(Schůze zahájena v 17.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, jestli tady nějaký je. A jestli ne, tak budu doufat, že se brzy dostaví. Zahajuji 44. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí, jak bylo řečeno na 43. schůzi Poslanecké sněmovny, případně to můžeme doplnit, pokud by někdo mezitím kartu ztratil.

Tuto schůzi svolal předseda Sněmovny v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož vyhlásil stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou ve čtvrtek 2. dubna.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Svolám kolegy do sálu. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Ale v tuto chvíli nemáme dostatečnou účast, abychom tak mohli určit, takže já chvíli posečkám, jestli se nám počet poslanců - (Z pléna: Zagongovat!) Už jsem gongoval. - počet poslanců zvýší nad potřebné minimum, abychom mohli schválit ověřovatele schůze. A jestli se tak nestane, tak budu nucen schůzi přerušit. Nicméně stále přicházejí poslanci, takže myslím, že je naděje, že té potřebné mety 66 poslanců dosáhneme. Ještě někdo? (Na tabuli je údaj 67 přítomných.) Tak snad.

 

Takže já zopakuji, navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského ověřovateli této, tedy 44. schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 1 bylo nakonec přihlášeno 80 poslanců a poslankyň, pro 78, proti nikdo. Takže já konstatuji, že jsme ověřovateli 44. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Berkovce a poslance Čižinského.

 

Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 43. schůzi. Žádné doplnění zde v tuto chvíli nemám. Potvrzuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Paní poslankyně, páni poslanci, ve čtvrtek 17. (správně 19.) března tohoto roku předseda svým rozhodnutím č. 41 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Sněmovny. Jedná se o:

- sněmovní tisk číslo 791 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů;

- sněmovní tisk 798 - vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020;

- sněmovní tisk 803 - vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů;

- sněmovní tisk 806, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů, což je zákon o realitním zprostředkování;

- sněmovní tisk 807 - vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu;

- sněmovní tisk 808 - vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2;

- sněmovní tisk 809 - vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

- sněmovní tisk 810 - vládní návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky;

- sněmovní tisk 811, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů;

- sněmovní tisk 812, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.;

- sněmovní tisk 813 - vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19;

- sněmovní tisk 814, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů;

- sněmovní tisk 815 - vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty;

- sněmovní tisk 816 - vládní návrh o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání;

- sněmovní tisk 817, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 116/1993 Sb. (správně 166/1993 Sb.), o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, což jsou rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 44 ze dne 31. března a č. 45 ze dne 2. dubna rozhodl předseda o projednání předložených návrhů ve zkráceném jednání a přikázal sněmovní tisk 791 rozpočtovému výboru; sněmovní tisk 798 výboru pro sociální politiku; sněmovní tisk 803 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu; sněmovní tisk 806 hospodářskému výboru; sněmovní tisk 807 ústavně-právnímu výboru; sněmovní tisk 808 rozpočtovému výboru; sněmovní tisk 809 výboru pro sociální politiku; sněmovní tisk 810 výboru pro bezpečnost; sněmovní tisky 811, 812 a 813 rozpočtovému výboru; sněmovní tisk 814 a 815 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a sněmovní tisk 816 a 817 hospodářskému výboru k projednání a stanovil jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 7. dubna 2020 do 9.00 hodin ráno.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k tomuto otevírám rozpravu. Mám zde nějaké přihlášky a s přednostním právem k tomuto chce vystoupit...? K tomuto ne, dobře. Stejně tak se zeptám - tohle je k návrh pořadu? Pan poslanec Stanjura, to je zřejmě k prvnímu bodu. Ano. A pan poslanec Ferjenčík je také k návrhu pořadu? Ne? K pořadu. Ale teď projednáváme stav legislativní nouze, takže se ptám, kdo se hlásí do rozpravy ke stavu legislativní nouze v tuto chvíli. Obecně jestli souhlasíme s tím, že trvá stav legislativní nouze. Pan předseda Sněmovny vyhlásil stav legislativní nouze, dokud nebude ukončen nouzový stav. Nouzový stav jsme schválili, že trvá, nicméně v tuto chvíli můžeme rozhodnout o tom, že si již nemyslíme, že trvá stav legislativní nouze. Já věřím, že to je nekonfrontační, takže můžeme pokračovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP