(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dalším bodem dle schváleného pořadu je bod číslo 14, který tímto otvírám. Je to

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 589/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, kterého tímto požádám, aby se ujal slova. Ještě jednou poprosím o klid v sále! Děkuji.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tak jak už jsem zde měl možnost představit v rámci prvního čtení, tak hlavním cílem tohoto návrhu zákona je provést transpozici směrnice Rady Evropské unie, a to ze dne 23. ledna 2018. Cílem je zdokonalit a optimalizovat stávající systém ochrany námořníků pro případ jejich opuštění. Dochází k doplnění stávající zákonné povinnosti provozovatele námořního plavidla mít po celou dobu jeho provozování uzavřeno pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a případně jiného finančního plnění, vyplývajícího ze základního pracovněprávního vztahu. V návaznosti na toto nařízení dochází především k určení námořního úřadu, jímž je podle zákona o námořní plavbě právě Ministerstvo dopravy.

Kromě implementace výše uvedených unijních předpisů jsou v předloženém návrhu zákona ve značné míře v omezeném rozsahu obsaženy i změny unijně irelevantní, vyžádané potřebami aplikační praxe. Uvedu příklad: Navrhuje se např. explicitně vyloučit možnost provozovat lodě s jaderným pohonem pod státní vlajkou České republiky, případně upřesnit požadavek na usazení provozovatele námořního plavidla a výslovně zakotvit tento požadavek jakožto podmínku pro zápis námořního plavidla do Námořního rejstříku České republiky apod.

K návrhu zákona nebyly dosud podány žádné pozměňovací návrhy, takže prosím, jestli by bylo možné tento zákon pustit dále do dalšího čtení a děkuji vám tímto za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 589/1 a 2. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Feranec, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Milan Feranec: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru z 38. schůze ze dne 19. února 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 61/2000 o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodářský výbor po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk 589 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona, a pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen právě pan poslanec Feranec. Takže teď si sedl a už si zase může stoupnout. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Já budu pokračovat. Dovolte mi, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu, který byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Ten pozměňovací návrh je jednoduchý, týká se změny účinnosti zákona. Původně navržená účinnost 16. února 2020, nově se navrhuje, aby byla stanovena prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Odůvodnění je prosté - 16. února 2020 už uplynulo. Původně to bylo stanoveno vlastně z hlediska lhůty pro implementaci, takže se navrhuje toto posunutí účinnosti zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v obecné rozpravě ve druhém čtení k tomuto tisku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova - pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak. Žádný návrh na vrácení k novému projednání nezazněl. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Tak a o slovo se opět hlásí pan poslanec Feranec.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Dovolte mi, abych se tímto přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument číslo 4482. Ve zdůvodnění odkazuji na to, co jsem uvedl v obecné rozpravě a na podrobné písemné zdůvodnění uvedené v tomto sněmovním dokumentu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Opět, je zde zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra? Není, ani ze strany pana zpravodaje. Návrh na vrácení nepadl, ani návrh na zkrácení lhůty, tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám bod číslo 15, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 643/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona je zaměřen na vybraná témata, jež musí být předmětem zvláštní vnitrostátní regulace za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Tematicky a zjednodušeně lze návrh zákona rozčlenit do čtyř hlavních oblastí, což jsem zde představoval již v prvním čtení, přesto si dovolím ty čtyři hlavní oblasti alespoň v krátkosti opětovně uvést.

První z upravovaných oblastí je problematika požadavků kladených na dobu řízení tzv. velkých vozidel. Jedná se o bezpečnostní přestávky, jedná se o dobu odpočinku, jedná se o dobu vedení a uchovávání záznamů o všech těchto skutečnostech, a návrhem toho zákona se stanoví povinnost dopravců směřující k zajištění těchto požadavků, a to podle unijního nařízení.

Druhá z těch upravovaných oblastí je problematika kontroly, správního trestání za případné nedodržení těchto požadavků, které jsem řekl v tom bodě číslo jedna, čili opět se jedná o dobu řízení vozidla, jedná se o bezpečnostní přestávky, jedná se o dobu odpočinku apod. Je třeba říci, že tímto oprávněním, které se rozšiřuje - jedná se o oprávnění vybírat kauce v režimu zákona o silniční dopravě - budou nově disponovat zejména dopravní úřady ve smyslu tohoto zákona. Čili návrhem tohoto zákona se též ukládá výslovný zákaz výroby, nabízení, případně propagace, prodeje nebo montáže zařízení, která jsou určena k neoprávněné změně údajů vedených tachografem.

Třetí z těch upravovaných oblastí je problematika vydávání a odevzdávání karet tachografu, vedení příslušného informačního systému, přičemž smyslem nebo návrhem toho zákona tak dochází k provedení řady relativně dílčích změn ve smyslu vydávání a odevzdávání ať už karet řidiče, karet podniku, karet dílny, kontrolních karet a podobně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP