(12.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Před projednáním bodu

 

1.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 784/ - zkrácené jednání

bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Takto budeme postupovat u každého z těchto zákonů, jenom připomínám.

Já otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k samotnému hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 784 ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro přednesené usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 105, pro 101, proti nikdo, návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednání samotného návrhu. Otevírám tento bod a od této chvíle tedy prosím o zvážení nezbytnosti přítomnosti všech v sále. Dále můžeme fungovat už jednodušším režimu. Je důležité, aby byl přítomen příslušný ministr, zpravodaj, případně osoba vystupující za každý z klubů.

Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 784, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová. Já paní ministryni poprosím, aby se ujala slova.

Připomínám, že prvé čtení se nekoná, jsme už ve druhém čtení. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto návrhem se otevírá druhá fronta tzv. boje proti koronaviru, a to ta ekonomická fronta. To znamená, bojujeme o to, abychom zachránili naši ekonomiku a pracovní místa a tu rekordní zaměstnanost, kterou jsme donedávna v České republice měli, a pevně doufám, že ještě mít budeme.

Velmi stručně, co v tomto mimořádném zákoně, který byl předložen pro tuto mimořádnou situaci, navrhujeme. Navrhujeme prodloužení podpůrčí doby po celou dobu trvání mimořádného opatření, tzn. po celou dobu, než bude opět zahájena výuka na školách. Za druhé, navrhujeme rozšíření věku způsobilosti u dětí až do 13. narozenin namísto 10. narozenin. Za třetí navrhujeme možnost vyplácet ošetřovné i například na děti předškolního věku, když se zřizovatel rozhodl o uzavření tohoto předškolního zařízení. Doposud bylo ošetřovné vypláceno pouze na základě právního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí. Za čtvrté navrhujeme vyplácet rozšířené ošetřovné i pro handicapované, kterým jsme uzavřeli kvůli epidemii např. denní nebo týdenní stacionáře.

Ráda bych upozornila, protože to v předchozí debatě zaznívalo, že se navrhuje ošetřovné ve výši 60 % redukovaného vyměřovacího základu, to je důležitý a podstatný detail. Jedná se o redukovaný vyměřovací základ. Tzn., když to mám zjednodušit, tak čím nižší máte mzdu, tím vyšší procento náhrady k čisté mzdě dostanete. Jen pro vaši informaci, tak pokud má někdo hrubou měsíční mzdu 20 tisíc Kč, tak ošetřovné za 30 dnů za měsíc činí 10 680 Kč čistého, což je v poměru k čisté mzdě, která bez slevy na dítě činí 15 856 Kč, 67 %. Pokud máte hrubou měsíční mzdu 25 tisíc, tak ošetřovné za 30 dnů, ošetřovné se počítá za kalendářní den, je 13 320 Kč, přičemž čistá měsíční mzda bez slevy na dítě u této mzdy je 19 303 Kč, tzn. 69 %.

Ještě bych k tomu chtěla říci, že ošetřovné pro živnostníky, které jsem původně navrhovala, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, si převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, to znamená, pomocí vládního programu ošetřovné pro OSVČ bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to ve stejném režimu, jako je ošetřovné pro zaměstnance, tedy stejný věk dítěte, stejné podmínky, zjednodušená administrace.

Ještě k výplatě dávky. Dávku vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení. Žádost o ošetřovné, kterou potvrdí škola, podepíše rodič a zaměstnavatel postoupí právě okresní správě. Dávka se vyplácí do jednoho měsíce od předání kompletně vyplněné žádosti. V této krizi bude dávka vyplácena jako peněžitá pomoc v mateřství, to znamená na konci kalendářního měsíce, pokud rodič ošetřovné ukončí dříve, tak samozřejmě dříve. Důležité je říci, že ti rodiče, kteří si již požádali o ošetřovné, nemusí žádat znovu. To poběží automaticky a bude se vyplácet i zpětně, i za ty dny, které nebyly zákonně pokryty. Většině rodičů končí ošetřovné nebo skončilo minulý čtvrtek a do té doby, než zákon nabude účinnosti, rodiče nemusí mít strach a dávka bude pokryta.

Poslední nebo předposlední věc, kterou bych chtěla uvést. Objevují se zde návrhy na to, aby ošetřovné bylo vypláceno ve výši 80 % předchozího příjmu. to je původní návrh, s kterým jsem šla na vyjednávání do vlády. Nicméně musím říci, že v tuto chvíli, protože nevíme, jak dlouho boj s koronavirem bude trvat, v tuto chvíli jsme se rozhodli prioritizovat záchranu pracovních míst. Program Antivirus, což je zjednodušeně řečeno režim kurzarbeitu, bude velmi nákladná záležitost. A jestli se máme rozhodnout, jak postavit naši ekonomiku nejlépe na nohy, tak v tuto chvíli prioritizujeme záchranu pracovních míst. Nicméně já jsem to dnes již slibovala na sociálním výboru, pokud by tento mimořádný stav měl být dlouhodobý, tak sociální demokracie bude navýšení ošetřovného při zohlednění redukovaného vyměřovacího základu prosazovat.

Poslední věc, protože se tu v posledních dnech velmi děkuje, tak já bych chtěla zejména poděkovat zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení a zaměstnancům Úřadu práce. Pravděpodobně se budete ptát, proč děkujeme úředníkům, kteří jsou za svou práci placeni. Já to ráda vysvětlím. Jsou to lidé, kteří mají děti, a přesto se ve velké míře rozhodli s nimi nezůstat doma. Jsou to lidé, kteří mohou také onemocnět, a přesto Úřad práce i Česká správa sociálního zabezpečení budou mít v příštích týdnech nesmírnou práci navíc. Jen pro vaši představu, očekáváme stovky tisíc žádostí jak na úřadech práce, tak na České správě sociálního zabezpečení, nad rámec běžné agendy. Očekáváme žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc. Očekáváme zvýšený počet uchazečů o zprostředkování zaměstnání a očekáváme také velké množství na úřadech práce žádostí o proplacení příspěvků na mzdy pro firmy v rámci programu Antivirus.

Na České správě sociálního zabezpečení očekáváme extrémní zátěž spojenou s výplatou nemocenské, ale také s výplatou ošetřovného. Jen v souvislosti s tímto zákonem očekáváme dalších 190 tisíc žádostí o ošetřovné. 180 tisíc u rodičů s dětmi do 13 let, 10 tisíc pak pro ty rodinné příslušníky, kterým jsme kvůli ochraně veřejného zdraví zavřeli denní, týdenní stacionáře a další sociální služby.

Ještě jednou tedy děkuji všem zaměstnancům v resortu MPSV za to, že v této těžké době budou dělat maximum pro to, aby každý dostal finanční prostředky, které potřebuje pro to, abychom udrželi naši ekonomiku v chodu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP