(22.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 podle sněmovního tisku 807 (správně 808), ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 55 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 55 ze 102 přítomných 102 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

S přednostním právem se hlásí pan předseda Jurečka a máme ještě přihlášku. Pane předsedo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, já bych na jedné straně samozřejmě chtěl říct, že spousta živnostníků v ČR má teď velkou radost. Ale je tady několik set tisíc živnostníků a lidí, kteří jsou na dohodách, lidí, kteří mají malá eseróčka, kteří prostě pořád jsou v situaci, kdy nevědí, jestli dostanou vůbec nějakou pomoc. Já chápu vládu, která prostě u těchto pozměňujících návrhů jednoznačně nás jako opozici smetává ze stolu. Tady zaznělo několik desítek, desetkrát od paní ministryně: ne. Ale nepochopím, když jsou ty pozměňující návrhy ze stolu i v takových případech, že se bavíme o věcech, které nemají žádný rozpočtový dopad. Které jsou ve prospěch klientských, uživatelských, vždyť těm lidem prodlužujeme lhůtu třeba pro podání té žádosti. Nebo naopak říkáme, dokdy ty peníze dostanou. Do jasných, ohraničených termínů, do 14 dnů a podobně. Tak nerozumím tomu, když se tady mluví o tom, jak máme tady táhnout za jeden provaz, být na společné lodi - včera pan předseda Vondráček večer v Událostech a komentářích říkal, že budou zvažovat podporu těchto návrhů -, že prostě nic z těchto návrhů až asi na dvě výjimky dnes neprošlo. Přiznám se, tomu opravdu nerozumím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě než paní zpravodajka, potom paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme tady ještě návrh šesti doprovodných usnesení, s kterými bychom se měli rovněž vypořádat hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. (Hovor mimo mikrofon.) Kořánová, Kořanová. Omlouvám se, já jsem to popletl. Ještě jednou se omlouvám, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Jsem Kořanová, ne Ožanová, ale jsem zvyklá.

Já se omlouvám, že to přerušuji, nicméně chtěla bych se vyjádřit k hlasování číslo 50, kdy mám na sjetině, že jsem hlasovala proti, ale hlasovala jsem pro. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Barboře Kořanové za její vystoupení. Bude zaznamenáno ve stenozáznamu.

Pan předseda pirátského klubu.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Omlouvám se paní zpravodajce, že jsem vystoupil ještě před ní. Nicméně myslím si, že to hlasování dneska, jedno bylo zásadní, a to že pro 150 tisíc lidí, kteří pracovali na DPP a DPČ a odváděli sociální a zdravotní pojištění, tak teď jsme jim odepřeli tuto formu podpory. Já si myslím, že by si zasloužili opravdu vysvětlení, protože to pojištění platili, a je to velký segment a nemyslím si, že bychom měli zvýhodňovat některé a na některé se vykašlat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, máte slovo, já to komentovat nemohu.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážené kolegyně, vážení kolegové, když dovolíte, budu načítat jednotlivá doprovodná usnesení, abychom věděli, o čem budeme hlasovat.

Takže doprovodné usnesení paní poslankyně Věry Kovářové: "Poslanecká sněmovna ukládá prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí vypracovat následující změnu dokumentu Cílený Program podpory zaměstnanosti Antiviru:

I. Změna režimu A tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 100 % z uznatelných výdajů a nad 250 zaměstnanců činila míra podpory 80 % z uznatelných výdajů. Kritérium počtu zaměstnanců se posuzuje dle stavu ke dni 11. března 2020. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci.

II. Změna režimu B tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 80 % z uznatelných výdajů a (nad) 250 zaměstnanců činila míra podpory 60 % z uznatelných výdajů. Kritérium počtu zaměstnanců se posuzuje dle stavu ke dni 11. března 2020. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci.

III. Žádosti o podporu v Programu podpory zaměstnanosti Antivirus podané přede dnem, kdy nabudou účinnosti jejich výše uvedené změny, se posuzují dle znění Programu podpory zaměstnanosti Antivirus ve znění přijatých změn. V případě, že dohoda byla uzavřena ještě přede dnem nabytí účinnosti přijatých změn, předloží Úřad práce ČR žadateli návrh na uzavření dodatku, kterým bude výše podpory sjednocena na úroveň vyplývající z přijatých změn."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Stanovisko paní ministryně k doprovodnému usnesení? (Nesouhlasné.)

Rozhodneme v hlasování číslo 56, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro doprovodné usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56, 101 přítomných, 44 pro, 38 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh doprovodného usnesení je od pana kolegy Mikuláše Ferjenčíka. A zní následujícně: "Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu na extrémně obtížnou situaci řady osob zaměstnaných skrze pracovní agentury. Vyzývá vládu, aby připravila opatření na odvrácení hrozících sociálních a bezpečnostních dopadů, vysoké nezaměstnanosti stávajících agenturních pracovníků."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 57. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 57, ze 102 přítomných 45 pro, 35 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je od pana poslance Tomáše Martínka a zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby učinila potřebné kroky včetně předložení návrhu Poslanecké sněmovně k zavedení mechanismu dočasného nepodmíněného příjmu formou zvýšení a změny daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 na daňový bonus a umožnění jejího předčasného vyplácení, a to do dubna 2020."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 58, z přítomných 102 bylo 42 pro, 35 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další doprovodné usnesení, jeho návrh je od pana poslance Vojtěcha Munzara: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ČR, aby jako jedno z ekonomických opatření na pomoc ekonomickým subjektům v době epidemie COVID-19 odložila splatnost DPH z nezaplacených faktur pro plátce daně za období březen až červen 2020, a to do konce roku 2020."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 59, ze 102 přítomných 44 pro, 34 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je od pana poslance Petra Třešňáka a zní: "Poslanecká vyzývá vládu, aby učinila potřebné kroky k zavedení mechanismu umožňujícímu (umožňujícího) pravidelné překračování hranic a bezpečný pohyb osob za účelem výdělku bez nutnosti časových turnusů a karantén, založený (založeného) na chytrých ekonomických řešeních a průběžném testování."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 60, 102 přítomných, 40 pro, 40 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Je tam ještě něco? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP