Úterý 7. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

7.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 809/ - zkrácené jednání

Abychom to mohli projednat, podle § 89 odst. 5 je třeba posoudit, zda podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání trvají. Hlásí se někdo? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 809, ve zkráceném jednání."

Zahájil jsem hlasování číslo 25 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 25. Ze 102 pro 78, proti nikdo. Návrh byl schválen, budeme tedy pokračovat.

 

Podle dohody nebudou uplatňovány faktické poznámky v souladu s § 60 jednacího řádu a i u tohoto sněmovního tisku vystoupí dle dohody z politického grémia vždy jeden poslanec za každý klub, a to na pět minut. Návrh na hlasování předneseme až v bodu, takže můžeme zahájit a požádám ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby z pověření vlády tisk 809 ve zkráceném jednání uvedla. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Tento návrh je provázán opět s vyhlášeným nouzovým stavem a předkládáme ho z toho důvodu, že potřebujeme usnadnit komunikaci s Úřadem práce při zprostředkování práce a při plnění povinností ze strany uchazečů o práci. Chceme tímto návrhem usnadnit získání příspěvku na podporu zaměstnávání zdravotně postižených a příspěvku v rámci cíleného programu k řešení zaměstnanosti, to je ten takzvaný program Antivirus, dle § 120 zákona o zaměstnanosti.

Konkrétně jde o upuštění od prokazování podmínky bezdlužnosti, neznamená to však, že zaměstnavatelé budou moci přestat plnit své závazky, ale my nebudeme chtít prokázat bezdlužnost. A ten důvod je jednoduchý - máme tu nouzový stav a zaměstnavatelé nebudou moci potvrzení získat včas a úřady práce jsou v tuto chvíli extrémně vytížené.

Dále navrhujeme započítat také náhradu mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, a to v rámci poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání zdravotně postižených na chráněném trhu práce. Opatření nebudou mít žádné dopady na státní rozpočet a předkládáme to v legislativním stavu nouze, protože chceme urychleně řešit situaci zaměstnavatelů ve vztahu k zachování zaměstnanosti, to je zejména ten program Antivirus, ale také k zachování pracovních míst na chráněném trhu práce.

Další věc, která je v tomto návrhu zákona uvedena, tak nově se budou moci uchazeči hlásit úřadům práce odkudkoliv, nikoliv pouze z místa trvalého bydliště, a také online.

Dále bych chtěla zmínit, že souhlasím s pozměňovacím návrhem pana poslance Kaňkovského, a to ve znění legislativně technických úprav.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji a dovolím si vás požádat o podporu tohoto potřebného zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 809/1. Požádám nyní paní poslankyni, zpravodajku Lenku Dražilovou, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu zákona ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Jak už bylo řečeno, výbor pro sociální politiku se k tomuto vládnímu návrhu sešel dnes a přijal usnesení číslo 167 k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Po úvodním slově náměstka ministry práce a sociálních věcí Petra Hůrky, zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Dražilové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19.00 hodin dne 7. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 809, ve znění tohoto přijatého pozměňovacího návrhu:

K části první

Za § 4 se vkládá § 5, který zní: Dohoda mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem uzavřená na základě cíleného programu podle § 120 zákona o zaměstnanosti schváleného vládou v době platnosti mimořádných opatření se pro potřeby zákona o Registru smluv považuje za smlouvu uzavřenou za účelem zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví a majetek.

Následující paragrafy se přečíslují.

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu. Do rozpravy se jako první hlásil pan poslanec Kubíček se standardním návrhem, o kterém rozhodneme následně.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. A poněkolikáté dovoluji si navrhnout, aby bylo zkráceno vystoupení poslanců v obecné i podrobné rozpravě na pět minut, a to jedenkrát v podrobné a jedenkrát v obecné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 26, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 26. Z přítomných 101 poslance pro 70, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme se tedy tím řídit a v rozpravě pokračujeme vystoupením paní poslankyně Šafránkové, připraví se Vít Kaňkovský. Paní poslankyně, máte slovo, měřím vám čas.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. I zde bych ráda řekla, že náš poslanecký klub SPD podporuje navrhovaná opatření, kdy se mění některé podmínky pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a prodlužuje se lhůta pro oznámení o pracovní neschopnosti uchazečů o zaměstnání.

V rámci epidemiologických opatření je omezení fyzických kontaktů klientů a pracovníků úřadů práce tam, kde to není nezbytné, rozumným krokem. Možnost nemuset dočasně prokazovat bezdlužnost zaměstnavatele pro účely stanovení výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh zohlednit v rámci poskytnutí příspěvku také náhradu mzdy poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně zaměstnavatele po dobu nouzového stavu taktéž vítáme. Je to v zájmu těchto zaměstnavatelů i jejich zdravotně hendikepovaných zaměstnanců. Touto problematikou se zabýváme dlouhodobě a jednáme s panem premiérem o dalších úpravách, které podpoří udržení pracovních míst našich zdravotně postižených spoluobčanů, což je pro ně zásadní nejen z ekonomického hlediska a nejen v době koronavirové pandemie.

Dále také podpoříme i pozměňovací návrh, který by zajistil, že dohody uzavírané na základě programu zaměstnanosti se budou považovat za smlouvy, které nabývají účinnosti okamžitě bez potřeby vyčkávat na jejich zveřejnění v registru smluv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času a nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, který je přihlášen do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL ke sněmovnímu tisku 809.

Poslanecký klub tento vládní návrh podpoří. Považujeme změny navržené v oblasti zaměstnanosti za velmi potřebné a jsem rád, že si výbor pro sociální politiku osvojil můj pozměňovací návrh, který má spíše technicistní ráz, a týká se to už zmíněné účinnosti smluv, které budou uzavírány mezi zaměstnavateli a úřadem práce. Mělo by to trošičku rozvázat ruce teď v tuto chvíli velmi přetíženým pracovníkům úřadů práce tak, aby nebyli nuceni okamžitě zanášet smlouvy do registru smluv. Účinnost smluv bude okamžitá, nicméně ta zákonná povinnost zanést smlouvy do registru smluv samozřejmě zůstává nedotčena. Budu rád za podporu tohoto pozměňovacího návrhu a věřím, že projde i celý návrh zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Končím obecnou rozpravu. Protože do ní nemám žádnou jinou přihlášku, ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Není tomu tak. Mohu otevřít rozpravu podrobnou, ve které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme postupovat stejným způsobem, to znamená, že navrhnu přerušení tohoto bodu až do ukončení bodu č. 5, tedy tisku 813.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 27, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 27 přítomen 101 poslanec, pro 73, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme tedy ukončit bod č. 7.

 

Máme přerušeny všechny body s tím, že máme ukončena druhá čtení. Vracíme se do bodu

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP