(14.50 hodin)
(pokračuje Šafránková)

Je tedy pochopitelné, že produktivita práce těchto osob nemůže mnohdy odpovídat ani výši minimální mzdy. Ekonomická stabilita a budoucnost zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají tyto občany, je tedy značně závislá právě na jmenovaném příspěvku, který poskytuje Úřad práce. V loňském roce sice došlo k jeho zvýšení o 800 korun, což kompenzovalo zvýšení minimální mzdy o 1 150 korun v roce 2019, k 1. lednu 2020 došlo ovšem k dalšímu navýšení minimální mzdy o 1 250 korun.

Proto se vás, pane premiére, ptám, zda vláda připravuje i v tomto roce adekvátní navýšení tohoto příspěvku, aby nebylo ohroženo zaměstnávání těchto osob, což by bylo z hlediska kvality jejich životů velmi negativní. A pokud ano, tak v jakém časovém horizontu lze očekávat přijetí tohoto vládního nařízení. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní pan poslanec Kopřiva přednese interpelaci ve věci Přátelé koheze. Prosím.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, já jsem zaznamenal ve vašem pravidelném facebookovém hlášení Čau lidi z 2. 2. tohoto roku - a teď budu citovat: "Včera jsem letěl čtyři hodiny do Portugalska a zase zpět. V malém městečku Beja bylo setkání členských států, které čerpají z evropského rozpočtu peníze na kohezi, což jsou hlavně investice na posílení méně rozvinutých oblastí v EU. Podle toho si tyto státy říkají Přátelé koheze. Loni v listopadu jsem stejné setkání uspořádal v Praze. Tohle je asi nejdůležitější věc pro rozpočet 2021 až 2027. Komise dala v květnu 2018 návrh rozpočtu, který je o 52 miliard euro vyšší než ten stávající 2014 až 2020, a zároveň dává o 95 miliard míň na kohezi a zemědělství a centrálně řízené programy, ze kterých čerpají hlavně nejbohatší státy. Posiluje zhruba o 150 miliard euro. Nikdo nám nikdy pořádně nevysvětlil, proč je rozpočet navržený právě takto." A tak dále. A potom tam píšete: "Prošel jsem všechny položky v rozpočtu a mám jasnou představu, které by se daly přesunout ve prospěch koheze a investic."

Jenomže tam chybí konkrétně vyjmenované ty vaše představy. Takže bych se chtěl zeptat, jaké konkrétní přesuny ve víceletém finančním rámci Evropské unie budete navrhovat na té nadcházející mimořádné Evropské radě. Potom by mě také zajímalo, proč si myslíte, že Česká republika potřebuje kohezi. Samozřejmě se shodneme, že by se měly vyrovnávat ty rozdíly mezi členským státy v rámci EU, ale na druhou stranu Česká republika už na tom není celkově tak špatně, aby musela využívat jenom tyto programy, a myslím si, že při troše vůle by se jistě daly využívat už i ty programy, jak vy říkáte, pro ty bohatší státy. Tak se chci zeptat, jestli neuvažujete i nad tím, že by se vytyčily jako priority ty další programy. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času a prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat ve věci Invalidní důchodci - průtahy ve vystavování průkazů ZTP. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se obracím na pana předsedu vlády kvůli dlouhotrvajícímu problému. Minule jsem připomínala, že plošné slevy na jízdné neplatí pro ty držitele i plného invalidního důchodu, kteří nemají současně kartičku ZTP. A ta kartička ZTP je další problém, který tahle vláda dlouhodobě neřeší. Já jsem se tomu věnovala už v červnu 2018, kdy jsem dostala odpověď z Generálního ředitelství Úřadu práce, že ano, že o novou kartičku lze žádat skutečně nejdéle 60 dní předtím, než vyprší platnost.

A teď mám čerstvý případ, kdy se paní ptá, co má dělat, že v říjnu žádala o novou průkazku, čili přesně, když měla možnost konečně zažádat na konci října, protože na konci prosince jí vyprší platnost. Ta vypršela, je únor a paní nemá platnou možnost parkovat s průkazem ZTP, mít slevy a tak dále. Takže máme tady úřad, který není schopen ani vyřídit kartičku ZTP za čtyři měsíce, všichni to víme. Když jsem se v tom roce 2018 na to ptala, tak odpověď byla ano, jsme si toho vědomi. A tito lidé nyní ani nemají nárok na ty slevy na jízdné. I když potom tu kartičku s nejvyšší pravděpodobností opět dostanou.

Já se tedy ptám pana premiéra, co udělá - za prvé - se situací v lékařské posudkové službě, kde jsou takovéto průtahy, za druhé s těmi špatně nastavenými plošnými slevami, kde pouze na držení této kartičky závisí, zda je plní invalidní důchodci dostanou, a za třetí s tím, že nechodí na interpelace a na tyto otázky neodpovídá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. To byla poslední interpelace na předsedu vlády v tomto bloku, takže upozorňuj, že byly vyčerpány všechny přihláškyi na předsedu vlády a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Paní poslankyni Helenu Langšádlovou tedy prosím, aby přednesla interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, a zahájila tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Upozorňuji, že paní ministryně je omluvena. Interpelace bude ve věci daňových slev. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já se obracím na nepřítomnou paní ministryni ve věci zrušení daňové slevy na manželku či manžela. Ve veřejných zdrojích se objevila informace, že plánujete, paní ministryně, zmíněnou daňovou slevu omezit na manželku nebo manžela, kteří pečují o děti, starší příbuzné či postižené, a že máte záměr těm ostatním tuto slevu na dani zrušit. Ráda bych podotkla, že tito manželé či manželky mohou být například studenti, lidé, kteří pobírají invalidní důchod, kdy výše základní výměry je třeba 3 270 korun měsíčně, či senioři s minimálním starobním důchodem, který činí 4 040 korun. Tedy nelze říci, že rodiny, které mají nárok na slevu na dani na manželku nebo na manžela a které o nikoho nepečují, jsou pouze rodiny, které jsou na tom dobře, ale mnohdy to mohou být i rodiny, které jsou v nesnadné ekonomické situaci.

Proto bych se vás, paní ministryně, chtěla zeptat, proč chcete rušit tento nástroj, který, domnívám se, je vhodným nástrojem podpory manželství a rodiny, a proč chcete znevýhodňovat ty občany, kteří žijí v manželství a kteří by naopak měli mít podporu státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně, jak jsem říkal, je omluvena, takže odpoví na vaši interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů, stejně jako pan premiér na všechny interpelace, které na něj byly předneseny.

A nyní pan poslanec Kopřiva přijde na interpelaci na pana ministra Hamáčka, a to ve věci úřední změny pohlaví. Prosím.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já jsem vlastně už podával interpelaci písemnou a teď mám doplňující otázky k té písemné. Je to ve věci úřední změny pohlaví, kde vlastně za současného stavu ta legislativa nutí lidi, kteří si chtějí úředně změnit pohlaví, aby podstoupili operaci, která je sterilizuje. Za to byla Česká republika kritizována, že je to neodůvodněné zasahování do základních lidských práv, konkrétně je to v rozporu s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva a s rozhodnutím Evropského výboru pro sociální práva. Předevčírem rovněž v této věci doporučil senát Ústavního soudu zrušení patřičného paragrafu, to je § 29 nového občanského zákoníku. Ústavní soud zahájí v této věci plenární jednání.

Já jsem spolu s vámi interpeloval i paní ministryni spravedlnosti a pana ministra zdravotnictví a z jejich odpovědí vyplynulo, že se to v mezirezortním připomínkovém řízení vlastně zaseklo na připomínkách Ministerstva vnitra, což jste uvedl i vy v odpovědi na tu písemnou interpelaci. Nicméně mi není úplně jasné, jaké ty připomínky konkrétně jsou, protože - teď budu citovat Ministerstvo spravedlnosti, že "s ohledem na kategorickou povahu těchto připomínek, která neposkytuje dostatečný prostor k odstranění vzniklého rozporu, je zřejmé, že v dohledné době nelze počítat s předložením návrhu vládě".

Tak se chci zeptat, jaké ty kategorické připomínky z Ministerstva vnitra jsou. A pak se chci zeptat, zdali plánujete ten zákon předložit v tomto volebním období, aby legislativa nebyla v rozporu s těmi citovanými nálezy. Zkrátka je to neopodstatněné a je to i v rozporu s těmi mezinárodními doporučeními. Tak se chci zeptat, jestli byste souhlasil s takovou úpravou ideově. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan vicepremiér je přítomen, takže prosím, máte možnost odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP