(9.20 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Čtvrtá z těch upravovaných oblastí je problematika podmínek profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel, přičemž návrhem zákona dochází k dílčímu rozšíření výjimky z požadavku na profesní způsobilost řidičů. Dále se povinnou součástí pravidelného školení řidičů stane vedle výuky rovněž výcvik a při současném částečném umožnění poskytování toho školení prostřednictvím eLearningu, případně simulátoru, čili snažíme se využívat i nových technologií. V návaznosti na přijetí návrhu zákona bude řidičům z třetích zemí umožněno prokazování profesní způsobilosti prostřednictvím osvědčení řidiče vydávaného dopravním úřadem podle konkrétního nařízení.

Hospodářským výborem byly k návrhu zákona přijaty tři pozměňovací návrhy. Jedná se o rozvolnění místní příslušnosti dopravních úřadů ve vztahu k oprávnění řidiče taxislužby a u žadatelů o oprávnění řidiče taxislužby ze třetích zemí zakotvení požadavku na prokázání ještě oprávnění k pobytu na území České republiky. Druhý pozměňovací návrh upřesňuje, že povinnost vybavit vozidlo dokladem o nákladu a tento doklad uchovávat se vztahuje pouze k velkým vozidlům. A konečně třetí pozměňovací návrh byl ve smyslu rozšíření některých výjimek z působnosti tohoto nařízení, odstranění zkrácení okruhu, z něhož musí být přeprava provedena nad 50 km od provozovny dopravce, zjednodušeně řečeno, máme snahu, aby ti dopravci do 50 km od sídla měli jednodušší režim.

Ministerstvo dopravy ke všem těmto pozměňovacím návrhům vyjádřilo kladné stanovisko, souhlasíme s nimi a doporučujeme, aby tak to bylo toto respektováno. Děkuji všem za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Přečtu několik omluv. Omlouval se pan Mikuláš Ferjenčík dnes od 9 do 9.15 hodin z rodinných důvodů, poslanec Radek Holomčík dnes od 9 do 10.30 hodin z osobních důvodů a poslankyně Pavla Golasowská se omlouvá dnes od 13.30 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 643/1 a 643/2. Paní zpravodajka hospodářského výboru poslankyně Zuzana Ožanová už stojí na svém místě a já ji poprosím, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením hospodářského výboru z 38. schůze ze dne 19. února 2020 k vládnímu návrhu zákona o silniční dopravě, sněmovní tisk 643.

Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 643 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Zde si dovolím odkázat na písemné vyhotovení tisku 643/2, kde se konkrétně jedná o deset změn a doplňků, které upravují zejména povinnosti řidičů taxislužeb a činnosti dopravního úřadu. Blíže s těmito změnami seznámil již pan ministr ve svém úvodním slovu.

Dále hospodářský výbor zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Hospodářský výbor dále pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu a do té jste v tuto chvíli přihlášena jako první. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Ještě jednou, děkuji vám za slovo. Načetla jsem do systému pozměňovací návrh pod číslem 4478. Dovolím si přečíst celé jeho znění.

V článku 7 se slova "dnem 23. května 2020" nahrazují slovy "prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení".

Dovolím si krátce odůvodnit. Vzhledem k tomu, že transpoziční lhůta směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/ 645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu, a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech uplyne 23. května 2020, což je původně navrhovaný den nabytí účinnosti zákona, je třeba posunout den nabytí účinnosti navrhované právní úpravy tak, aby byla zohledněna předpokládaná délka zbývajícího legislativního procesu.

Já bych to shrnula jednoduše: Do 23. května 2020 to fakt nemůžeme stihnout. Proto je dán návrh na to, abychom prodloužili lhůtu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Jako další je do obecné rozpravy přihlášen poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych tady představil tři pozměňovací návrhy. Jedná se o tisky 448/5, 448/6 a 448/7. Zkusím krátce každý z nich okomentovat. Ten první umožní podmínit licenci řidiče taxislužby složením zkoušky znalostí z právních předpisů. Jedná se o úpravu, kterou teď používá Ostrava, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Jablonec, Pardubice, Havířov, Karviná, Bohumín, Přerov, Jihlava, Frýdek-Místek, Písek, České Budějovice, Hradec Králové, Vsetín, Opava či Hodonín, a je to zkouška, která alespoň trošku řidiče vyzkouší, zda se orientuje v právním prostředí, ve kterém se pohybuje.

Co se týče pozměňovacího návrhu 448/6, tak tam jde o to, aby se ztížilo to, že řidiči taxislužby znesnadňují své kontroly. Je to poměrně velký problém, protože u mnoha řidičů taxislužby je potřeba si objednat přepravu pomocí mobilního telefonu, SIM karty nebo platební karty. A v tuto chvíli například pražský magistrát má od řidičů, kteří zjistí, že se jedná o kontrolu, tak má zablokováno 26 mobilních telefonů, 28 SIM karet, 28 e-mailových adres a 10 platebních karet, čímž se neustále komplikuje efektivní kontrola taxislužby a její kvality. Takže to je návrh, který by znemožnil, aby docházelo k blokování telefonů, SIM karet, mailů a platebních karet, a tím znesnadňování té kontroly.

A 448/7 je pozměňovací návrh, který umožní řešit obecní mobilitu. Jedná se o sdílené koloběžky a sdílená kola. Tato úprava je nezbytná proto, aby se vyřešily problémy, že lidé neustále zakopávají o sdílené koloběžky, že vlastně je takové jako právní vakuum. Nikdo neví, jakým způsobem to řešit, řeší se to tak jako ad hoc, odvážný starosta to sváží na jedno místo, ale je tak trošku jako na vodě celé to řešení, tak toto by tomu dalo řád. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě ve druhém čtení tohoto tisku. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím, je zájem o závěrečná slova ze strany paní zpravodajky nebo pana ministra? Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy musí být odůvodněny. Jako první poslankyně Ožanová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedo. Již v obecné rozpravě jsem odůvodnila svůj pozměňovací návrh, k němuž se přihlašuji, a je v systému zaveden pod číslem 4478. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Do podrobné rozpravy je dále přihlášen poslanec Čižinský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Přihlašuji se ke sněmovním tiskům 448/5, 448/6 a 448/7. Již jsem to tady podrobně zdůvodnil, ale skutečně to jsou velmi závažné problémy, protože pokud řidiči taxislužby nebudou vůbec znát právní prostředí, nebude se od nich vůbec vyžadovat, aby se aspoň trošku orientovali, tak na to bude doplácet klient, bude na to doplácet zákazník, a pokud jim zůstane možnost ještě blokovat kontroly, zablokovávat si u kontrolorů SIM karty, platební karty, e-maily nebo mobilní telefony, tak ta efektivní kontrola bude velmi složitá. Pokud chceme obcím umožnit dávat pravidla pro sdílené koloběžky, sdílená kola, tak poprosím také o podporu toho posledního pozměňovacího návrhu. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP