(11.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Na řadě je bod

 

193.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou
republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
/sněmovní tisk 507/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nyní předkládám Poslanecké sněmovně návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Buenos Aires dne 6. března 2019. Dovolím si v této souvislosti uvést následující: vzhledem k narůstající potřebě mezinárodní spolupráce mezi celními orgány v boji proti porušování celních předpisů a také vzhledem ke skutečnosti, že celní správy České republiky a Argentinské republiky nemají v současnosti žádný právní nástroj, který by jim umožňoval účinně spolupracovat při předcházení a šetření porušení celních předpisů, se celní správy smluvních stran dohodly na tom, že předloží svým vládám návrh na uzavření této smlouvy. Účelem smlouvy je především poškozování finančních zájmů obou smluvních stran formou účinné spolupráce při předcházení a šetření porušování celních předpisů. Smlouva umožní také výměnu informací a zkušeností celních správ v oblasti podloudného dovozu zboží a nezákonného obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Za provádění smlouvy bude v České republice odpovědné Generální ředitelství cel. Provádění smlouvy nebude mít dopad na státní rozpočet, nevyžádá si změny v personálním, materiálním ani finančním zajištění činnosti celní správy, naopak lze předpokládat snížení počtu a rozsahu celních podvodů, a tím zajištění vyšších příjmů do státního rozpočtu. Vláda odsouhlasila návrh na sjednání smlouvy 31. října 2018 usnesením č. 705. Určitě možná namítnete, kde je takové prodlení. Bylo způsobeno jednoznačně na straně argentinské. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Petr Beitl. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Argentina je pro Českou republiku třetím největším obchodním partnerem z Latinské Ameriky a v rámci vzájemné obchodní výměny mezi oběma zeměmi skutečně dochází k záměrnému porušování předpisů, a to s cílem obejít ustanovení týkající se úhrady cla, daní a jiných obdobných peněžitých předpisů vybíraných v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží nebo ustanovení upravující zákazy a omezení dovozu či vývozu konkrétních druhů zboží včetně omamných a psychotropních látek. Uzavření smlouvy je proto v zájmu České republiky vzhledem k tomu, že smlouva směřuje k předcházení a šetření porušování celních předpisů, které poškozuje především její finanční zájmy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani paní ministryně ani pan zpravodaj. Budeme se zabývat návrhem výborům k projednání. Je zde návrh organizačního výboru, aby se návrhem zabýval zahraniční výbor. Má někdo jiný návrh? Nebo návrh na další výbor? Ne. Budeme tedy hlasovat.

 

Hlasujeme o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 320, přihlášeno 145 poslanců, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru.

Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Na řadě je bod

 

194.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení
mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019
/sněmovní tisk 511/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená smlouva o sociálním zabezpečení s Mongolskem je standardní smlouvou tohoto typu, která by měla navázat na již sjednané smlouvy zejména o zamezení dvojího zdanění či o ochraně investic. Jejím úkolem je především vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník platit pojištění, a současně pak stanovit z toho plynoucí důchodové nároky. Pro zaměstnavatele vysílající své zaměstnance do Mongolska je důležité mít jistotu v tom, kam mají za ně odvádět pojistné, a pro pracovníky samotné pak především to, že doba pojištění ve druhém smluvním státě se jim takzvaně neztratí, ale v budoucnu se zohlední v přiznaných důchodech. Podrobnější informace jsou rozvedeny v předkládací zprávě.

Prosím o propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom stručně shrnu, že mezi Českou republikou a Mongolskem existuje poměrně kvalitní smluvní základna. Tyto dokumenty by měla doplnit i smlouva o sociálním zabezpečení obsažená v tomto materiálu, který právě projednáváme. Podobně jako dokumenty v sociální oblasti sjednané se vzdálenějšími státy, zámořskými zeměmi a podobně, upravuje i předkládaná smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem vedle účasti na pojištění pouze poskytování důchodových dávek. Smlouva s Mongolskem představuje standardní dokument, který plně respektuje základní mezinárodně uznávané principy.

Doporučuji její přijetí a projednání v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Budeme se tedy zabývat návrhem k přikázání výborům k projednání. Organizační výbor opět navrhuje zahraniční výbor. Je zde prosím jiný návrh? Není.

 

Můžeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 321, přihlášeno 146 poslanců, pro 116, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Další omluva - pan poslanec Ivo Vondrák se omlouvá od 14.30 do 19 z důvodu jednání ve volebním kraji.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

195.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě
/sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Místo místopředsedy vlády, ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka je pověřena místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, aby tento návrh uvedla. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Tuto smlouvu uvádím za pana vicepremiéra Havlíčka.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, Curaçao je jednou ze čtyř autonomních zemí Nizozemského království, dále Aruba, Svatý Martin a samotné Nizozemsko, které se nachází v jižním Karibiku. Vzájemné vztahy obou zemí v oblasti civilního letectví nejsou dosud nijak upraveny. V srpnu 2015 byla Česká republika oslovena s návrhem na smluvní úpravu těchto vztahů a v roce 2016 bylo dosaženo shody na textu letecké dohody na expertní úrovni.

Dohoda obsahuje obvyklá ustanovení o podmínkách pro výkon obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami. Text dohody je liberální a odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Tato dohoda může v budoucnu přispět k rozvoji letecké dopravy z České republiky do oblasti Karibiku, kam v současné době čeští letečtí dopravci své lety již provozují. Dohoda jim poskytuje právní základ pro případné rozšiřování jejich obchodních aktivit v této oblasti. Strategická poloha Curaçaa uprostřed amerického kontinentu spolu s liberální politikou je předpokladem pro další posilování turistického ruchu i finanční a logistické oblasti na ostrově.

Dovoluji si vás tedy požádat o postoupení materiálu k projednání výborům. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP