(20.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Jenom pro poslance, kteří jsou přihlášeni s faktickou poznámkou. Nenacházíme se v rozpravě, tudíž nemohu udělit faktickou poznámku, a znovu připomínám džentlmenskou dohodu, že nebudou uplatňovány, a to je tak všechno. Tak.

 

Nyní musíme rozhodnout hlasováním, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto bodu. Já přivolám všechny kolegy z předsálí. A budeme tedy hlasovat, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto tisku.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 22, přihlášeno 101, pro 74, proti nikdo. Budeme tedy vést obecnou rozpravu.

 

Pan poslanec Kubíček se svým návrhem.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak obligatorně navrhuji zkrácení doby na vystoupení poslance v obecné i podrobné rozpravě na pět minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby na pět minut. Kdo je proti?

Hlasování 23, přihlášeno 101, pro 65, proti nikdo (proti 2). Tento návrh byl schválen.

 

Já otevírám obecnou rozpravu a jako první je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. (Z pléna se ozývá: Dva byli proti.) Dva byli proti a já jsem to neřekl na záznam. Omlouvám se, 65 pro, 2 proti. Návrh byl přijat. (Z pléna se ozývají hlasy.) Jmenovitě příště řeknu, kdo byl proti. (Se smíchem. Pobavení a smích v sále.) Tak, paní poslankyně, máte pět minut.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě velmi zásadně podporuji návrh, který předložila paní ministryně. Zásadní krizová opatření znamenají omezení kontaktů mezi lidmi, to je v oblasti veřejné správy přechodné fungování především elektronickým způsobem a omezení osobního kontaktu s klienty jen na nezbytně nutnou míru.

K naplnění těchto požadavků v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči směřuje pozměňovací návrh, který předkládám a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Pomůže těm, kteří již pobírají příspěvky a přídavky a samozřejmě také pomůže těm, kteří pracují na úřadech práce. Ti, kteří pobírají jak přídavek na dítě, tak příspěvky na bydlení, většinou nepracují online. Úřady práce pro administraci nových požadavků a nových agend při řešení dopadů pandemie zejména programu Antivirus potřebují také otevřít prostor, potřebují omezit agendy, které nejsou úplně nezbytně nutné. To je velmi důležité pro spousty dalších lidí.

Podotýkám, že nebude pozměňovacím návrhem dotčen nárok na přiznání těchto dávek, jestliže někdo se dostal do situace, kdy na dávku bude mít tedy nárok, jestliže k ní bude mít přístup. Tedy jestliže člověk bude žádat nově nebo se mu finanční situace zhorší a měl by nárok na zvýšení.

Dále. V zákoně 363/2019 se změnila metodika společně posuzovaných osob pro potřeby přiznávání příspěvku na bydlení. Ten se přiznává vždy na jeden rok, od 1. 7. toho roku. To se týká přibližně 150 tisíc případů, které by úřady práce musely do toho 1. 7. znova posoudit. Za nízké nezaměstnanosti a v situaci, která byla v minulém roce, by to úřady práce snadno zvládly. V současné situace ale se obávám, že je to nemyslitelné. I na úřadech práce většinově pracují ženy, které mají doma děti. I tam musí být zajištěny podmínky nouzového stavu a boje proti koronaviru. Obávám se, že pokud neuděláme potřebnou úpravu, tedy neodložíme toto posuzování, může být ohrožena výplata tohoto příspěvku na další období.

I když sociální výbor mnou předložený pozměňovací návrh nepředložil, znova prosím o zvážení všech souvislostí a dopadů současně platné úpravy a toho, jak můžeme pomoci lidem. Jedná se o ty nejpotřebnější, o ty nejchudší, jako jsou například samoživitelky, ale jedná se také o zaměstnance úřadů práce. Vzhledem k omezené době podrobněji pozměňovací návrh vysvětlím v podrobné rozpravě. Děkuji. (V sále je hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Richterová. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Velice stručně. Všichni víme, že není jasné, jak dlouho potrvá stav nouze. Už je duben a tady to prodloužení, které velice vítám a je potřebné, bychom mohli za dva měsíce schvalovat znovu. Je to totiž opatření v tom zákoně, které by trvalo jenom na tento čtvrtrok. Proto předkládám velmi stručný technický pozměňovací návrh číslo 4763, který by umožnil, kdyby pokračoval mimořádný stav, kdyby nebyl obnoven plný provoz krajských poboček, kontaktních poboček úřadů práce, aby k 1. červenci, za dva a půl měsíce, se automaticky dál mohlo jet podle toho stavu výplat, tak jak je to nyní, abychom to za dva měsíce nemuseli opět řešit. Je to čistě možnost, která se neaktivuje, pokud mimořádný stav skončí. Takže je to čistě možnost pokračovat v tom zjednodušeném dokládání nároku na ten příspěvek na bydlení a přídavek na dítě.

Mám ještě jednu otázku k paní poslankyni Gajdůškové. Její návrh totiž také obsahuje prodloužení téhle možnosti, ale zároveň mění podmínky, a to tak, že se nebude přihlížet k žádným změnám. Ale změna třeba v okruhu společně posuzovaných osob právě pro příspěvek na bydlení je klíčový parametr. Změna společně posuzovaných osob může znamenat veliký, tisícikorunový, několikatisícikorunový rozdíl, a právě proto, že takováhle věc by jejím pozměňovacím návrhem vypadla, nebylo by možné k tomu přihlížet, tak nám to nepřipadá úplně vhodné.

Ještě jednou. Celek toho návrhu zákona z Ministerstva práce je velmi potřebný. Já si dovoluji ten technický návrh, abychom to nemuseli za dva měsíce hlasovat znovu. Předem děkuji za případnou podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Šafránková. Máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý večer. Dovolte mi, abych jen v krátkosti za náš klub SPD řekla, že podporujeme navrhovaná opatření předkládaná v rámci zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči, kdy se v rámci omezení fyzické komunikace klientů s úřady práce umožňuje u některých testovaných dávek státní sociální podpory na období druhého čtvrtletí roku 2020 při rozhodování o jejich výši upustit od povinnosti žadatele dokládat příjmy za první čtvrtletí roku 2020 s tím, že se bude vycházet z příjmů, ze kterých byla určena výše těchto dávek vyplácených k 31. březnu 2020, ale kdy současně nic nebrání občanům, kterým se jejich příjmové poměry v dané době změnily, toto úřadu práce oznámit a žádat o změnu výše příspěvku, a stejně tak návrh nebrání podávání nových žádostí o tyto dávky státní sociální podpory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP