(12.00 hodin)

 

Poslanec Jan Lipavský: Omlouvám se, nevěděl jsem, že je rozprava uzavřena. Já jsem se hlásil do faktické poznámky. Standardně mezinárodní smlouvy prostě dostává zahraniční výbor. Pokud si to nějaký výbor chce k sobě zařadit, tak nikdy nebyl problém, aby tam ta smlouva odkázána, takže já si myslím, že organizační výbor to v tuhle chvíli dělá správně, a tu praxi bych rád dodržoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nechal jsem vám slovo, protože jsem chápal, že se to týká přikázání výboru, i když už nebyla rozprava.

 

Budeme postupně rozhodovat o přikázání výborům. Nejprve zahraniční výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 325. Přihlášeno 146 poslanců, pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 326. Přihlášeno 147 poslanců, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu a hospodářskému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu. Současně předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jedná se o

 

197.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem,
podepsaná dne 20. května 2019 v Praze
/sněmovní tisk 533/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tento materiál obsahuje návrh na ratifikaci takzvané readmisní dohody s Mongolskem. Smluvní dokumenty tohoto typu jsou jedním z důležitých nástrojů boje proti nelegální migraci.

Tato dohoda obsahuje zejména základní závazek smluvních stran přijmout zpět na území svého státu občana, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území druhého státu. Dále obsahuje hlavní zásady týkající se postupu při realizaci tohoto závazku, to znamená podávání žádosti, lhůty pro vyřízení, lhůty pro realizaci, ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a tak podobně. Účelem dohody je maximálně urychlit předávání nelegálně pobývajících osob, zkrátit jejich pobyt v zajišťovacích zařízeních, a tím i snížit náklady, které souvisejí s jejich zadržením a následným předáním.

Dohoda je na výslovnou žádost mongolské strany navenek sjednávána jako mezivládní smlouva, vnitrostátně však vyžaduje vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky a ratifikaci prezidentem republiky, neboť jde o mezinárodní smlouvu, která upravuje práva a povinnosti osob a zakotvuje úpravu vyhrazenou v zákonu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Karla Šlechtová. Pan poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, jak sdělil pan ministr, smlouvy o předávání a přebírání osob, které nelegálně pobývají na území státu, jsou takzvané readmisní smlouvy, tvoří právní základ pro realizaci navracení protiprávně pobývajících osob do států jejich původu. V tomto případě se jedná o smlouvu mezi Českou republikou a Mongolskem.

Ve vztahu k Mongolsku není dosud oblast navracení nelegálně pobývajících osob smluvně upravena, a proto se předkládá k odsouhlasení Parlamentu tato dohoda, kterou podporuji, a doporučujeme k dalšímu projednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nevidím nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu po sále. Nikdo se nehlásí, takže končím obecnou rozpravu a táži se, zdali má paní zpravodajka či pan místopředseda zájem o závěrečné slovo. Nemají. Paní poslankyně také nemá zájem o závěrečné slovo, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, že by měl někdo zájem, takže zagonguji. Svolám poslance do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je pro to, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 327. Přihlášeno 147 poslanců, pro 95, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Ještě přečtu omluvu. Omluva je - pan poslanec Jan Volný, omlouvá se mezi 14.30 a 18.00 hodin z pracovních důvodů.

 

Další návrh je bod

 

198.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci
v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi
/sněmovní tisk 594/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr vnitra Jana Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, oblast policejní spolupráce není v současné době ve vzájemných vztazích s Gruzií smluvně upravena a účelem této smlouvy je poskytnout bezpečnostním orgánům potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi.

Spolupráce bude zahrnovat výměnu operativních a strategických informací, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách a při zajišťování bezpečnostních doprovodů letadel. Smlouva dále upravuje věci, které se týkají... (Ministrovi zvoní mobilní telefon. Pobavení v sále.) Omlouvám se. Smlouva dále upravuje věci, které se týkají žádosti o spolupráci, možností odmítnutí spolupráce, hrazení nákladů, ochranu osobních údajů a předávání utajovaných informací a v neposlední řadě smlouva dává české straně možnost sdílet informace poskytnuté gruzínskou stranou s dalšími členskými státy Evropské unie nebo schengenského prostoru.

Děkuji za pozornost a ještě jednou se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, poslanec František Navrkal. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr již k dohodě všechno podstatné řekl, dokonce jsme to měli s fanfárou. Já bych k tomu jen dodal, že se jedná tedy o spolupráci mezi Českou republikou a Gruzií v boji s trestnou činností, která byla Poslanecké sněmovně předložena 17. září 2019 a organizační výbor se jí zabýval 3. října 2019. Jedná se o standardní smlouvu a spíše se divím, že ji naše země ještě neuzavřela. Obdobné smlouvy máme s jinými zeměmi bývalého postsovětského prostoru, mezi nimi například i sousedním státem Gruzie, Arménií.

Kromě toho bych rád dodal, že Gruzie dlouhodobě usiluje o těsnější vztahy s Evropskou unií i NATO. Je dokonce jednou ze zemí evropské politiky Východního partnerství a je také zemí, která dlouhodobě čelí silnému tlaku svého severního souseda. Proto posílení naší spolupráce vidím jako žádoucí a naprosto logické.

Abych to nezdržoval, jedná se o standardní bilaterální smlouvu o boji s trestnou činností a navrhuji ji k odsouhlasení a v souladu s usnesením organizačního výboru ji zároveň navrhuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které... Vy se hlásíte, pane poslanče? Ne. ... do které se zatím nikdo nepřihlásil. Obecnou rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Pan navrhovatel? Nemáte zájem. Nyní tedy se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 328. Přihlášeno 148 poslanců, pro 97, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.***
Přihlásit/registrovat se do ISP