(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další do podrobné rozpravy pan poslanec Janda.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, touto cestou se za omluveného kolegu Vojtěcha Munzara přihlašuji k jeho pozměňovacímu návrhu, který naleznete ve sněmovním systému pod číslem 4394. Předložený pozměňovací návrh reaguje na skutečnost, že v novém návrhu zákona dochází k naprosto nepochopitelné a v návrhu neopodstatněné změně regulací, díky níž dochází k omezení dojezdů na 50 kilometrů od provozovny dopravce, a to například u vozidel používaných pro svoz mléka, přepravu zvířecích odpadů či vozidla zemědělských, pěstitelských, lesnických a chovatelských podniků. Zmíněný poslanecký návrh pana kolegy Munzara, k němuž se tímto za něj přihlašuji, na tuto skutečnost reaguje a zvýšení regulace ruší. Obdobný pozměňovací návrh již přijal za své hospodářský výbor, avšak tento pozměňovací návrh je dle nepřítomného kolegy Munzara formulačně lepší. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo - pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já předkládám pozměňovací návrh, který zní, že v novelizačním bodu 40 se spojka "a" nahrazuje čárkou a tečka na konci se nahrazuje slovy "a slova 'sto tisíc korun' se nahrazují slovy 'dvě stě tisíc korun'".

Obsahem toho pozměňovacího návrhu je navýšení kauce, a to z toho důvodu, že ta kauce nebyla navyšována v návaznosti na inflaci a na skutečnost, že při aplikaci toho právního předpisu v podmínkách některých samospráv dochází k tomu, že ta kauce se jeví jako nedostatečně vysoká, tak aby měla potřebný účinek. Dochází totiž k tomu, že taxikáři se sjedou na jednom místě, vysolí tam na místě - a teď mluvím ne o těch, kteří jsou poctiví a se kterými nejsou problémy, ale o těch, se kterými jsou notorické problémy, což je několik jednotek taxikářů - tak se sjedou na místě, vysolí těch sto tisíc korun a pokračují dále ve své činnosti. Takže já si myslím, že tam by mělo dojít k navýšení, tak aby ta kauce skutečně měla ten potřebný účinek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, kdo dál se hlásí v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Žádné návrhy k hlasování nezazněly, já končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji.

 

Otevírám bod číslo

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 645/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Já bych vás rád poprosil o klid v sále, případné rozhovory prosím přeneste do předsálí. Ještě jednou prosím o klid. Děkuji. A prosím diskutující, aby šli do předsálí případně, jenže oni mě neslyší, když diskutují. To je ten problém. (Hluk v jednacím sále přetrvává, hlouček poslanců stále debatuje blízko řečnického pultu.)

Pane ministře, zkuste to.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Zkusím to. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Stojím před vámi s návrhem školského zákona, který byl velmi hojně diskutován v rámci prvního čtení, a důvody předložení tohoto zákona jsem během těch tří běhů, tří dnů prvního čtení, kdy jsme se tady nad tímto zákonem potkávali, měl možnost myslím podrobně představit. To znamená, ty důvody se nezměnily a nikoho snad tedy nepřekvapím, když pouze stručně uvedu, že cíl návrhu spočívá v komplexní úpravě modelu a hodnocení maturitní zkoušky, a s tím, že to asi v tuto chvíli nejvíce mediálně frekventované je, že by zůstala zachována možnost volby maturity u maturity z matematiky, to znamená volnost volby mezi matematikou a cizím jazykem. Není to žádné novum.

To, co se tady v prvním čtení objevovalo, že někdo ruší matematiku a tak dále, to se samozřejmě vůbec neděje. Jenom cílem je, aby zůstala zachována možnost volby, a to jak pro gymnázia, tak pro ostatní. (Hluk v jednacím sále přetrvává, hlouček poslanců stále debatuje blízko řečnického pultu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás, pane ministře, na okamžik přeruším. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím o klid v sále. Ještě jednou žádám ty, kteří diskutují v podstatě nedaleko řečnického pultu, aby se domlouvali venku v předsálí. Děkuji.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji také. Vzhledem k pozměňujícím návrhům a také k pozměňujícímu návrhu poslanců Kateřiny Valachové, Karla Raise a Ivo Vondráka, který projednal a doporučil školský výbor, shrnu původní jádro samotného vládního návrhu, o jehož zachování stále usiluji jako ministr školství.

Od školního roku 2020/2021 vládním návrhem dochází k omezení zkoušek společné části maturitní zkoušky, tedy chcete-li té státní části, pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky, tedy zjednodušeně ze státu zpátky na školu, zatímco do roku 2020 se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konají ve společné části maturitní zkoušky z tří dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce, ústní zkoušky. Od školního roku 2020/2021 se navrhuje zrušit platnou, ale zatím neúčinnou právní úpravu, podle které měly být povinné tři zkoušky společné části maturitní zkoušky: český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika, a to zejména z důvodu povinné zkoušky ze zkušebního předmětu matematika. Ergo kladívko jde o to, aby byla zachována ta volba, jak jsem říkal v úvodu svého příspěvku.

Nebudu zde opakovat, že pokud jde o důvody týkající se změny zkoušky z matematiky, tak ty nepominuly, naopak si myslím, že jsou platné, jsou podloženy jasnými čísly. Pouze zdůrazňuji, že maturitní zkoušku z matematiky, a zdůrazňuji to opakovaně ve svém úvodním slově, nikdo neruší. Chceme zachovat možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem, jako to bylo doposud. Navíc uvádím, že od školního roku 2020/2021, tedy od zkušebního období roku 2021, se zavádí nová nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující, nebo chcete-li, zase ve veřejném prostoru známé jako Matematika+. To je zkouška, jejímž absolvování už v tuto chvíli myslím 17 fakult bere jako úroveň maturity z matematiky, kterou vnímá jako postačující pro splnění podmínek přijímacího řízení.

V této souvislosti zmiňuji, že již zmiňovaný pozměňující návrh, který doporučil školský výbor, počítá pouze s odkladem dosud neúčinných ustanovení školského zákona týkajících se zkoušky z matematiky o dva roky. A chci, aby zaznělo v mém úvodním slovu, že s tímto návrhem jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nesouhlasíme.

Pokud jde o další návrhy doporučené školským výborem, pak většinu z nich vítám. Mezi těmi předloženými pozměňujícími návrhy bych si dovolil upozornit především na návrh, který předložila paní poslankyně Melková a který kromě částečné debyrokratizace související s některými náležitostmi financování škol, tedy tolik volané snížení administrativní zátěže, dále umožňuje hrazení nákladů na dopravu na akce v rámci vzdělávání ze státního rozpočtu, z takzvaných ONIV školy. Je to záležitost, která by, pokud zároveň školám poskytneme dostatečnou výši těchto ostatních neinvestičních výdajů, tak způsobí to, po čem řada z vás volá, to znamená, že škola bude mít mnohem větší možnost hradit náklady spojené ať už s lyžařskými kurzy, nebo s plaváním, nebo s návštěvou paměťových institucí, muzeí, divadel, anebo také častokrát zmiňovaných science center. Návrh dále přináší možnost zohlednit různou strukturu školských služeb realizovaných školskými zařízeními mezi kraji, tedy je to další nástroj, pokud tento pozměňující návrh, který podporuji, projde, jakým způsobem odstranit ty regionální nerovnosti a nerovnosti mezi školami.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych byl velmi rád, kdyby se s ohledem na jistotu budoucích maturantů a jejich učitelů podařilo ukončit projednávání tohoto tisku ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny, a samozřejmě v rámci druhého čtení se těším na konstruktivní debatu. Děkuji. (Hluk v jednacím sále přetrvává, hlouček poslanců stále debatuje blízko řečnického pultu.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP