(Jednání pokračovalo v 19.50 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak je 19.50, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

 

Nejprve se hlasováním rozhodne o námitce pana poslance Ferjenčíka.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 146, přihlášeno 79, pro 77, proti nikdo.

 

budeme opakovat hlasování o tom, zda se koná k tomuto bodu obecná rozprava.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 147, přihlášeno 78, pro 76, proti nikdo. Bylo tedy rozhodnuto, že se koná obecná rozprava.

 

Pan poslanec Kubíček se hlásil ještě před přerušením.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako obvykle prosím o omezení doby na vystoupení jednotlivých poslanců v obecné i podrobné rozpravě jednou, po pěti minutách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby. Kdo je proti?

Hlasování 148, přihlášeno 80, pro 59, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Tak. Otevírám obecnou rozpravu. do obecné rozpravy je v tuto chvíli jako první přihlášen pan poslanec Feri, ale... Je zde, stihl to. nebudeme zařazovat na konec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za vaši mimořádnou trpělivost, pane předsedo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Obecně se dá říci, že ta rozprava bude velmi podobná té rozpravě u podnikatelských nájmů, protože se jedná fakticky o velmi podobné instituty, které vytváří fakticky také velmi podobné problémy. Přirovnal bych to k situaci, kdy máte řešit nějaký složitý problém se svými kamarády a rozhodnete se vybrat si toho, kdo ten problém vyřeší takovou tou hrou, jak si vezmete slámky a ten, kdo si vytáhne nejkratší, tak ten ten problém bude muset řešit. A tady v tom problému hrají bohužel jenom dva, nájemce a pronajímatel. A tak by to po našem soudu nemělo být. Jestli by měl někdo tahat, tak by měl tahat i stát.

I stát by se měl na řešení toho problému zásadním způsobem podílet, což bohužel v tomto návrhu není. A už předem avizuji, že náš poslanecký klub tento návrh z tohoto důvodu nepodpoří. Že tvářit se, že stát tady nějakým způsobem rozhodne a stojí moudře na nebesích a rozhoduje o těch soukromoprávních vztazích, je sice pěkné, ale to veškeré břemeno odnese pronajímatel. Čili my tento návrh nepodpoříme, ale pokusíme se ho udělat nikoliv dobrým, to bohužel není v našich silách, my na těch nebesích nejsme, ale pokusíme se ho aspoň vylepšit. Podáme pozměňovací návrhy, a podali jsme, postupně se k nim přihlásím v rámci podrobné rozpravy, které alespoň garantují státní podporu, které řeknou, že stát tam pro ty pronajímatele bude a případně se za ně postaví a bude ty případné škody sanovat. A dále předkládám také další pozměňovací návrh, který zkracuje tu ochrannou dobu, a návrh, který řeší otázku toho vyúčtování.

Podle nás je tento návrh šitý také na koleni, protože vytváří problémy, které možná nebyly úplně zamýšlené. Jeden konkrétní z mnoha. Představte si například nemovitost, nemusí to být ani nějaká velká, vlastněná nějakým velkým developerem, může to být někdo, kdo se zkrátka rozhodne pro zahraniční financování, pro financování zahraničním kapitálem, no a ten člověk - a já už jsem se na to ptal na výboru, bylo mi řečeno, že to nebylo řečeno - ten člověk najednou přijde o peníze, ze kterých platil ty splátky. V případě, řekněme, českého kapitálu by to bylo řešeno dalšími právními předpisy, další legislativou, kterou jsme schválili, odkladem těch splátek. Ale v případě zahraničního kapitálu - neřešeno. Ten člověk se dostává do druhotné platební neschopnosti. To je jeden konkrétní příklad.

Zase tu vyvstává otázka také např. DPH. A obávám se, a tento dojem jsem měl na této schůzi u více návrhů, že tento předpis velmi brzy zamíří před Ústavní soud. To je osud, který čeká velké množství návrhů, které... téměř vlastně asi všechny ty zákony, které tu schválíme. Ale tady u toho návrhu se obávám, že nastane ten ústavní přezkum dříve, než si myslíme. To jsou desítky tisíc, stovky tisíc případů, které mohou nastat. A bohužel, a to je další důsledek, který zmíním, negativní, tak místo toho, aby tento návrh něco řešil, a místo toho, aby se snažil o smírné řešení, kde si skutečně tu slámku tahá i ten stát, a kdyby byl ten stát, řekněme, grand, tak si tahá automaticky tu slámku největší a vezme si to břímě pro ty, kteří nemohou, nemají na to, aby platili to nájemné, tak se za ně ten stát postaví. Tak místo toho to hodí na pronajímatele, a tím bezpečně zablokuje jakoukoliv možnou dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem.

Netvařme se, že se lidé nedokážou dohodnout. Netvařme se, že všichni pronajímatelé jsou ti zlí kapitalisté, kteří se snaží zkrátka pošlapat práva těch nájemců a nevyjít jim v ničem vstříc. Mnozí se byli schopni dohodnout. Mnozí se dohodli na splátkovém kalendáři. Často je mnoho případů, kdy se třeba snížilo nájemné a tak podobně, kdy dokonce ten pronajímatel odpustil to nájemné. Ale když postavíme mezi pronajímatele, nájemce, kteří by se často byli schopni normálně dohodnout, tuto překážku, když vytvoříme tuto křivdu, tak se obávám, že to povede k nahlodání nějakého společenského smíru.

Dámy a pánové, náš poslanecký klub tento návrh nepodpoří. Jsme si vědomi toho, že vláda byla ve velmi tíživé situaci, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj muselo s něčím přijít, muselo něco předložit, jenže udělalo to od stolu. (Upozornění na čas.) Jsou nápady dobré, jsou nápady od stolu. Tento je od stolu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak další v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Šafránková.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás krátce seznámit s pozměňovacím návrhem za SPD, který dáváme tedy k vládní předloze, a já tam navrhuji doplnit, aby byl pronajímatel nemovitosti určené k bydlení, jedná-li se o právnickou osobu, oprávněn vyloučit ze základu své daně z příjmu pohledávky z nájemného, které se staly v určité rozhodné době, to znamená v tomto případě v kalendářním roce 2020, splatnými, ale nebyly nájemcem fakticky uhrazeny k datu jejich splatnosti. Tyto pohledávky navrhujeme zahrnout do základu daně z příjmu právnických osob až za ten kalendářní rok, ve kterém dojde k jejich reálnému uhrazení. Dále navrhujeme, aby všichni pronajímatelé těchto nemovitostí, kteří jsou zároveň plátci DPH, byli oprávněni vyloučit zdanitelné plnění z neuhrazeného nájemného ze své daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty za časové období, ve kterém jim ani nájemce tuto daň nehradí. Tato daň z přidané hodnoty by byla zahrnuta mezi zdanitelná plnění až v období, kdy fakticky dojde k přijetí platby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP