(18.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Podmínkou bude tedy čestné prohlášení, žádost bude možné podat jak elektronicky, tak papírovou formou na podatelně finančního úřadu či do sběrných boxů a jsem připravena podpořit pozměňovací návrh, který bude rozšiřovat nad rámec současných postupů daných daňovým řádem možnost činit toto podání i formou e-mailu za určitých podmínek.

Dále jsme se snažili, aby podmínky byly nastaveny tak, aby na ně dosáhl co největší počet těch, jejichž činnost byla aktuálními událostmi zasažena, a současně aby toto opatření se nestalo cílem zneužití a spekulací ze strany těch, kteří dnešními událostmi postiženi nebyli, tedy aby bylo maximálně spravedlivé.

Podmínkou poskytnutí kompenzačního bonusu bude proto skutečnost spočívající v tom, že samostatná výdělečná činnost žadatele byla zcela nebo zčásti znemožněna aktuálními událostmi souvisejícími s koronavirem. Tyto podmínky jsou v návrhu nastaveny velmi volně a vodítkem pro podnikatele bude i demonstrativní výčet typických situací, čili bude tam uvedeno demonstrativně zavření provozovny, znemožnění vstupu do provozovny, ale samozřejmě najde se tam každý, kdo byl zasažen třeba i sekundárně, to znamená, komu žádnou provozovnu nezavřeli, ale de facto usneseními vlády jsme znemožnili jeho faktický výkon podnikání - průvodci, taxikáři a celá řada profesí, které mi píší. Necílíme však pouze na osoby, kterým byla ze strany vlády přímo omezena jejich činnost, tak jak jsem řekla, ale nepřímo, tedy poklesem zájmu o své služby či výpadky u dodavatelů přišly o významný zdroj příjmů.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus bude to, že osoba samostatně výdělečně činná musela být aktivní před 12. březnem 2020. Tady jsme ale pamatovali i na ty, kteří přerušili svou živnost např. z důvodu, že se jednalo o sezónní osoby samostatně výdělečně činné, které podnikatelskou činnost prováděly jenom v sezóně, tzn. pokud ji přerušily po 31. 8., průvodci atd., různé tyto specifické činnosti, tak i na ty pamatujeme. A pamatujeme i na ty, kteří podlehli panice a přerušili po vyhlášení nouzového stavu svoji živnost, přihlásili se na úřady práce, protože vím z korespondence, kterou mám, že masivně opět obnovují své živnosti, a za tu dobu, co nepobírali podporu aktivně, tak budou moci si nárokovat těch 500 korun denně.

Na koho se nevztahuje kompenzační bonus, tak jsou zaměstnanci, protože jsme schválili jako vláda program Antivirus, tzn. budeme kompenzovat velmi velkorysým způsobem zaměstnavatelům mzdy, které vynakládají na své zaměstnance, kteří jsou v karanténě, kteří jsou na ošetřování člena rodiny. Víte, že jsme tady schvalovali prodlužování této lhůty a zavedli jsme i program pro osoby samostatně výdělečně činné. To znamená, na ty to dopadat nebude, ale bude to dopadat na obrovské spektrum lidí, kteří mají OSVČ jako vedlejší činnost.

Ještě bych chtěla říct, že tato dávka bude započitatelná na dávky státní hmotné nouze a státní sociální podpory. V daný okamžik nic Finanční správa prověřovat nebude, vyplní se čestné prohlášení, podpis, číslo účtu. Ty formy, o těch jsem tady informovala, a jsem připravena podpořit i pozměňovací návrh, který rozšiřuje tyto formy podání. Následně odejdou peníze, pouze Finanční správa sdělí potom ty seznamy správě sociálního zabezpečení.

Přemýšlím, na co jsem ještě zapomněla, ale pokud ano, tak odpovím samozřejmě potom v rámci rozpravy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 808/2. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení, tak jak toto usnesení bylo schváleno na jednání rozpočtového výboru.

"Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna PČR své jednání ukončila nejpozději do 18.00 hodin dne 8. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně PČR, aby s vládním návrhem zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (sněmovní tisk 808) vyslovila souhlas ve znění následujícího komplexního pozměňovacího návrhu a pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou."

Pak následuje celý text komplexního pozměňovacího návrhu. Kolegové, máte to usnesení k dispozici, tak když dovolíte, já bych ten celý text nečetla. V případě, že byste měl někdo zájem, tak ho samozřejmě odrecituji tak, jak ho máme v návrhu usnesení.

"V. Doporučuje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně, aby za základ projednávání vzala právě již zmíněný komplexní pozměňovací návrh;

VI. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Toto je usnesení, které bylo schváleno rozpočtovým výborem. A já bych chtěla požádat, pane místopředsedo, ještě než bude otevřena rozprava, zda bychom neodhlasovali, že za základ projednávání se vezme ten komplexní pozměňovací návrh, protože na rozpočtovém výboru je dohoda, že pozměňovací návrhy budou směřovány vůči znění komplexního pozměňovacího návrhu, který byl jednomyslně přijat na rozpočtovém výboru. Myslím si, že je potřeba toto odhlasovat, aby i ostatní kolegové věděli, vůči jakému textu by měli dávat pozměňovací návrhy, tak chci požádat o hlasování ještě před otevřením obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem ten návrh zaznamenal. Podotknu, že i otevření obecné rozpravy musíme hlasovat. Svolal jsem kolegy do sálu v tuto chvíli, protože věřím, že nás tady není ani dostatečný počet, abychom mohli hlasovat.

Co se týče návrhu samotného, tedy aby jako základ pro další projednávání byl vzat návrh, který je obsažen ve sněmovním tisku 808/2, abych to nějak formuloval, to samozřejmě je možné odhlasovat, nicméně jednací řád takový postup nezná, nicméně jsme ho již použili, Sněmovna je suverén, takže pokud proti tomu nebude námitek, tak to, myslím, odhlasovat můžeme.

Já jsem už jednou svolával (předsedající znovu přivolává gongem kolegy z předsálí), budeme věřit, že nás je tady více jak 66, a budeme hlasovat? Žádost o odhlášení, dobře. Tak v tom případě vás poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. A pro ty, kteří přicházejí, konstatuji, že budeme v tuto chvíli hlasovat o dvou záležitostech, a to nejdříve, že za základ dalšího projednávání vezmeme komplexní pozměňovací návrh, tak jak je obsažen v usnesení rozpočtového výboru, což je sněmovní tisk 808/2, a poté budeme hlasovat o samotném otevření obecné rozpravy. Poprosil bych vás, abyste se přihlásili svými kartami, abych se mohl pustit do hlasování. Děkuji.

 

Takže zahajuji hlasování, nejdříve tedy o tom, kdo souhlasí, aby pro základ projednávání byl vzat tisk 808/2. Kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 11 bylo přihlášeno 74 poslanců a poslankyň, pro 74, proti nikdo. Návrh byl tedy schválen.

 

A nyní budeme hlasovat o tom, že souhlasíme, aby se vedla obecná rozprava.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby se vedla obecná rozprava v souladu s návrhem rozpočtového výboru? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 12 je přihlášeno 76 poslanců a poslankyň, pro 73, proti nikdo. Tento návrh byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP