(17.20 hodin)
(pokračuje Pikal)

Pokud se již nikdo do rozpravy k pokračování stavu legislativní nouze nehlásí, rozpravu tímto končím a přikročíme k hlasování. Znovu svolám kolegy do sálu. Vidím, že přicházejí.

 

Pro ty, kteří přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o tom, jestli souhlasíme s tím, že stav legislativní nouze trvá. Ještě přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Věřím, že jsou všichni přítomni, a zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 2 je přihlášeno 94 poslanců a poslankyň, pro 92, proti nikdo, konstatuji, že návrh byl schválen, tedy stav legislativní nouze trvá.

 

A nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 44. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Nejprve bych vás seznámil s návrhem z grémia. A ten tady nemám... (Domluva mimo mikrofon.) Dobře, v tom případě to bude delší, než jsem si myslel.

Takže návrh z grémia: V pondělí jsme obdrželi dopis, ve kterém předseda vlády Andrej Babiš informoval, že vláda schválila vládní návrhy zákona... (domluva mimo mikrofon) Vláda schválila tisky 819, 820 a 821. Zároveň byl předseda vládou požádán, aby rozhodl, že uvedené návrhy zákonů, které jsme obdrželi jako tyto tisky, budou projednány v době vyhlášeného stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání, a předseda 6. dubna rozhodl, že tak učiní, a přikázal tyto tisky příslušným výborům, v případě tisku 819 výboru pro zdravotnictví a určil mu lhůtu do 9.00 hodin 8. dubna. V případě tisku 820 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a určil lhůtu do 15.00 hodin a v případě sněmovního tisk 821 ústavně-právnímu výboru a určil nepřekročitelnou lhůtu také do 9.00 hodin. Navrhuje tedy zařadit sněmovní tisky 819, 820 a 821 do návrhu pořadu schůze.

Dále navrhujeme projednávat sněmovní tisky v tomto pořadí. Je to v pořadí jako první sněmovní tisk 808, jako druhý sněmovní tisk 791, jako třetí sněmovní tisk 811, jako čtvrtý 812, poté 813, což by byl první blok v zásadě. Poté jako šestý sněmovní tisk 798, jako sedmý sněmovní tisk 809, poté jako osmý sněmovní tisk 810, poté devátý tisk 816, po něm 817, po něm 806, poté 814, poté 815, poté 806, poté 807 a potom ty nové tisky, tzn. jako šestnáctý tisk 819, sedmnáctý 821 a osmnáctý 820.

A na závěr grémium navrhuje, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnešní jednací den na všech schůzích po 19.00 hodině i po 21.00 hodině.

To je tedy z grémia vše. Doufám, že to bylo srozumitelné. Ještě konstatuji, že na grémiu byla dohoda, že vždycky v daném bloku daného ministra, protože ty tisky jsou seřazeny podle ministerstev, vždycky nejdříve projedeme druhá čtení a poté budou následovat třetí čtení v daném bloku, nicméně to není součástí návrhu, to je čistě dohoda.

To by byly návrhy z grémia a nyní tedy otevírám rozpravu k pořadu. Je zde s přednostním právem první písemně pan předseda Stanjura. To je až k prvnímu bodu, omlouvám se. V tom případě první se hlásil pan poslanec Rakušan. Kalousek? Já nevím. Pánové, dohodněte se. Nejdříve přednostní práva, poté písemné přihlášky. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Vaším prostřednictvím děkuji panu kolegovi Kalouskovi, že jsme se nehádali o to, kdo promluví jako první.

Dámy a pánové, já jsem informoval zástupce jednotlivých politických klubů, a to všech ve Sněmovně, ať už koaličních, nebo opozičních, o tom, že budeme navrhovat bod s názvem Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro dohled nad využíváním dat od mobilních operátorů, z platebních karet a dalších citlivých údajů v souvislosti se zavedením tzv. chytré karantény podle sněmovního tisku (dokumentu) číslo 4723. Můj návrh je, aby tento bod byl zařazen jako první bod 44. schůze.

Dovolte mi krátce okomentovat tento návrh. Vláda ČR se rozhodla použít moderní instrument v souvislosti s pandemií koronaviru, a to spustit ambiciózní projekt tzv. chytré karantény. Projekt má sloužit primárně pro rychlé zachycení potenciálně nakažených, a je jistě chvályhodné, že se snažíme používat moderní metody v tom, abychom čelili epidemii koronaviru.

V praxi se jedná o využití dat od mobilních operátorů a z platebních karet právě k tomu, aby se v krátké době dalo vytrasovat, s kým se občan pozitivně testovaný na COVID-19 setkal, aby byla zabezpečena izolace všech potenciálně nebezpečných. Hlavním cílem chytré karantény je do tří dnů přesně vytrasovat pomocí elektronických dat všechny kontakty nakaženého. Tito lidé by pak měli být podrobeni testování.

K využití mobilních dat od operátorů a informací z platebních karet musí dát nakažený explicitní souhlas, ovšem tento souhlas bude poskytnut pouze telefonicky. Následně bude s pomocí výše zmíněných dat a informací přímo od nakaženého vytvořena přibližně pětidenní vzpomínková mapa pohybu. V případě neudělení souhlasu bude tato mapa vytvořena bez pomocí dat od mobilních operátorů a bank. Je však nutné si uvědomit, že vědomé lhaní je v těchto případech právně postižitelné.

V souvislosti s postupem, který vláda představila, vidí předkladatelé hned několik momentů, které považujeme za riskantní a mohou vést k nesprávnému nakládání s citlivými daty. Vedle Ministerstva zdravotnictví a Armády ČR se na projektu budou podílet i soukromé firmy, které budou zajišťovat přenos dat od mobilních operátorů do call centra. Dohled by měl probíhat jistě i nad tím, jak přesně funguje použitý software, zda bude plnit jen ty funkce, které se od něj očekávají, a jak vypadá zabezpečení celého sytému. Informace, které bude stát v rámci chytré karantény získávat, by měly být k dispozici jen po nezbytně nutnou dobu, a pak by měly být bezodkladně mazány. V průběhu procesu může dojít také k odvolání souhlasu s prací s těmito daty, v tu chvíli je potřeba, aby data byla okamžitě smazána. V neposlední řadě je třeba dohlédnout na právní aspekty fungování celého systému. Nejde jen o souhlas s využitím dat, ale i například o zajištění mlčenlivosti těch, kteří se s daty budou seznamovat.

V této souvislosti navrhujeme zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle patřičných paragrafů s názvem dočasná komise pro dohled nad využíváním dat od mobilních operátorů, z platebních karet a dalších citlivých údajů v souvislosti se zavedením tzv. chytré karantény. Tato komise by dohlížela na využití citlivých dat ze strany státu. Funkční období komise předkladatelé navrhují do 31. 8. 2021.

V Poslanecké sněmovně už dnes existuje stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací. Upozorňuji ovšem na právní aspekt, že je zřízena podle zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a dle něj má také jasně vymezené pravomoci, do kterých by projekt takzvané chytré karantény jednoznačně nespadal.***
Přihlásit/registrovat se do ISP