(20.40 hodin)
(pokračuje Juříček)

Takže tady je, samozřejmě Sněmovna je svobodná z hlediska svého rozhodnutí, ale tady jde jenom o misku vah, jestli více upřednostníme tu, či onu stranu. Férově musím říct, spolupracoval jsem na tom s Ministerstvem financí, nicméně tady jde o to, jestli upřednostníme jedny, nebo druhé. Obojí je svým způsobem menší zlo, nebo něco je menší zlo, něco je větší zlo. Takže jenom na vysvětlenou.

A ten poslední návrh 4787 ten už jsem říkal. Tak aby se zamezilo dělat úroky z úroků. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. A posledním přihlášeným do podrobné rozpravy v tuto chvíli je pan poslanec Jurečka. Poté se hlásí pan předseda Bartošek. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Tak já se chci v podrobné rozpravě přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4800, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A velmi stručné vystoupení pan předseda Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já na to navážu. Tímto se přihlašuji ke svému pozměňujícímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 4835, a v obecné rozpravě jsem ho zdůvodnil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě? Není tomu tak.

Na základě dohody předsedů všech klubů nebudeme bezprostředně pokračovat třetím čtením tohoto bodu. Já tento bod přerušuji až do okamžiku, kdy bude projednán bod číslo 1 dnešního pořadu schůze. Děkuji.

 

Otevírám další bod a tím je

 

6.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek
státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti
s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 798/ - zkrácené jednání

Před projednáváním tohoto vládního návrhu zákona bychom podle § 99 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. K této otázce otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme tedy k hlasování o tom, že jsou splněny podmínky pro projednání ve zkráceném jednání. Přivolal jsem naše kolegy z předsálí.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 798 ve zkráceném jednání." 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 21, přihlášeno je 100, pro 75, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno.

 

A nyní tedy přistoupíme k projednání tohoto tisku. Pro připomenutí, je zde opět dohoda všech klubů, že nebudou uplatňovány faktické poznámky, a u tohoto konkrétního bodu jsme se dohodli, že bude za každý klub vystupovat maximálně jeden poslanec. Jedná se o gentlemanskou dohodu pro kolegu, který na mě kývá hlavou.

Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 78, zkrácené jednání, nám uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, důvod k předložení tohoto zákona je, že chceme urychleně zjednodušit výplatu některých nepojistných dávek. Cílem je minimalizace potřeby osobního kontaktu mezi klienty a zaměstnanci úřadu práce, ale také zaměstnavateli, a také snížit objem zásilek, které doručuje Česká pošta. Jde o mimořádnou úpravu, která bude platná pouze po omezenou dobu, to znamená po dobu nouzového stavu.

Dnešní stav je takový, že pro zachování nároku na některé dávky, a bavíme se o přídavcích na dítě, o příspěvku na péči a také o příspěvku na bydlení, je nutné dokládat příjmy za předchozí čtvrtletí nebo i náklady na bydlení. To znamená, to se týká zejména příspěvku na bydlení. Dnes je nutné tyto věci doložit do konce měsíce dubna, jinak se výplata dávky zastaví, a pokud se nedoloží ani do konce druhého čtvrtletí, dávka je odebrána. Proto navrhujeme, aby Úřad práce ČR vycházel při stanovení výše a výplaty těchto dávek na druhé čtvrtletí tohoto roku z údajů, které byly doloženy na první čtvrtletí. Nárok na výplatu dávek by tedy lidem zůstal i bez doložení příjmů a nákladů na bydlení. Není totiž jasné, jak dlouho potrvá stav nouze, jak dlouho potrvají mimořádná omezení, jak dlouho potrvá pracovní omezení nebo také omezení v kontaktu s úřady a dalšími subjekty. Jestli to bude nadlouho, budeme muset tento návrh zákona řešit ještě podrobněji.

Důležité je zmínit, že tento zákon nijak neovlivní podání nových žádostí. I nadále by mělo docházet k přehodnocování dávek v případě změn rozhodných skutečností. Stále bude povinnost hlásit změny. To znamená, že stále bude možné snížení ale i zvýšení dávek.

Zákon bude účinný dnem vyhlášení, a to z důvodu naléhavosti a nezbytnosti přijetí úpravy.

Dále bych chtěla podotknout, že souhlasím s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Gajdůškové. Senát je připraven zákon projednat ve čtvrtek.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení přítomní z vlády, výbor pro sociální politiku se sešel dnes ráno k tomuto sněmovnímu tisku. Byly zde předneseny dva pozměňující návrhy. Jeden paní poslankyně Richterové, druhý paní poslankyně Gajdůškové. Ani jeden z těchto pozměňovacích návrhů nebyl výborem pro sociální politiku přijat.

Já bych nyní přečetla usnesení výboru pro sociální politiku ze 48. schůze 7. dubna 2020 k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 798.

Po úvodním slově náměstka ministryně práce a sociálních věcí Petra Hůrky, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19 hodin dne 7. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 798;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP