(18.40 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Piráti, podobně jako zbytek opozičních klubů, velmi vítají tu úpravu původního vládního návrhu, kterou včera schválil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zástupci všech stran na návrh paní předsedkyně Vostré a pana poslance Volného. Tento pozměňovací návrh zásadně vylepšil původní vládní zákon.

Co jsou ty hlavní dobré změny? Zrušila se ta podle nás velmi sporná hranice poklesu obratu o 10 % za čtvrtletí, ta už tam nově není, a ministerstvo se dušuje, paní ministryně financí to včera říkala na mikrofon, věřím, že to dneska potvrdí, že stačí splnit libovolnou z těch podmínek pro to, aby člověk mohl řádně o ten bonus žádat. To znamená, stačí, aby vám například poklesl obrat v březnu anebo v dubnu oproti minulosti nebo oproti minulému měsíci, prostě abyste mohli čestně doložit, že skutečně jste zasaženi tou krizí. Je jedno, jestli důvody jsou krizová opatření vlády, nebo zdravotní stav v zahraničí, ale pokud jste zasaženi tou krizí, tak máte nárok žádat o tento bonus. To je velká pozitivní změna, my jsme za to rádi a děkujeme za to.

Co vnímáme jako slabinu, je, že vláda opomněla jednu velkou skupinu lidí, kterou teď nepodporují žádná z těch vládních opatření. Jde o lidi, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. My jsme z toho důvodu navrhli, aby tito lidé v případě, že odvádějí státu odvody z té práce, to znamená, buď mají dohodu nad 10 tisíc, případně dohodu o pracovní činnosti nad 3 tisíce, tito lidé jsou snadno dohledatelní, dá se to doložit, a především tady odvádějí také pojištění, aby tito lidé dostali také podporu. Jsme si vědomi toho, že jejich činnost má zpravidla výrazně menší rozsah, než je tomu u OSVČ, a proto navrhujeme 15 tisíc korun, respektive 300 korun za každý den toho nouzového stavu.

Takže to je náš pozměňovací návrh. My ho předkládáme ve dvou verzích. Jednou pro celou tuto skupinu, podruhé pro skupinu dohodářů, kteří pracují jenom na tyto dohody a nepracují v pracovním poměru, to znamená, nemají zaměstnání jiného typu. To je na žádost paní ministryně práce a sociálních věcí Maláčové, která právě toto uváděla jako výhradu, proč s tím naším původním návrhem nesouhlasí. Takže nyní podle mě nic nebrání tomu, aby sociální demokracie tento návrh podpořila.

Jsme si vědomi toho, že i po přijetí našeho pozměňovacího návrhu by stále zůstala celá řada lidí, kteří propadají tím sítem. Máme za to, že to je potřeba řešit mimořádnou okamžitou pomocí. Ministerstvo práce a sociálních věcí už avizovalo výrazné změny v této agendě. My doufáme, že se skutečně promítnou do praxe a že mimořádná okamžitá pomoc začne být dostupná lidem, kteří ji potřebují, lidem, kteří dodnes pracovali.

Poslední poznámka. Mám za to, že pan Onderka se hlásí s pozměňovacím návrhem, který podle mě bohužel vede k tomu, že lidé, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti a současně podnikají, mají podnikání jako vedlejší činnost, přijdou o ten bonus. Mně to přijde dost nešťastné, protože zpravidla u těchto lidí to podnikání živnostenský list je výrazně větší část jejich příjmu. Typicky se jedná o pošťáky, kteří současně na IČO pracují jako doručovatelé. Řada těchto lidí, co měli s poštou dohodu o pracovní činnosti, nyní byla propuštěna a teď kvůli tomuto návrhu, který tuším připravilo Ministerstvo financí a předkládá ho sociální demokracie, hrozí, že přijdou o tuto podporu. Tak bych se chtěl zeptat pana Onderky, jestli toto může odůvodnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji za dodržení a času a další v pořadí v obecné rozpravě je pan poslanec Roman Onderka a připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já si dovolím jen pár slov k zákonu, který řeší koronavirus a který souvisí s krizovým opatřením.

Podle § 9 odst. 8 věty poslední zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je možné, aby zaměstnanec, který vykonává výdělečnou činnost jako vedlejší, a tudíž podle vymezení předmětu návrhu zákona nedosáhne na kompenzační bonus, si mohl v daném kalendářním měsíci zvolit, že danou výdělečnou činnost vykonává jako hlavní, a tím pádem naplnit předmět kompenzačního bonusu. Navrhuje se proto úprava § 2 návrhu zákona tak, aby osoba vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nebyla subjektem kompenzačního bonusu, a to bez ohledu na to, zda vykonává výdělečnou činnost jako hlavní, nebo vedlejší.

Ke kolegovi Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já si stojím za tímto odůvodněním, a proto budu v rámci pozměňovacího návrhu v podrobném čtení navrhovat změnu § 2 odst. 1, a to: Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci. Já bych chtěl jenom upozornit, že nemáme schválených pět minut limitu na vystoupení. To znamená, že pokud se nikdo nepřihlásí o slovo, tak budeme pokračovat v normálním režimu bez omezení na limit vystoupení. Další v pořadí je paní poslankyně Šafránková a připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám krátce představila za SPD pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Původně jsme na tuto schůzi vypracovali k tomuto bodu ještě tři další pozměňovací návrhy, které reagovaly na původní podobu vládního návrhu a chtěly mimo jiné pomoci invalidním a starobním důchodcům a odstranit i jiné diskriminace návrhu. Jsme rádi, že si vláda tyto naše podněty uvědomila a zapracovala je.

Stěžejním důvodem předložení našeho návrhu je posílení adresnosti, účelnosti a spravedlnosti tohoto bonusu ve směru k živnostníkům, jejichž podnikání bylo nejvíce postiženo zavedením mimořádných opatření nouzového stavu, respektive k těm občanům, kteří museli v důsledku těchto opatření svou výdělečnou činnost zcela zastavit. Je na první pohled zcela evidentní, že tito naši spoluobčané jsou nastalou situací sociálně a ekonomicky poškozeni jednoznačně nejcitelněji, jelikož od zavedení uvedených opatření nemají, a ani nemohou mít, naprosto žádné příjmy, ale tak jako všichni ostatní musí zabezpečit životní potřeby sebe samých a svých rodin a hradit veškeré své další povinné výdaje, a výpadek příjmů za období, kdy jim bylo znemožněno podnikání, pro ně bude v tomto zásadní a prakticky nenahraditelný. Tyto osoby si tudíž zaslouží, pokud máme elementární cit pro logiku a skutečnou solidaritu, vyšší podporu z veřejných rozpočtů než ti podnikatelé, kteří svou výdělečnou činnost po 12. březnu 2020 zcela zastavit nemuseli, a jejichž příjmy z podnikání se tudíž snížily pouze částečně, neřkuli než ti, jejichž příjmy jsou po 12. březnu zhruba stále stejné, anebo dokonce vyšší než předtím.

Ze všech těchto důvodů proto navrhujeme, aby výše kompenzačního bonusu u osob samostatně výdělečně činných, které musely svou činnost v období od 12. března do 30. dubna 2020 zcela přerušit v důsledku krizových opatření podle § 1 tohoto návrhu zákona, činila nikoliv 500 korun, ale 800 korun za každý kalendářní den tohoto bonusového období. Celkem se tedy jedná o 40 tisíc korun za 50 dní oproti vládou navrhovaným 25 tisícům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Kubíček. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP