vlastně neplatí, neboť jsou již vydány přílohy nové na rok 2020. Z tohoto důvodu zasílá Ministerstvo zahraničních věcí v souladu s čl. 34 odst. 3 Úmluvy každoročně oznámení sekretariátu UNESCO o nemožnosti ukončit vnitrostátní schvalovací proces změn příloh Českou republikou před jejich vstupem v platnost.

Osobně považuji tuto situaci za velice nešťastnou a z toho důvodu hodlám iniciovat jednání s Ministerstvem zahraničních věcí, jehož cílem by mělo být nalezení takového řešení, aby do budoucna Česká republika naplnila své závazky v oblasti sportu vůči UNESCO standardním způsobem, tak jako ostatní signatářské státy této úmluvy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byla jediná přihláška do obecné rozpravy. Žádnou další nevidím, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova - pan ministr nemá, pan zpravodaj také ne. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Hlasujeme tedy o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 315 - přihlášeno 137 poslanců, pro 116, proti nikdo. Návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení.

 

Na řadě je bod

 

191.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu
a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,
která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019
/sněmovní tisk 487/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, na jednání Poslanecké sněmovny předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Kyrgyzstánem, která byla podepsána 9. dubna 2019 v Biškeku.

Cílem zahraniční politiky České republiky je zajisté rozvoj vzájemně výhodných všestranných hospodářských vztahů s ostatními státy světa, takže uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění.

V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem bezesmluvní vztah, přičemž pro funkcionalitu daňových vztahů a rozvoj vztahů mezi oběma státy vůbec je existence smlouvy o zamezení dvojího zdanění nepochybně potřebná. Kyrgyzstán představuje poslední zemi bývalého Sovětského svazu, se kterou doposud Česká republika nemá smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Smlouva o zamezení dvojího zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Smlouva obsahuje všechny tzv. minimální standardy vyplývající z projektu BEPS.

Tato daňová smlouva je pro naše podnikatelské subjekty velmi důležitá. Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem jsou dobré, avšak dosavadní objem obchodní spolupráce v absolutních číslech je stále na skromnější úrovni. V posledních letech se trend zřetelně mění a došlo ke zvýšení kontaktů mezi podnikatelskými sférami obou zemí, což spolu s dalšími opatřeními vytváří předpoklad pro růst vzájemného obchodu v dalších letech. Zmínit lze například v dubnu 2019 uzavřenou dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky.

Kyrgyzstán patří k zemím Střední Asie a se svou ekonomikou nabízí českým investorům řadu možností pro investice, například v oblasti lehkého průmyslu, potravinářství, např. technologie výroby piva, zemědělských provozů, čistíren odpadních vod, vodních elektráren, dopravní techniky a v neposlední řadě také turistiky.

Bilance vzájemné obchodní výměny je vzhledem k poměrně nízkému dovozu z Kyrgyzstánu výrazně ve prospěch naší země. Výše celkového obratu obchodu se v roce 2017 více než zdvojnásobila oproti předchozímu roku na hodnotu přesahující 16 milionů USD, v roce 2018 lehce přesáhla hodnotu 11 milionů USD. V Kyrgyzstánu je aktivní např. česká firma Regulus, která dodala topný systém do stavby nejvyšší jurty na světě.

Závěrem chci konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Tato daňová smlouva umožní koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací. Čili vás prosím, abyste tyto skutečnosti vzali na vědomí, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Monika Červíčková je zpravodajkou pro prvé čtení. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že paní ministryně skutečně velmi detailně představila danou smlouvu, mi nezbývá než dodat jen základní informace spíše technického rázu.

Tato smlouva dostala od vlády souhlasné stanovisko, a to nejen s ohledem na fakt, že sjednání smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nevyžaduje změny v českém právní řádu a nedotýká se závazků z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Tuto smlouvu projednal již Senát České republiky, jeho garanční výbor, a rovněž dal souhlasné stanovisko. Proto navrhuji přikázat tento sněmovní tisk, tuto smlouvu, k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku a nikoho nevidím, že by se hlásil do rozpravy, takže rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl, aby se touto smlouvou zabýval zahraniční výbor. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 316, přihlášeno 140, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Omluvy: paní poslankyně Helena Válková se omlouvá z dnešního jednání od 11.30 hodin z pracovních důvodů. Je přítomna, takže omluva v tuto chvíli už neplatí. Pan poslanec Pavel Jelínek se omlouvá od 11.30 hodin do konce ze zdravotních důvodů.

 

Na řadě je bod číslo

 

192.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků
do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
/sněmovní tisk 499/ - prvé čtení

Paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová je již připravena, aby nám tento návrh představila. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP