(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Karla Šlechtová. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, paní ministryně, členové vlády, já pouze doplním paní ministryni. Podepsaný text dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu naší země a také vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání a následné provádění této dohody nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. A ještě co považuji za vhodné zde zmínit, že dohodu následně bude vykonávat Ministerstvo dopravy a Úřad pro civilní letectví.

Tato dohoda má opět charakter mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie a doporučujeme následně její schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Žádná přihláška nepřišla ani nikoho nevidím, že by se do obecné rozpravy hlásil. Rozpravu končím - pardon, nekončím rozpravu. Přehlédl jsem pana místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, který se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové. Já jen chci navrhnout, aby to projednal hospodářský výbor. Ona to není úplně jednoduchá záležitost v té letecké dopravě v současné situaci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní končím obecnou rozpravu, protože žádná další přihláška už není. Zájem o závěrečná slova není. Budeme se zabývat návrhem přikázání výborům. Organizační výbor navrhl zahraniční výbor a pan místopředseda Sněmovny navrhl hospodářský výbor. Takže postupně budeme hlasovat o těchto výborech.

 

Nejprve o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 322, přihlášeno 147 poslanců, pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 323, přihlášeno 147 poslanců, pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal se omlouvá dnes od 11.50 do 12.30 hodin z důvodu pracovního jednání.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

196.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě
/sněmovní tisk 522/ - prvé čtení

Místo pověřeného člena vlády Karla Havlíčka je pověřena i v tomto případě paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, aby uvedla tento návrh. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vzájemné vztahy České republiky a Sultanátu Omán v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu obou stran se v roce 2011 uskutečnilo v Praze jednání expertních delegací o textu mezinárodní dohody. Následně vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v prosinci 2011. Vhodný termín a místo podpisu se podařilo nalézt až v roce 2019, kdy byla dohoda při příležitosti návštěvy delegace Senátu ČR v Ománu dne 25. března 2019 podepsána.

Text dohody je liberální, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí, stanoví právní základ pro případné provozování leteckých služeb. Dopravcům obou stran nabízí široké možnosti pro komerční využití.

Dovoluji si tedy požádat vás o postoupení této dohody výborům Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jiří Kobza, ale pan poslanec Kobza není přítomen - pan poslanec Holík ho zastoupí. Ale abychom to mohli udělat, protože jsme v prvém čtení, musíme hlasovat. Přivolám poslance do sálu a budeme hlasovat o změně zpravodaje.

 

Zpravodajem pro prvé čtení místo pana poslance Kobzy bude pan poslanec Holík.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 324, přihlášeno 146 poslanců, pro 119, proti nikdo.

 

Pan poslanec Holík je schválen zpravodajem. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, zpráva paní ministryně byla velmi podrobná, takže si dovolím říct jenom pár bodů, které budu sice opakovat, ale jenom abych její zprávu zdůraznil.

Jak už bylo řečeno, Česká republika a Omán nemají diplomatické styky, nemáme taky ani společné letecké spojení. Tato smlouva víceméně jenom umožňuje, nebo dává šanci na přelety jednoho státu nad územím druhého v případě nouze, že by tam letadla mohla přistát. Znovu zopakuji, že tato smlouva nebude mít žádný vliv na zatížení státního rozpočtu. A snad nakonec bych mohl říct, i když s Ománem nemáme diplomatické styky, tak tuto dohodu vidím jako velice dobrý krok ke sblížení obou ekonomik. A pokud můžu, dovolím si navrhnout, aby tato zpráva byla projednána na zahraničním výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Juříček, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, já si myslím, že celkově všechny zahraniční smlouvy by spíš, jestliže se jedná o byznys, tak by měly spíš skončit jako v garančním výboru hospodářském, anebo minimálně aspoň projednané v hospodářském, byť s Ománem nemáme žádné letecké spojení, nicméně přelety můžou být taky o byznysu. Ale obecně bych požádal organizační výbor, aby to dělil podle toho, jestli daně a cla, tak by to mělo skončit na rozpočtovém výboru logicky. A jestli je to o byznysu a potenciálním byznysu, tak by to mělo končit na hospodářském výboru. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, beru to současně jako návrh, aby se tímto návrhem zabýval hospodářský výbor. Jenom připomínám, že u smluv nemáme stanoven garanční výbor.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Je zde návrh od organizačního výboru na zahraniční výbor. Pak zazněl návrh na hospodářský výbor. Navrhuje ještě někdo nějaký další výbor, aby se zabýval návrhem? Ano, pan poslanec Lipavský navrhuje další výbor. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP