(11.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Vůbec nerozumím tomu, proč někteří problém bagatelizují. Striktním dodržováním současné právní úpravy zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bych musela najít úspory - prosím, poslouchejte mě - nebo zvýšit daně ve výši minimálně 150 mld. korun oproti střednědobému výhledu státního rozpočtu. Opravdu chceme ekonomiku vrátit příští rok do recese? Opravdu jsme se nepoučili z let po recesi roku 2009, kdy slepé lpění na rozpočtové disciplíně, které ale se stejně minulo účinkem, zcela popřelo stabilizační funkci veřejných financí? I ta je smyslem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Vždyť hned v jeho úvodním ustanovení v § 2 se říká, že stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance, přičemž vhodně podporují hospodářský a společenský rozvoj, zaměstnanost atd.

Chápu, že škrtat nebo zvyšovat daně je pro někoho jednodušší. Nemusíte přemýšlet nad ekonomickými důsledky, nad osudy lidí. Prostě slepě řešíte jen svou peněženku. Ale veřejné finance přece nejsou systém někde ve vzduchoprázdnu. Jsou součástí národního hospodářství. Jedno bez druhého nefunguje. A navíc je paradoxní, že ti, co volají po masivním škrtání, zároveň navrhují řadu opatření, která jdou opačným směrem.

Přicházím s úpravou brzy? Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jasně říká, že podle jeho ustanovení v rozvedených metodických postupech odsouhlasených Národní rozpočtovou radou se dokonce dubna zaktualizují výdajové rámce státního rozpočtu na příští rok, které pak vláda formálně schválí. Tyto rámce jsou pak rozepsány v následujících měsících na kapitoly. V srpnu lze dle nové predikce celkové výdaje upravit již jen velmi omezeně. Dle taxativního výčtu z rozpočtových pravidel tedy vláda nemůže nyní stanovit rámce o 150 mld. vyšší, aby udržela výdaje ze střednědobého výhledu. Proto ta legislativní nouze. Pro nelze ponechat schvalování na běžný legislativní proces. Vláda by totiž do Sněmovny v září nemohla předložit vyšší výdaje.

Dámy a pánové, pokud nepřistoupíme ke změně zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nyní, veškerá snaha tlumit současnou hospodářskou krizi v její hloubce a délce bude zcela kontraproduktivní. Jednu recesi bychom pomohli přestát, druhou bychom tvrdou fiskální restrikcí vytvořili. Nakonec by to nepomohlo nikomu, lidem, firmám ani veřejným financím. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí a konstatuji, rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 812/1. Požádám nyní paní zpravodajku, předsedkyni rozpočtového výboru paní Miroslavu Vostrou, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Ještě budeme po její zprávě osloveni zprávou oponentní menšiny poslanců rozpočtového výboru, potom vyvolám pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením, které přijal na své schůzi 6. dubna rozpočtový výbor.

Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 18.00 hodin dne 8. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., sněmovní tisk 812, vyslovila souhlas bez připomínek.

Tolik znění usnesení, které bylo přijato na rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce, a protože jsme obdrželi oponentní zprávu menšiny poslanců rozpočtového výboru, která byla doručena jako sněmovní tisk 812/2, žádám nyní, aby se slova ujal zpravodaj menšiny rozpočtového výboru poslanec Mikuláš Ferjenčík a oponentní zprávu odůvodnil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, řada mých kolegů v rozpočtovém výboru nesouhlasila s tím většinovým stanoviskem a z toho důvodu jsme sestavili oponentní zprávu. Prezentujeme tak odlišný pohled na tento tisk. Jak říkal pan předsedající, najdete ho v systému pod číslem 812/2. Tam si ho můžete přečíst celý. (V sále je velmi rušno.)

Já přečtu to, co považuji osobně za nejdůležitější, to je bod III této oponentní zprávy, a ten říká toto: Projednávání sněmovního tisku 812 ve stavu legislativní nouze je zcela neodůvodněné zneužití tohoto institutu. Zákon dopadá až na státní rozpočet 2021 a existuje dostatečný prostor projednat ho řádně. Dovolujeme si také zdůraznit, že vláda do předpokládaných příjmů rozpočtu běžně zahrnuje příjmy opřené o zákony, které nebyly v době předkládání zákona o státním rozpočtu ani schváleny, a často dokonce ani předloženy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, i vás přeruším a požádám sněmovnu znovu o klid. Počkáme, až debaty v hloučcích se přesunou do předsálí. Pokračujte.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Takže tvrzení, že je nutné pro předložení státního rozpočtu mít projednanou celou tuto legislativu, je zcela na vodě. Vláda naprosto běžně postupuje přesně opačně - nejprve předloží rozpočet, až potom předkládá zákony, které mají naplnit ty příjmy, často se to ani nakonec nestane. Ostatně podívejme se na zákon o digitální dani, se kterým rozpočet na tento rok počítá a který je u ledu, takže tam jsou 2 miliardy výpadek příjmů státního rozpočtu. Vládě je to jedno a teď tady operuje s tím, že v dubnu máme schválit zákon, který bude důležitý od ledna.

Dále bych si dovolil zdůraznit, že vláda zcela a naprosto nehorázným způsobem obešla samotný Úřad Národní rozpočtové rady. Paní předsedkyně Národní rozpočtové rady je standardně zvána na jednání vlády, nicméně v tom nouzovém režimu se to neděje, takže zvána nyní není. Projednat ale změnu zákona o rozpočtové odpovědnosti bez přítomnosti předsedkyně Národní rozpočtové rady na vládě považuji za velmi neslušné, navíc vinou komunikačního neporozumění mezi administrativou rozpočtového výboru a Národní rozpočtovou radou nebyla ani paní předsedkyně pozvána na projednání tohoto tisku na rozpočtovém výboru, což je také mimořádně nefér. Dochází úplně k obcházení té instituce, kterou jsme zřídili právě pro případ této krizové situace.

A poslední důležitá věc. Já se musím naprosto ohradit proti tomu tvrzení, že Piráti nebo předkladatelé té oponentní zprávy volají po nějakých plošných škrtech, po balíku úsporných opatření, která nás mají dostat do nějaké další recese. Nikoli. My jenom zdůrazňujeme, že v § 10 zákona o rozpočtové odpovědnosti v odstavcích 2, 4 a 5 jsou dostatečné nástroje, které umožňují to schodkové financování, abychom se vyhnuli další krizi v příštím roce. Ostatně Národní rozpočtová rada to sama potvrzuje, že jednorázové kroky je možné dělat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP