(20.10 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona o některých opařeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Návrh zákona reaguje na očekávané negativní následky pandemie v oblasti splácení úvěrů. Stávající dlužníci se vlivem krize dostanou do platební neschopnosti a nebudou schopni splácet své úvěry ať již z důvodu onemocnění, karantény, nutnosti péče o děti, propadu zakázek, nebo přímo v důsledku vládních opatření v rámci nouzového stavu.

K přípravě návrhu jsme přistoupili poté, kdy opakovaně selhaly snahy vyřešit tu situaci samoregulací. Je pravda, že některé banky přistoupily k problematice aktivně a proklientsky, ale na jednotném řešení s jednotnými parametry se bohužel ani po opakovaných výzvách sektor shodnout nedokázal. Navíc ne všichni poskytovatelé úvěrů začali svým dlužníkům nabízet možnost přerušení či jiné modifikace splátek.

Návrh zavádí tzv. ochrannou dobu, po kterou lze na základě volby dlužníka přerušit splácení úvěru na tři, nebo na šest měsíců podle jeho volby. Během této volby spotřebitel a OSVČ neplatí splátky úvěru, všechny budoucí splátky se o odpovídající dobu posunou do budoucnosti, jistina se bude během ochranné doby dále úročit, ale úrok bude v případě spotřebitelů zastropován ve výši reposazby plus osm procentních bodů, což dneska odpovídá devíti procentním bodům, čili úroku z prodlení podle občanského zákoníku.

Ochrannou dobu budou moci využít i právnické osoby, u nich se však navrhuje, aby po ochrannou dobu mohly odložit pouze splátky jistiny, ale nadále průběžně platily úroky. K tomu, aby dlužník mohl využít ochrannou dobu, bude stačit, aby svůj úmysl oznámil věřiteli a uvedl, že tak činí v důsledku pandemie COVID-19. Věřitelé oznámení nepřezkoumávají a za posunutí splatnosti nebudou moci účtovat žádný poplatek. Zavedením této možnosti se výrazně eliminuje riziko masivního nárůstu nesplácených úvěrů v ekonomice a z nich plynoucích následků v podobě exekucí a insolvencí.

Na závěr bych ráda uvedla, že jsem připravena intenzivně jednat o všech konstruktivních připomínkách k předloženému návrhu.

Děkuji za možnost projednat tento návrh ve zkráceném řízení, protože věřte, že mnoho občanů, ale i zejména malých podnikatelů, OSVČ, na tento zákon čeká. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 813/1. Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor přijal na svém včerejším jednání usnesení, které zní:

"Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 18.00 hodin dne 8. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (sněmovní tisk 813) vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Toto je návrh usnesení. Ještě mi dovolte, vážené kolegyně, vážení kolegové, abych k tomu dodala, ten nezvyklý souhlas - ve znění pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou, protože na projednávání rozpočtového výboru se objevily některé pozměňovací návrhy, které v obecné rovině většina členů rozpočtového výboru podpořila, ale vzhledem k tomu, že přišly - promiňte mi ten výraz - na poslední chvíli a nemohli jsme se opravdu řádně, tak jak byly napsány, s nimi seznámit, proto jsme zvolili tuto relativně nezvyklou formu, že vyslovujeme souhlas ve znění (pozměňovacích návrhů) schválených Poslaneckou sněmovnou, protože očekávám, že teď ve druhém čtení budou tyto pozměňovací návrhy opět načteny a že kolegové i vy budete mít možnost se s nimi blíže seznámit. Proto ten nezvyklý závěr. Všechno, děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A nyní rozhodneme, zda povedeme v tomto bodě obecnou rozpravu. Výbor, pokud vím, doporučil, aby se obecná rozprava konala. Přivolal jsem naše kolegy z předsálí.

 

Nejprve tedy hlasujeme o tom, zda bude vedena obecná rozprava k tomuto sněmovnímu tisku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 19 přihlášeno 99, pro 79, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní pan poslanec Kubíček se svým návrhem.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám, že jsem byl předtím tak rychlý, ale já jsem chtěl upoutat vaši pozornost.

Takže znova navrhuji limit pro vystoupení jednoho poslance pět minut v obecné i v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jenom prosím pro doplnění, protože to v tom předchozím bodu nebylo jasné. Předpokládá se, že vystoupí vždy jeden jednou. Takže každý poslanec jednou pět minut v obecné, pět minut v podrobné. Hlasujeme o obou rozpravách jedním hlasováním. Nemá-li nikdo námitku, můžeme takto hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro omezení řečnické doby s tím, že jeden poslanec může vystoupit pouze na pět minut? Kdo je proti?

hlasování číslo 20 přihlášeno 99, pro 72, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli jako první přihlášena paní poslankyně Kořanová. (O slovo se hlásí posl. Kalousek.) Já jsem vás neviděl. (Posl. Kalousek avizuje, že podával písemnou přihlášku.) Okamžik. I kdyby nebylo písemně, pane předsedo, máte přednostní právo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, paní kolegyně, ale já jsem opravdu dával přihlášku písemně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Už ji hledáme!

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych tady u této předlohy rád poděkoval Ministerstvu financí i České národní bance, protože tahle předloha byla skutečně projednána způsobem, jak si tahle složitá materie zaslouží. Bohužel to nemohu říct o těch ostatních návrzích, ale tenhle prodělal dvě podrobné diskuze na rozpočtovém výboru a dvě podrobné diskuze na videokonferencích s paní ministryní i se zástupci vedení České národní banky a myslím si, že bylo v té diskuzi řečeno úplně vše.

To, co je nám navrhováno, je široké rozšíření kompetencí České národní banky k odkupování aktiv na sekundárním kapitálovém trhu -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším, pane předsedo. Ačkoliv samozřejmě jste osoba s přednostním právem a můžete hovořit, kdykoliv o to požádáte, došlo ke změně pořadu schůze a nyní projednáváme tisk 813 - přerušení splácení úvěru.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, jsem osel a omlouvám se. (Pobavení.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A tím pádem najdeme tu vaši přihlášku v jiném bodu. (Smích.) Tady se nic neztratí! V tom případě paní poslankyně Kořanová - pět minut do obecné rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP