(18.50 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu apelovat na dohodu a navrhnu opět zkrácení doby na jednotlivý projev na pět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V obecné rozpravě i v podrobné rozpravě? (Ano.) Děkuji. Zagongoval jsem, chvilku počkáme. Samozřejmě vás všechny odhlásím. Přihlaste se svými registračními kartami. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na zkrácení řečnické doby na pět minut v obecné i v podrobné rozpravě.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Pardon, máte pravdu. Ukončuji hlasování, považujeme to za zmatečné. Musíme počkat, budu ještě gongovat. Ano, pane předsedo. Přednostní právo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jenom abych ještě umožnil dalším kolegům, aby přišli. Viděl jsem takové pohledy, které si žádají vysvětlení. My jsme se dohodli v rámci grémia a všechny poslanecké kluby, že dojde ke zkrácení řečnické doby, ale nebude omezen počet řečníků. My jsme si to formálně neodhlasovali. Jednací řád umožňuje, abychom tak učinili i během rozpravy. Budeme tedy zkracovat řečnickou dobu na návrh na pět minut v obecné i podrobné rozpravě v tomto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosil bych, abyste se ještě registrovali, kdo nejste registrovaní, protože jste odhlášení. Stále nejsme usnášeníschopní. Vidím další poslance, kteří přibíhají, takže snad nebudu muset přerušovat schůzi. Bude nás dost. Vypadá to, že potřebujeme šest. Ještě další. Ještě čtyři. Ještě potřebujeme další. Vypadá to, že už bychom mohli.

 

V tuto chvíli můžeme zahájit procedurální hlasování. Na návrh pana poslance Kubíčka budeme hlasovat o zkrácení řečnické doby na pět minut v obecné i podrobné rozpravě.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 14, přihlášeno 71 poslankyň a poslanců, pro 60, proti 5, návrh byl přijat.

 

V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Chtěl bych říci, že načítám doprovodné usnesení k tomuto tisku, které zní: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby učinila kroky včetně předložení návrhu Poslanecké sněmovny k zavedení mechanismu dočasného nepodmíněného příjmu formou zvýšení a změny daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 na daňový bonus a umožnění jejího předčasného vyplacení, a to do 20. dubna 2020.

Rád bych tento návrh odůvodnil. Koronavirová nákaza bude pro mnoho občanů České republiky znamenat existenční problémy. Zvýšení daňové slevy na poplatníka, možnost jejího předčasného vyplacení již v dubnu 2020 by znamenalo dočasné zavedení obdoby základního příjmu, který by za současné situace pomohl přečkat tíživé období mnoha lidem.

Konkrétní znění návrhu by mohlo být následující: Současná výše daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 činí 24 840 Kč ročně, a i přes růst inflace v posledních deseti letech nedošlo k jejímu zvýšení od roku 2008. Tímto navrhujeme zvýšit daňovou slevu na poplatníka na 33 tisíc Kč ročně. Současně s tím by se pro osoby od 18 let věku, které nepobírají důchod nebo jinou formu státní výsluhy, změnila pro krizový rok 2020 forma slevy na bonus. To by zajistilo, že dané finanční prostředky získají i lidé bez příjmů. Stát by následně měl umožnit předčasné vyplacení daňové slevy, resp. daňového bonusu již v příštím měsíci v maximální výši 33 tisíc Kč v několika měsíčních platbách, kdy maximální výše měsíční platby by činila 11 tisíc Kč a poslední platba by byla státem odeslána nejpozději v prosinci tohoto roku. Obdobně by mohly být vyplaceny další daňové bonusy, jako je daňový bonus na děti.

Žádost o předčasné vyplacení by mohli podat všichni občané České republiky na svůj finanční úřad i elektronicky. Zřídit datovou schránku lze bezplatně na každém Czech Pointu. Elektronické podání by pomohlo snížit koncentraci lidí na finančních úřadech. Zaměstnancům, kteří podepsali prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a již část slevy uplatnili, by se snížila maximální vyplacená část o již uplatněné slevy. Vyúčtování daňové slevy bonusu proběhne standardně odevzdáním daňového přiznání za rok 2020. I následně proběhne případné doplacení daně.

Současná novela Moje daně navíc zatraktivní využívání elektronické komunikace s veřejnou správou. Vytvořené datové schránky nově nebude nutné používat povinně. A příští rok bude na základě mého pozměňovacího návrhu prodloužena lhůta pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc.

Výhodou tohoto řešení je férový přístup ke všem občanům, při kterém se současně prostředky dostanou k potřebným téměř ihned. Nízká administrativní náročnost a předpoklad, že žádat nebudou ti, kdo prostředky akutně nepotřebují, protože prostředky stejně získají nejpozději při podání daňového přiznání, dělá tuto variantu snadno realizovatelnou.

Náklady na navýšení daňové slevy a rozšíření okruhu příjemců odhadujeme na zhruba 50 až 60 mld. Kč, přičemž až 35 mld. se pravděpodobně vrátí přes platby daní povinných pojistných a dalších poplatků zpět do rozpočtu. Skutečný náklad pro státní rozpočet daného opatření může být zhruba 25 mld. Kč. Obdobný návrh představil také uznávaný profesor ekonomie z Harvard University Greg Mankiw.

Chtěl bych vás proto všechny požádat o podporu tohoto návrhu, který může férově, rychle zajistit prostředky na přežití této nouzové kritické situace a dostat tak tyto akutní finanční zdroje lidem, kteří to doopravdy potřebují, a současně být féroví vůči všem občanům České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já jsem rád, že dneska projednáváme návrh, který pomůže malým podnikatelům a živnostníkům. Trošku mě mrzí, že vlastně živnostníci a malí podnikatelé se podpory, projednávání dočkávají mnohem později, než jsme projednávali podpory pro jiný typ podnikání. Jsem přesvědčen, že zejména malí a střední podnikatelé jsou pro ekonomiku naší země zásadní. Někdo tady mluvil o páteři české ekonomiky, já s tím souhlasím, byť samozřejmě nijak nesnižuji význam velkých společností, ale pro to aby společnost fungovala, měla silnou střední třídu, tak i silná podnikatelská, živnostenská společnost je potřeba.***
Přihlásit/registrovat se do ISP