(20.00 hodin)
(pokračuje Šafránková)

Hlavním smyslem našeho návrhu je snaha předejít stavu, kdy v důsledku odkladu plateb nájemného ze strany nájemců v tzv. rozhodné době pronajímatele nemovitostí dostanou do situace, kdy budou povinni z těchto fakturovaných plateb hradit daň z příjmu a daň z přidané hodnoty na straně jedné, přičemž na straně druhé jim nebude nájemné fakticky zaplaceno. V důsledku toho může dojít k ohrožení jejich ekonomické situace a samotné existence včetně existence jejich firem a případných zaměstnanců. Současně lze i předpokládat, že určité, možná nemalé, množství těchto pohledávek na nájemném nebude nakonec v důsledku kritické příjmové situace některých nájemců uhrazeno pronajímatelům vůbec. Pronajímatel nemovitosti tak tyto nájmy zdaní, přičemž je ale fakticky neobdrží, což je další citelný zásah do jeho hospodaření. Pokud nebude mít dostatečné finanční rezervy, tak může mít značné existenční problémy a dostat se například do druhotné platební neschopnosti.

Náš pozměňovací návrh by tedy umožnil pronajímateli odložit zdanění neuhrazeného nájemného a odvod daně z přidané hodnoty až do doby jeho vymožení a reálné úhrady. Oprávněná pomoc jedné skupině osob poškozených krizovými opatřeními nesmí znamenat poškození či ohrožení jiné skupiny osob. Nesmíme přesouvat břemeno platební neschopnosti z nájemců na pronajímatele. Nesmíme zakládat nové nerovnosti a nespravedlnosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Kupka, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, myslím, že všichni se poctivě snažíme najít způsob, jak by český stát mohl pomoci lidem v té tíživé situaci, v níž se ocitli. Jenomže tento návrh zákona se vlastně vůbec touto cestou nevydává. Respektive snaží se o něco, ale chce jenom ukázat na skupinu, která ten problém odskáče. Sám žádným příspěvkem, žádnou konkrétní pomoci v tomto případě vstříc nevychází. Navíc je to zákon, který je v několika bodech protiústavní. Porušuje základní listinu práv a svobod, dotýká se vlastnictví, a v tomto případě je to zákon, který prostě není dobře podpořit a který my se budeme snažit alespoň upravit tak, aby nedošlo na možné další související problémy, které nastanou, jak to tady zaznělo.

To, co tomu vyčítáme, je, že zatímco v jiných případech se snaží stát hledat nějakou vyváženost, rozdělit ty dopady mezi jednotlivé subjekty, a sobě by si přirozeně měl přisoudit ten největší podíl - můžeme srovnávat to, jak se s podobnou situací vypořádávají jiné státy, jak velkorysé jsou jejich pomoci adresované pokud možno co nejširšímu okruhu lidí, které ta koronavirová krize postihla, tak aby nepadali do dalších problémů a do dalších komplikací, tak aby vůbec nemuseli čelit problému se zaplacením nájemného -, tady se ale vydáváme významně složitější cestou, která bude samozřejmě administrativně náročnější, a co je nejpodstatnější, v tomto případě přenášíme černého Petra, veškerou odpovědnost na pronajímatele neboli vlastníky. A tady jsem přesvědčený o tom, že se stát zpronevěřuje dosavadní roli, kdy se snažil pomoci a snažil se hledat nějaký rozumný díl odpovědnosti také pro sebe, anebo pokud možno co největší díl odpovědnosti pro sebe.

Navíc je ten zákon v rozporu s veškerou dobrou praxí, která se uplatňuje v obcích a městech, protože obce a města jsou samozřejmě také významnými pronajímateli, vlastníky bytů. Víme, že tam, kde se u lidí objeví například aktuální problém, neschopnost platit, tak tam, kde to dobře zvládají, tak spolu s nájemníkem sledují možnosti, připravují splátkové kalendáře a snaží se naopak zkracovat tu dobu, kdy je potřeba se s dluhem vypořádat, zatímco v tomto případě se ten horizont vzdaluje a reálně hrozí, že ten zákon připraví oproti svému asi původnímu záměru celou řadu vážných problémů a otevře lidem další dluhové pasti. Před tím chci varovat, protože tady nejde jenom o to, co by mělo být právně správné, ale tady reálně hrozí, že to, čím si prošly obce a čím si prošla města, se tady najednou úplně zbytečně bude opakovat. Varuji před vytvářením dluhových pastí, před tak dalekým odsunem toho rozhodného termínu ochranné doby.

Protože ale chceme nabídnout alespoň lepší řešení v rámci možností, tak jsme připravili celkem devět pozměňovacích návrhů. Ten jeden se snaží dívat na celý problém z úplně jiného úhlu pohledu a místo toho, aby odkládal splátky nájmu, tak naopak soustředí pozornost na pomoc státu. Aby tam, kde opravdu ten problém vznikne a všechny ostatní pomoci nebudou k dispozici, tak aby tam příspěvkem na bydlení pomohl právě těm, kteří se v kritické situaci ocitnou. Konkrétní důležitá pomoc, kde stát nepřehazuje odpovědnost na nikoho druhého, ale sám se jí chápe, a chápe se v rozsahu potřebném.

Další pozměňovací návrh řeší záruky, dokonce jsme tímto směrem napřeli dva pozměňovací návrhy, tak aby na konci v případě nedobytných pohledávek to byl stát, který bude schopen zachránit tu důležitou skupinu pronajímatelů, kteří nemusí být hned nutně velké subjekty, ale mohou to být třeba lidé, pro které příjem z pronájmu je možná nejvýznamnější příjem životní, který jim zajišťuje to, aby mohli dobře fungovat.

A pak je to celá řada dílčích pozměňovacích návrhů, které upravují parametry toho zákona.

Nabízíme tuhle odvedenou práci proto, abychom zlepšili ten předkládaný návrh, a když navíc se potkáváme i se stanoviskem Svazu měst a obcí, čili nejsme to jenom my jako opozice, která by upozorňovala na vážné problémy té předkládané legislativy, ale i další organizace, tak jsme přesvědčeni o tom, že si zaslouží -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, musím vás upozornit, že uběhla ta pětiminutová lhůta. Můžete samozřejmě v podrobné rozpravě, do které jste přihlášen, to doodůvodnit.

 

Poslanec Martin Kupka: Dokončím jenom větu. Moc prosím o to, aby přesto, že jsou to návrhy opoziční, tak abyste je přijali jako pomocnou ruku, nikoli jako něco, proti čemu je potřeba se za každou cenu vymezit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jednou hezký večer. Nyní paní poslankyně Helena Válková, připraví se Kateřina Valachová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Tradičně, milé kolegyně, milí kolegové, je nás tady sice málo, ale pokud jde o můj pozměňovací návrh, tak jak již tady paní ministryně avizovala, je po dohodě právě, abychom vyšli vstříc i těm, kteří nešetří kritikou, jenom na tu absolutně nezbytnou dobu, čili zkracuje se ta doba, která je tam řečená, pokud jde o rozhodnou dobu, z doby 30. září 2020 do doby 31. července 2020. A ta doba ochranná z doby 31. - tady to je významná změna - května 2021, do doby 31. prosince 2020.

Pak ty další dvě změny víceméně zpřesňují a odstraňují případné pochybnosti, pokud jde o to, jaké všechny pohledávky, takže pohledávky se zpřesňují tím, že se konkretizují doplněnými slovy "na nájemném".

A úplně na závěr, ta čtvrtá změna mého pozměňovacího návrhu ruší v paragrafu 3 odstavec 5 právě s ohledem na to, že by mohlo dojít k určitým výkladovým pochybnostem, a ona je ta formulace, to znění v tom původním návrhu skutečně nadbytečné. Tak.

Jenom bych využila zbývajícího času, protože moje pozměňovací úpravy jsou skutečně skrovné, nejdou do koncepce, podstaty a systému navrhovaného zákona na rozdíl od těch, které jsme před chvíli slyšeli od mých kolegů a kolegyň. K tomu, abych zdůraznila, že je zde velký rozdíl mezi tím, co jsme diskutovali před chvílí, čili návrh zákona sněmovní tisk 816, oproti tomuto sněmovnímu tisku 815, který nejenom po legislativní stránce je výrazně propracovanější, ale také si myslím, že splňuje ty parametry, když se na to podíváme, z hlediska ústavně konformního, které jsou kladeny na normy bez ohledu na to, jestli jsou přijímány v nouzovém stavu, či nikoli. Takže v tomto případě ty pochybnosti by zde namístě podle mého názoru nebyly, kdybychom to zvažovali, přijetí, nepřijetí, optikou ústavního práva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Nyní Kateřina Valachová, připraví se Leo Luzar jako další přihlášený do rozpravy. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Měřím vám čas.***
Přihlásit/registrovat se do ISP