(12.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám, paní ministryně, děkuji. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, jej rozhodnutím předsedy projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 784/1. Já teď poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila jako zpravodaj za výbor pro sociální politiku. Já zpravodajskou zprávu, kterou mám připravenou, předčítat nebudu, protože zde vše důležité sdělila paní ministryně práce a sociálních věcí Maláčová. Já bych vás jen informovala o tom, že náš výbor pro sociální politiku zasedl dnes ráno v 8 hodin, protože jsme měli lhůtu pro usnesení do 10 hodin. To jsme splnili a usnesení, které bylo schváleno, je zavedeno pod sněmovním tiskem 784/1.

Chtěla bych vás informovat, že do výboru pro sociální politiku bylo podáno 21 pozměňovacích návrhů, které se mnohdy shodovaly, nicméně jsme o nich hlasovali a výborem pro sociální politiku byly přijaty dva pozměňovací návrhy. Jeden pozměňovací návrh je od pana poslance Sklenáka, který se týká toho, aby ošetřovné pobíraly i děti starší 13 let, pokud mají stupeň závislosti alespoň I. Můj pozměňovací návrh se týká toho, aby se při ošetřovném mohli rodiče střídat ne jenom jednou, ale podle jejich situace a potřeby, a také to, aby se ošetřovné vyplácelo jedenkrát měsíčně. Takže tyto dva pozměňovací návrhy byly přijaty.

Jak řekla paní ministryně Maláčová, byly tam tři okruhy pozměňovacích návrhů. Myslím si, že se k nim zde i jednotliví poslanci budou chtít znovu vyjádřit. Bylo tam 80 %. Já bych si zde jen dovolila říci, že nejenom sociální demokracie, ale určitě celá vláda bude diskutovat o tom, pokud by toto opatření trvalo déle, abyste se sešli jako vláda znovu a diskutovali o tom eventuálním navýšení. Takže si určitě nemyslím, že by to byla jenom sociální demokracie.

Já bych si teď dovolila přečíst vám usnesení, které bylo přijato výborem pro sociální politiku.

Usnesení výboru pro sociální politiku ze 47. schůze ze dne 24. března 2020 k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 784.

Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19.00 hodin dne 24. března 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /ST 784/ ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů:

1. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují slova "nebo z důvodu péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření při epidemii. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění."

2. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) V rámci podpůrčí doby stanovené podle odstavce 1 je možné vystřídání podle § 39 odst. 4 věty první zákona o nemocenském pojištění i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu; podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče. V případě vystřídání podle věty první se ošetřovné vyplácí každému oprávněnému za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny jeho péče vykázané na předepsaném tiskopisu; na tomto tiskopisu se uvádějí též dny, v nichž o dítě (osobu) pečoval druhý oprávněný."

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. Na konci nově označeného odst. 4 se vkládá text " , pokud se nestanoví jinak v odstavci 3";

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby

se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny,

ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

To je za mě jako zpravodaje prozatím vše. (Předsedající gonguje.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. A nyní bychom měli rozhodnout o tom, zda povedeme či nepovedeme obecnou rozpravu, a o omezení řečnické doby na pět minut. Já jsem slíbil, že vždycky dám všem prostor, aby mohli dojít ze svých kanceláří. Prosím vás, já teď přeruším jednání na dvě minuty, abych dal všem šanci, i těm, kteří mají vzdálenou kancelář, aby sem mohli přijít. Současně jsem všechny předvolal. (Předsedající stále gonguje.)

 

(Jednání přerušeno od 12.46 do 12.48 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme tedy hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto bodu. Na základě doporučení výboru i na základě předchozí dohody z grémia bychom měli rozhodnout o tom, že se obecná rozprava povede, nicméně v ní bude, a to i v podrobné rozpravě, omezená řečnická doba na pět minut.

 

Nejprve tedy o tom, zda vůbec povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 9 přihlášeno 104, pro 75, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP